Krepinio atlaidai Lietuvoje

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Kai igirstame od? LOV?, tada tariame GARB? ir mes NUGAL?SIME. Turb?t kiekvienam aiku, kad kalbame apie lietuvi? antr?j? religij? krepin?.
Vis? liep? ir rugpj?t? apie krepin? kalb?sime, dar rugs?j? panek?sime, nes Lietuvoje rugpj??io 31 rugs?jo 18 d. vyks Europos ?empionatas. Lietuvos vyr? krepinio rinktin? prad?jo pasirengim? Europos ?empionatui Druskininkuose. Po savait?s kandidat? rinktin? persikels ? paj?r?. Dar neatv?so aistros ir delnai nuo aplodisment? pasaulio jaunimo ?empionams lietuviams. Du jaunimo rinktin?s sportininkai -Donatas Motiej?nas ir Jonas Valan?i?nas – pakviesti ? vyr? krepinio rinktin?, kuri ais Europos ?empionate. Pagaliau m?s Raseiniai gars?s tapo jau ir pasaulyje ir tik krepinio d?ka – veteran? ?empionate Brazilijos mieste Natale i 170 grupi? m?s? ekipa ikovojo bronz?. Tai daugiau negu aunu. O iomis dienomis atrodo, kad visa lietuvi? tauta pakilo krepinio kamuolio ygiui Varom u Lietuv?. Liepos 6-?j? startav?s Kaune, kamuolys t?sia kelion? per Lietuv?, kvie?ia lietuvius v?l tapti Europos ?empionais. Atbumbs?jo, atried?jo jis ir ? Raseini? em?: pilnos pakel?s moni? j? atlyd?jo, pasitiko ir steb?jo. Prie Raseini? miesto ribos krepinio kamuolio ygeivius pasitiko meras Remigijus A?as, vicemeras Sigitas Vai?ius, Savivaldyb?s tarybos nariai ?eslovas bei Jordanas Kenstavi?iai, administracijos direktorius Dainius Baltruaitis, rajono gyventojai vis? juk nesumin?si. Raseinikiai diaug?si, skandavo, sportines aprangas demonstravo. O emai?io aikt? virto tikrais atlaidais.Toki? vent? aikt? mat? galb?t tik tuomet, kai emai?io paminkl? stat?. Susirinko minia sportinink? jaun?, vyresni?, senjor?. Renginio ved?jai ygis Stak?nas ir Jurgis Bruzga steng?si kiek ?manydami kalbinti visus. Buvo surengta viktorina, per kuri? teisingai ? pateiktus klausimus atsak? bei pataik? ? krep? garbing?j? kamuol?, kuris kaip relikvija keliauja per Lietuv?, laim?jo bilietus ? m?s? alyje vyksiant? Europos ?empionat?. Laim? nusiypsojo raseinikiui Gintarui Baniui ir Pryman?i? pagrindin?s mokyklos 10 klas?s mokiniui Aurimui Jokubauskui. Vaikinukai be galo diaug?si, nes jiems krepinio
pasaulis labai artimas. Kaip ir tiems, kurie labai gausiai dalyvavo krepinio vent?je emai?io aikt?je.

1 Komentaras

  1. VYTALIUS

    2011-07-22 07:41

    Pagarba Laurinavi?iui,kad nors is straipsnis,be A?o foto.O eip tai puslapyje 6-7 nuotraukos su A?u. ,,Alio Raseiniai,, virsta ,,A?o iniom,,.