Krepininko J. Ma?iulio t?tis: m?s? aknys Raseini? krate

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Krepinink? Jon? Ma?iul? ir jo t?t? Jon? Ma?iul? su Raseini? kratu sieja ne tik ta pati, kaip ir didiojo Raseini? krato s?naus Maironio (Jono Ma?iulio) pavard?, bet ir kilm? krepininko t?vas yra kil?s i Raseini? krato, ir, galima sakyti, aktyviai dalyvauja savo t?vik?s bendruomen?s gyvenime. Planavo pavadinti Vytautu .
J.Ma?iulis vyresnysis ir jo sutuoktin? Maryt? savaitra?iui Alio, Raseiniai pasakojo, kad s?nui buvo irink? Vytauto vard?. Ta?iau t?velis netik?tai visk? pakeit?. Ivaiavo uregistruoti Vy-tauto Ma?iulio, o gr?o utregistrav?s Jon? Ma?iul?, – juokdamasi pasakojo M. Ma?iulien?.
Papraytas paaikinti, kod?l taip nutiko, J. Ma?iulis kelet? sekundi? iekojo odi?. Taip ir nutiko. Nor?josi, kad ilgiau ilikt? garsus vardas Jonas Ma?iulis, – sak? krepininko t?vas.
Kaip matome, jis nesuklydo: jo s?nus Jonas garsina Lietuv? ir tikrai nedaro g?dos Ma?iuli? giminei. Ma?iuliai taip pat uaugino ir keliais metais u s?n? Jon? vyresn? dukr? J?rat?.
J.Ma?iulis vyresnysis dirba Karm?lavos seni?nijos girininku. Karm?lavoje ketina ?sikurti ir jo s?nus, kuris jau nusii?r?jo netoli t?v? namo esant? sklyp?.Troko treniruo?i? .
Jonas namuose apsilanko danai, beveik per kiekvienas svarbesnes ventes. Ketvirtadien? jau iskrenda ? Milan?. Igokai nesimatysime, ta?iau tai visikai ?prasta, – sak? M.Ma?iulien?.
Pasak mamos, vaikyst?je J.Ma?iulis buvo labai judrus vaikas, tod?l mielai prad?jo lankyti A.Sabonio krepinio mokykl?.
Krepinis jam taip patiko, kad didiausia bausm? b?davo tuomet, kai d?l kokio nors prasiengimo pagrasindavome neleisti ? treniruot?. Man nereik?jo demonstruoti kietos vyrikos rankos ar kitaip raginti sportuoti. Jis tai dar? su didiausiu usidegimu ir neraginamas, – sak? J.Ma?iulis vyresnysis.Mama prid?r?, kad krepinis s?n? ugd? kaip asmenyb?, neleido nuklysti abejotinais keliais, kurie neretai suvilioja energijos pertekliaus blakomus jaunuolius.
Ta?iau lankyti treniruotes buvo gana nelengva, nes kasdien reik?davo i miesto gr?ti ? Karm?lav?, persirengti ir v?l vaiuoti ? miest? ?kart jau ? treniruotes. Kai treniruot?s baigdavosi v?lai vakare, ? namus jaun?j? sportinink? parvedavo t?vai.
Nors krepininkas J.Ma?iulis daug laiko praleisdavo sportuodamas, ta?iau ir mokslai sek?si neblogai: baig? Rasos gimnazij? ir Vytauto Didiojo universitet?.

Tik?jo rinktin?s s?kme .

Savaitra?iui Alio, Raseiniai Ma?iuliai pasakojo, jog tik?jo s?kmingu Lietuvos rinktin?s pasirodymu Turkijoje.
Planavome ir patys vykti ? Turkij?, ta?iau sutrukd? darbai: rugpj??io pradioje pra?usi audra Karm?lavos girininkijoje pridar? daug b?d?, tod?l darbo grafikas ypatingai ?temptas, dabar n?ra laiko ilgesn?ms pauz?ms, – sak? jau beveik trisdeimt met? girininku Karm?lavoje dirbantis J.Ma?iulis vyresnysis.
J.Ma?iulis vyresnysis gim? Kalnujuose, netoli dabartin?s Karpyn?s. Raseini? krate turi nemaai gimini?.
T?vik?je yra ?sik?rusi labai stipri kaimo bendruomen?. Ji netur?jo patalp?, negal?jo ?siregistruoti, tod?l mes uleidome bendruomenei t?v? sodyb?. Jaunimas sodyboje ?k?r? savo centr?. Bendruomen?s nariai savo veikloje kvie?ia dalyvauti ir mus. Mes irgi stengiam?s b?ti aktyv?s, – savaitra?iui Alio, Raseiniai pasakojo garsiojo krepininko t?vai.

Komentarų nėra