Krepinis ne imtyn?s ir ne boksas!!!

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS
RKL krepinio lyga

i? met? sausio 25 dien? Raseiniuose lank?si Kupikio SC Dailista komanda. Varovai turnyrin?je lentel?je uima auktesn? 5 viet?, o mes esame tik 7, bet tai nieko nereik?, visi tik?jom?s lengvos pergal?s, nes man?me es? pranaesni u juos, nors sakyti pranaesni gal ir negalima, juk pra?jus? penktadien? ivykoje tik?jom?s ?veikti savo varovus .M.K.A.-Lietuvos draudimas, ta?iau pralaim?jome. Tod?l prie to vakaro rungtynes taip pat buvo iek tiek nerimo. Jau inojome apie m?s? naujojo juodaodio aid?jo poelg? – Raseini? Rasai komandoje taipir nepasirod? Antoine Tisby. Pastarajam atsisakius treniruotis bei aisti io vakaro susitikime, komandos vadov? nervai nebeilaik? ir Antoine’? isiunt? namo. Apmaudu, jog komanda ir jos vadovai labai sunkiai dirbo vis? m?nes?, kad gaut? paleidiam?j? rat? aid?jui, kuris paeidin?jo sportin? reim?. Bet kaip sakoma, viena b?da- ne b?da… Apilimo prie rungtynes metu nugaros traum? patyr? vienas i nauj?, labai reikaling? aid?j? Art?ras Lencevi?ius. Taip pat r?pes?i? k?l? labai nestabilus vieno i lyderi? sezono pradioje – Nerijaus Karlikanovo – aidimas. aid?jas nebeatpa?stamas aikt?je, jis nerodo tokio aidimo, kok? gali aisti ir kokio laukia visi klubo sirgaliai. Kol kas nepavyko Nerijaus pakalbinti, gal aid?j? kamuoja kokios lengvos traumos ir d?l to jis negali aisti visu paj?gumu.
Kaip jau tapo ?prasta m?s? komandai, varybas prad?jome labai galingai spurtuodami tritakis metimas, du perimti kamuoliai aikt?s viduryje dar net neprad?jus varovams prad?ti savo derinio. Po dar vieno perimto Vidmanto Ukurai?io kamuolio ir d?jimo i viraus, suaidus 1.20 sek., jau pirmavome 10-0. Varovai, nor?dami sustabdyti ?sib?g?jant? puolim? ir sutvarkyti savo gynyb?, papra? minut?s pertrauk?l?s, po kurios ir jie peln? pirmuosius takus. Bet tai nesustabd? m?s? puolimo ir vis? likus? k?linio laik? v?l diugino Justas Petkevi?ius ir Vidmantas Ukuraitis, perimin?dami kamuolius ir ubaigdami atakas tritakiais metimais bei d?jimais i viraus. Pirm?j? rungtyni? dal? pavyko laim?ti gana solidiu pranaumu (32-14). Antrasis k?linys m?s? komandai buvo dar geresnis, tai buvo tikras Justas Petkevi?ius ir Ko ou v?l perimami kamuoliai, tritakiai metimai. ? didi?j? pertrauk? i?jome tur?dami daugiau nei triukinant? pranaum? (65-27). Nebuvo joki? poymi?, kad kas gal?t? pasikeisti, sek?si viskas, atmosfera buvo puiki. Ta?iau po pertraukos praradome dar vien? svarb? komandos aid?j?. D?l problem? su kojos ?tvaru rungtyni? negal?jo t?sti Valdemaras Savostjanovas. Kaip pamat?me v?liau, tai atsiliep? aidimui. Leidome varovams perimti iniciatyv? met? kaip nor?jo ir i kur nor?jo. Per k?lin? varovai sugeb?jo ?mesti net eis tritakius metimus, o mes tik laikas nuo laiko sugeb?davome pelnyti takus. M?siki? varomoji j?ga buvo ta pati Vidmantas Ukuraitis ir Justas Petkevi?ius. Taigi nuostabos negal?jo kelti ir io k?linio rezultatas 18-42. Paskutin? rungtyni? dalis buvo labai panai, tik kiek palankesn? m?s? komandai leidome ?mesti varovams, bet jie jau nebekaraliavo aiktel?je kaip tre?iajame k?linyje. Prie lyderi? iose rungtyn?se svariai prisid?jo m?s? naujas vidurio puol?jas Vaidas Trepo?ka. ?domu tai, kad ketvirtajame ketvirtyje varovai ne?met? nei vieno tritakio, jie daugiau atakavo i vidutinio nuotolio galb?t taip nor?dami palauti m?s? komand?, priversdami prasiengti, ir pelnyti takus baudos metimais. M?s? komanda suaid? solidiau per ? k?lin? peln?me net keturis tritakius metimus, kuri? autoriai v?l buvo N. Karlikanovas,
V. Ukuraitis ir J. Petkevi?ius. Sugeb?jome laim?ti ? k?lin? rezultatu 28-23. Tai ir l?m? Ras? pergal? – lengvai prasid?jusi?, bet sunkiai ubaigt?, kuri komandai buvo reikalinga kaip oras. Raseini? Rasai Kupikio SC Dailista 111-92 (32:14, 33:13, 18:42, 28:23). Ras? komandoje pasiym?jo Vidmantas Ukuraitis (29 takai, 7 rezultatyv?s perd., 6 perimti kam., 6 klaidos), Vaidas Trepo?ka (26 takai, 9 atkovoti kam., 5 klaidos) ir Justas Petkevi?ius (23 takai, 7/7dvitakiai, 3/3 tritakiai).
2011 m. vasario 5 dien? 14:00 valand? Sporto ir laisvalaikio klube KARPYN? susitinka Raseini? Rasai- Elektr?n? Centauras.

