Kraptotyros baruose

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Antai prie kur? laik? planuota iasfaltuoti kai kurias gatves Ramonuose, kur gyvena meras, Tvarkos ir teisingumo partijos narys Petras Vebavi?ius. Ta?iau iuos planus sutrukd? Raseini? rajono tarybos narys Dainius adauskis pareikalav?s, kad l?os, numatytos Ramon? gyvenviet?s gatv?ms tvarkyti, b?t? skiriamos kitoms, maiau sutvarkytoms gyvenviet?ms. Pagal taikl? D.adauskio pasteb?jim?, ir kitose gyvenviet?se yra tikin?i?j? R. Paksu, o darant Tvark?, b?tina laikytis Teisingumo. Labai geras patarimas. Nes politikai yra link? kurti labai savitai suvokiam? tvark? ir teisingum?. Gali b?ti tvarka ir teisingumas pagal R.Paks?, tvarka ir teisingumas pagal A.Kubili?, tvarka ir teisingumas pagal G.Kirkil? ir pan. Tik n?ra tvarkos ir teisingumo, kuris b?t? pritaikytas paprasto mogaus poreikiams.

Kuo nusikalto gamta?

Padubysiais vaik?ioj?s Alio, Raseiniai kraptotyrininkas aptiko labai daug iukli? ir padar? ivad?, kad graus gamtos kampelis turi daug prie?. Bet kaip jis gal?jo ?gyti prie?, b?damas toks graus, patrauklus ir absoliu?iai taikus? – svarst? m?slusis tyr?jas. Jis prisimin?, kad mon?s iukl?mis gali ireikti savo nepasitenkinim?, parodyti kakam paniek?, pabandyti paeminti ir apjuokti. Tokio keisto elgesio pavyzdys labai iraikingai buvo pademonstruotas Raizgupio sod? bendrijos Eer? take, kai viena raseinik? alia buvusio vyro t?v? valdos ivert? kaln? nereikaling? daikt? nemenk? iukli? kr?v?. Taip ji pademonstravo labai gili? paniek? savo buvusiam sutuoktiniui. Ta?iau kod?l moni? paniekos nusipeln? toks graus gamtos kampelis prie Dubysos? – svarst? susikrimt?s kraptotyrininkas ir nerado atsakymo ? ? klausim?.

Skydamariai

Kovojant su gamtos kenk?jais galima pasitelkti eigulius, kurie atlieka valgym?, stebi mikus. Pastaruoju metu jie ufiksavo pavojing? kenk?j? blaki? b?riui priklausant? netikr?j? eglin? skydamar?. Raseini? ur?dijoje jis jau paeid? apie 38 hektarus eglyn?. Skydamari? paeistuose ir di?stan?iuose eglynuose patariama vykdyti sanitarin? kirtim?. Gal pana? kirtim? reik?t? vykdyti ir tarp gamtos iuklintoj??- svarst? kraptotyrininkas. Ta?iau blaki? grup?s skydamarius lengviau aptikti nei mones. Pastarieji ne tik gudresni, bet ir greitesni u vabzdius, mat naudojasi automobiliais, kuriuos ??liai atvairuoja ? graiausius gamtos kampelius. Ta?iau Dubysos regioninio parko direkcija ragina nesitaikstyti su gamtos niokotojais ir ragina gyventojus, pasteb?jusius piktadarius, alojan?ius m?s? krato gamt?, praneti Dubysos regioninio parko direkcijai. Primenama, jog u saugojam? teritorij? reimo paeidimus gresia baudos bei padarytos alos atlyginimas. mon?s, gaudykite skydamarius!

Nemylimi Paliepiai

Regis, politik? meil? rink?jams galima imatuoti iasfaltuot? vyrkeli? ilgiu. Jei ?simyl?j?s vaikinas merginai sakyt?: a d?l tav?s iasfaltuosiu penkis kilometrus vyrkelio, vargu ar tai jai padaryt? didel? ?sp?d?. Ta?iau jei kak? panaaus rink?jams pasakyt? politikas, tai tur?t? efekt?. Jei politik? meil? vertinsime pagal iasfaltuot? vyrkeli? ilg?, norom nenorom padarysime ivad?, kad politikai labai nemyli Paliepi? gyvenviet?s, nes gatv?s ?ia ne tik nesutvarkytos, bet ir neapviestos. Kod?l Paliepiai tokie nemylimi? Gal juose gyvena per maai moni?, kad jie gal?t? suadinti politik? meil?? Kaip inoma, politik? meil? yra plati: siekianti apgl?bti kuo didesn? rink?j? skai?i?. O kur maai rink?j?, ten ir meil? maa.

Tvarka ir teisingumas

Ne paslaptis, jog politikai labai myli save, tod?l ne taip jau retai asfaltuoti keliai nuvingiuoja ne tik pas rink?jus, bet ir pas pa?ius politikus. Ta?iau tokiais dalykais politikai nelink? girtis.

Komentarų nėra