Kraptotyros baruose

Versija spausdinimui

Ar?nas Dambrauskas

Kir?iavimo m?sl?s

,Alio, Raseiniai kraptotyrininkas pasteb?jo, kad Raseini? rajono politikai ir valdininkai labai keistai kir?iuoja pastaruoju metu ypa? danai vartojam? od? ,,biudetas: kartais tas pats mogus t? od? kir?iuoja teisingai (antr?j? skiemen?), o kartais neteisingai (pirm?j? skiemen?). Tai, matyt, liudija jog kalbama apie visikai nesubalansuot? biudet?: finansinio subalansavimo stoka ?sismelkia net ir ? kalbin? lygmen?.

Diktat?ra?

Paskutiniajame Raseini? rajono tarybos pos?dyje meras P.Vebavi?ius pademonstravo priblokiant? politin? pasip?tim?, liudijant?, kad taryboje ?sivyrauja kone ??li daugumos diktat?ra.

Kai tarybos narys D.adauskis paklaus? pos?diui pirmininkavusio mero, kod?l jis negavo papildomos informacijos apie svarb? pos?dio darbotvark?s klausim?, meras atov?: reikia priklausyti daugumai, tada ir gausi D.adauskis atr??, kad jam b?t? g?da priklausyti tokiai daugumai.

Mero simetrija

? pra?jus? tarybos pos?d? meras at?jo ?siseg?s mero enkliuk?. Kai vienas tarybos nari? jo paklaus?, kod?l nesegi neseniai gauto apdovanojimo Kauno apskrities virininko administracijos udarymo renginyje gauto Garb?s enklo, P.Vebavi?ius paaikino: simetrijos sumetimais. Po enkliuk? ant kiekvieno atlapo b?t? neskoninga simetrija. Meras simetrijos kakod?l nem?gsta, nors pagal isilavinim? yra fizikas. Ypa? jam priimtina asimetrija, kuri yra miesto taryboje ir daugumos valia leidia lengvai spr?sti gin?ytinus klausimus.

Opozicija nusilpo?

Paskutinis rajono tarybos pos?dis buvo tarsi futbolo rungtyn?s tarp stiprios ir traum? gerokai iretintos komandos, mat opozicijos gretos buvo labai iskydusios: pos?dyje nedalyvavo daugumos gynyb? nuolat bandantis draskyti opozicijos komandos puol?jas L.Kavaliauskas, nebuvo ir A.Kil?ausko, J.Brao, L.Bielskio. Gal juos pakirto kokios nors politin?s traumos? O gal juos uvald? politin? apatija ir vasaros atostog? nuotaikos? Pasinaudodami nusilpusia opozicija, daugumos atstovai darbotvark?s klausimus gvildeno tarsi saul?gr?as, tod?l pos?dis utruko vos kelias valandas.

Prabauda

Kai ,,Alio, Raseiniai paskelb?, kad bendrov?s ,,Raseini? uvininkyst? generalinis direktorius ?.Kenstavi?ius u 200 t?kst. lit? (beveik keturis kartus pigiau nei planuoja Raseini? rajono savivaldyb?) si?lo ivalyti Prabaudos tvenkin? ir sutvarkyti jo pakrantes, atsirado ir daugiau susidom?jusi?j? iuo projektu. Su urnalistu kalb?j?s verslininkas, ?reng?s ne vien? tvenkin?, tikino, jog Prabaudos tvenkin? ir jo ap-link? sutvarkyti b?t? galima u 130 t?kst. lit?.

Komentarų nėra