Rajono krepinio lyga

?domus susitikimas vyko sausio 27 dien? Raseini? technologijos ir verslo mokyklos sporto sal?je. Susitiko ios mokyklos komandaRaseika ir aiginys. Pirmoji rungtyni? dalis buvo apylyg?, nei vienai i komand? nepavyko per daug nutolti, bet jai ?pus?jus, tolti prad?jo aiginio komanda, kuri takas po tako sugeb?jo ?gyti deimties tak? pranaum? ir didi?j? dal? j? surinko greitose atakose – tiesiog perimdami kamuol? i varov? aikt?s viduryje. Taip komanda ?gijo deimties tak? pranaum? ir j? isaugojo iki pirmosios rungtyni? dalies pabaigos (20-30). Antroje rungtyni? dalyje Raseika kilo ? paskutin? sve?i? krepio turm?. Vis? pirm?j? k?linio dal? jie vijosi varovus, bandydami sumainti atsilikim?, deja, to padaryti nepavyko. Negana to, varovai jau buvo ?gij? net 20 tak? pranaum?.
Bet tai nei kiek nesutrikd? Raseikos komandos, kuri dar kart? paband? pasivyti varovus iose rungtyn?se. Jie ?d?jo daug pastang?, bet koj? pakio per trumpas atsargini? aid?j? suolelis ir laikas: nors Raseika pasivijo varovus, laim?ti nepavyko. Raseika aiginys 47-56.
M?s? rajono lygoje sausio 28 dien? vyko du labai ?dom?s susitikimai. Pirmajame susitikime susitiko aiginys ir Karpyn?. Jau prie rungtynes teko gird?ti, kad aiginio krepininkai turi ambicij? nugal?ti Karpyn?s komand?. Galima b?t? apib?dinti ias komandas taip: Karpyn?s krepininkai vyresni ir labiau patyr?, puikiai suprantantys ir imanantys krepinio subtilybes; aiginys jauna, ambicinga ir itverminga komanda. Patirtis prie jaunyst?. Rungtyn?s prasid?jo daug nesivalgant, bet nei vienai komandai nepavykdavo ?gyt? saugesnio pranaumo. Visas k?linys vyko takas ? tak?, tik s?kmingiau suaid? paskutin? minut?, pirm?j? k?linuk? laim?jo aiginys (22-19). Antr?j? geriau prad?jo Karpyn?, kuri pavijo varovus. Toliau t?s?si lygi kova, tik io k?linuko pabaig? geriau suaid? Karpyn?s krepininkai sugeb?jolaim?ti (16-22). Po didiosios pertraukos niekas nepasikeit?, vyko lygi kova, niekam nepavyko ?gyti deimties tak? pranaumo. Tre?i?j? k?linuk? v?l laim?jo aiginio komanda (20-18).

