Krato gyn?jai. Petras Dukauskas

Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

A galvojau savo irdyje:

Dievas teis teis?j? ir bediev?, nes yra paskirtas metas kiek vienam dalykui ir kiekvienam veiksmui. Ekleziastas

Dukauskai yra inomi ir gerbiami raseinikiai. Petras Dukauskas uvo 1919 03 14 nuo vokie?i? okupant?, gindamas taiki?j? Raseini? gyventoj? teises. Jo brolis Dominykas buvo savanoris. Kovose u Lietuvos nepriklausomyb? rezistent? gretose buvo ir kitos kartos atstovas, Dominyko s?nus Romas (Vytautas). Jo ir kit? bendraygi? palaikai ilsisi Betygalos miestelio senosiose kapin?se…

1919 metais vokie?i? kareiviai ir toliau siaut?jo Raseiniuose. Buvo pl?iami taik?s gyventojai, nepaisoma teis?t? vietin?s valdios reikalavim?. 1919 03 14 paraseini? mal?ne vokie?iai j?ga prad?jo atimin?ti arklius. Vietiniai gyventojai band? apsiginti nuo smurtautoj?. Tarp j? buvo ir Raseini? vals?iaus komiteto narys Petras Dukauskas (Raseini? kapin?se ant paminklo prie koply?ios uraytas Petro Dukauskio vardas). Jis pareikalavo dokument?, ?teisinan?i? konfiskacijos veiksmus.

Lyg ir nutilus gin?ui, jau besiskirstant jo dalyviams, pasigirdo ?vis. Petras Dukauskas vietoje krito negyvas.

Visuotinis vals?iaus gyventoj? susirinkimas pri?m? rezoliucij? d?l kareivio mogudio nuteisimo. Tai retas ?vykis to meto Lietuvoje. Kovo 21d. Raseini? jaunimo draugija Garsas susirinkime pagerb? P.Dukausko atmint?.

1919m. gegu?s 26 27d. iauliuose ?vyko teismas d?l Raseini? vals?iaus komiteto nario Petro Dukausko, nuudyto vokie?i? kareivio. Apskrities komitetas ? ? teism? liudininku pasiunt? advokat? Maks? Levy. Teismas j? pripaino Lietuvos vyriausyb?s atstovu ir sutiko prie bylos prid?ti papildomus parodymus. udikas buvo nuteistas 10 met? kal?ti. Apie ? ?vyk? ra? Raseiniuose leidiamas laikratis emaitija. Vieai skelbiamas buvo ir io teismo sprendimas. Teisininko M.Levy kalba teisme peln? didel? Raseini? krato moni? pagarb?. Jis 1920m. sausio 10 11d. buvo irinktas ? apskrities taryb?.

Komentarų nėra