Karpyn?s komanda galb?t b?t? geriau ir lengviau suaidusi ias rungtynes, jei aikt?je b?t? maiau tarp sav?s diskutav? ir vis? d?mes? skyr? aidimui. Ta?iau ? kart? jaunystei nepavyko nugal?ti patirties. Karpyn? geriau suaid? rungtyni? pabaig? ir laim?jo ketvirt?j? k?linuk? (19-23), o tuo pa?iu ir rungtynes 77-82. Nugal?toj? gretose pasiym?jo D. Koba 43 tk. V?l neapseita be priekait? teis?jams, d?l ko po varyb? aiginio komanda buvo nubausta technine praanga.
Antrosios to vakaro rungtyn?s tarp Legionieri? ir Lukn?s taip pat buvo labai atkaklios iki pat j? pabaigos, nors prie jas tik?tasi, kad jos bus lengvesn?s Legionieri? komandai. Tiesa, pastarieji ? ias rungtynes atvyko tik septyniese ir tai gal?jo pakiti koj?, nes Lukn? atvyko su gausiomis paj?gomis. Rungtyni? pradia buvo labai nervinga, daug b?giojimo, metim?, bet pataikyti nepavyko nei vieniems, nei kitiems ir, suaidus beveik pus? pirmojo k?linio, per abi komandas buvo pelnyti tik keturi takai. Tai l?m? galutin? em? k?linio rezultat?. Pirm?j? k?lin? pavyko laim?ti Luknei (10-16). Antrasis k?linys buvo daug geresnis pelnom? tak? atvilgiu, komandos ?siaid?, apsiprato aikt?je, bet niekas negal?jo ?gyti pranaumo, vyko lygi kova. Tik ? kart? geriau suaid? Legionieriai, jie laim?jo k?lin? (22-11). Po didiosios pertraukos niekas nepasikeit? kova vyko visoje aikt?je, niekas nesugeb?jo ?gyti didesnio pranaumo, tre?i?j? k?lin? minimalia persvara v?l laim?jo Legionieriai(14-13). Ketvirtasis k?linys buvo tikras nerv? karas, tai suprantama, nes tai lemiamas k?linys, o esant tokiam rezultatui, kiekvienas metimas gal?jo b?ti pergalingas. is k?linys tuo ir isiskyr?, kad jis buvo labai svarbus, abi komandos labai danai prasiengdavo, taip suteikdamos prog? varovams takus pelnyti baudos metimais. Nors Legionieriai rungtyniavo tik septyniese, bet jie sugeb?jo neprasiengti, o Lukn?s komanda prarado tris geriausius savo aid?jus. Rungtyni? pabaig? l?m? taikl?s baud? metimai. Luknei nepavyko apsiginti be praang?, t? ans? puikiai inaudojo Legionieriai, kurie taikliai jas met? ir nors pralaim?jo k?linuk? (18-20), varybas laim?jo rezultatu 64-60. Nugal?toj? gretose pasiym?jo D.Irkmonas 26 tk., E.Gudi?nas 12 tk. Tiesa,i? varyb?, kaip ir prie tai buvusi?, nepuoia tokie dalykai, kaip teis?j? ?eidin?jimai. Lukn?s aid?jas M. Pocius tur?t? pagalvoti, ar jis bus su komanda, ar gav?s penkias praangas ir toliau s?d?s prie sirgali? ir necenz?riniais odiais ?eidin?s teis?jus? Reik?t? tokiems aid?jams taikyti grietesnes bausmes, gal tada pasikeist? j? poi?ris ? teis?jus ir komandin? aidim?.
Dar du susitikimai vyko sausio 30 dien?. Pirmieji ? aiktel? ib?go erminalis ir Dairena. Pradia buvo kiek pasyvi ir labai nerezultatyvi, pirm?j? k?lin? komandos baig? rezultatu 9-8 erminalio naudai. Po to komandos ?sib?g?jo ir kiti k?liniai buvo aktyvesni. Nei vienai komandai nepavykdavo ?gyti didesnio pranaumo, vyko lygi dviej? varov? kova. Tik geriau suaid?s varyb? pabaig?, erminalis sugeb?jo ikovoti sunki?, daug j?g? pareikalavusi? pergal? 73-67 (9-8), (21-17), (18-18), (25-24). Nugal?toj? gretose pasiym?jo J. Mikelkevi?ius 26 tk.
Darbo partija Danspin-1 lauk?me io susitikimo, tik?jom?s tikros krepinio kovos ir graaus aidimo. Taip ir atsitiko kova bu-vo, aidimas graus, tik tai, kas vyko likus aisti 5 sekund?ms, jau nepuo? ios sporto akos, o tiksliau aid?j? elgesys aikt?je. Dar nesibaigus susitikimui, Darbo partijos aid?jas G.yvatkauskas upuol? teis?j?, bandydamas panaudoti fizin? j?g?, po to ? aikt? ib?go abiej? komand? aid?jai vieni tur?dami tiksl? neleisti kilti mutyn?ms, kiti turb?t pasiym?ti i kitos pus?s. Nurimus aistroms, teis?jai nubaud? aktyviausius io incidento dalyvius, didioji dalis Darbo partijos komandos aid?j? i?jo ? r?bin? taip reikdami savo nepasitenkinim?. Tiesa, keletas gr?o, bet aisti ? aikt? nei?jo. Buvo suaistos likusios 5 sek., per kurias niekas nepasikeit?, ir susitikim? laim?jo Danspin-1 komanda 80-78 (21-17), (23-27), (15-17),(20-17). Darbo partijos komanda po rungtyni? uprotestavo ? susitikim?, bet kod?l neaiku. Patys b?dami kalti iekojo kalt?. Protest? jie ireik? d?l vieno baud? metimo epizodo, kuris ir suk?l? vis? i? sumait?. Ta?iau pirmiausia reikia garbingai suaisti rungtynes, o tik po to reikti protestus teis?j? atvilgiu. Dabar gali kaltinti patys save kaip pasiklosi, taip imiegosi. G.yvatkauskui garb?s nedaro ir tai, kad pats b?damas teis?ju puikiai supranta, jog klysta visi, tarp j? ir jis pats. Idealiai teis?jaujan?i? n?ra, o mes tur?tume diauktis, kad dar ivis turime teis?j?.
Neklysta tas, kuris nieko nedaro, o klysti yra mogika.

Komentarų nėra