Kur eini, lietuvikas pareli?

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Garsi fraz? Quo vadis (kur link, kur eini) daniausiai vartojama prakilniame, labai reikmingame kontekste.

Ta?iau Alio, Raseini? kraptotyrininkas nor?t? ikili? oratori? fraz? panaudoti labai buitikam, ta?iau vis d?lto pakankamai reikmingam klausimui ir pasiteirauti Quo vadis, lietuvikas pareli?

Taip paklausti skatina pareliui netrukus atsiversiantys nauji keliai: Rusijai prisijungus prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO), kiaulienos eksportui i Lietuvos atsiveria visikai naujos galimyb?s. Tos galimyb?s susijusios su nemenkais pinig? srautais. Kai pra?jusi? met? birelio pradioje Jonavos rajone esan?iame il? kaime buvo nustatytas klasikinio maro atvejis ir d?l to buvo udraustas gyv? kiauli? ir kiaulienos eksportas ? Rusij?, m?sos augintojai ir perdirb?jai teig? patyr? deimtis milijon? lit? nuostoli?. Tai rodo, kaip svarbu lietuvikam pareliui tur?ti galimyb? eiti Rusijos link.

Atkreiptinas d?mesys ? tai, kad po ?stojimo ? PPO (tikimasi, kad visi su Rusijos importu susij? reikalingi dokumentai bus ratifikuoti madaug iki i? met? vidurio) vis? Rusijos taikom? muit? vidurkis suma?s nuo 10 iki 7,8 procent?. em?s ?kio preki? vidurkis nuo 13,2 suma?s iki 10,8 procent?. Pieno produkt? nuo 19,8 iki 14,9 procent?. Taigi, atrodo, jog atsivers naujos galimyb?s emdirbiams.

Bet daugiausiai ma?ja gyv? kiauli? muitai nuo 40 iki 5 procent?. Ta?iau ekspertai pastebi, kad tokiu suma?jimu gali diaugtis daugelio PPO priklausan?i? valstybi? kiauli? augintojai, bet Lietuvos m?sos perdirb?jai netur?t? tik?tis enklaus prekybos su Rusija pagyv?jimo. Teigiama, kad daugiausiai ? Rusij? veama atv?sintos kiaulienos, o iai m?sos r?iai mokes?iai sumainti nebus.

Suprantama, kad blogai apiltintuose tvartuose kiaul?s dabar gerokai atv?susios, ta?iau iki vasaros jos v?l bus ?ilusios ir ? klausim? Quo vadis, pareli? dr?siai gal?s atsakyti ? Rusij?.

Ties? sakant, terminas atv?sinta kiauliena yra visikai tas pat, kaip ir aldyta kiauliena. Ta?iau kaip bepavadinsi nepagadinsi. Juolab nepagadinsi sualdytos m?sos.

Galb?t geresn?s kiaulienos eksporto galimyb?s leis dar labiau tvirt?ti m?s? ?kininkams, kurie savo gali? parod? kriz?s laikais: juk teigiama, kad jie geriau atlaik? kriz? nei verslas.

Kai kuri? m?sos produkt? gamintoj? teigimu, Lietuvoje, kuri nuo seno pasiym?jo gerai ivystyta gyvulininkyste, stinga skerdienos. Antai viena didiausi? m?sos perdirbimo ?moni? Krekenavos agrofirma tvirtina, jog kasdien pagamina apie 100 ton? ?vairi? m?sos gamini? ir tik pus? j? i Lietuvos ?kiuose uaugintos m?sos.

Rusija labai m?gsta kiaulien?. i alis yra antra pagal dyd? kiaulienos importuotoja pasaulyje importas sudaro 800 t?kst. ton?.

Kok? kiek? tose tonose sudarys lietuviki pareliai?

Tiesa, ekspertai pabr?ia, kad neblogi keliai pareliams atsiveria ? Azijos pus?. Pasak specialist?, didiausias m?sos importo poreikis pastaruoju metu yra b?tent Azijoje. Ta?iau specialistai svarsto, kad kiaulininkyst?s perspektyvos pasaulyje n?ra labai palankios tikimasi, kad kiaulienos gamyba sudarys 110 mln. ton? arba 1 proc. maiau nei prie metus. Poky?ius labiausiai gali nulemti situacija Kinijoje, kadangi 50 procent? pasaulio kiauli? bandos auginama ioje alyje. Lig? protr?kiai ir subsidij? u
paravedes panaikinimas ioje alyje tur?s ?takos augimo tempams, kurie nevirys 2 procent?.

Piet? Kor?joje d?l snukio ir nag? ligos epidemijos buvo sunaikinta tre?dalis kiauli?.

Japonijos rajonuose, kurie nukent?jo nuo stichij? ir branduolin?s j?gain?s avarijos, buvo auginama 40 procent? visos kiauli? bandos, tad ?ia kiaulienos pramon? patyr? labai skaudi? nuostoli?.

Labai maas kiaulienos gamybos augimas prognozuojamas isivys?iusioms alims, nes vystym?si stabdo pabrang? paarai. Tokios tendencijos minimos kalbant apie JAV, Kanad? ir Europos S?jungos alis.

i?rint ? ilgalaikes perspektyvas, pareli? ateitis Rusijoje vis d?lto neatrodo labai puiki. Ekspertai teigia, jog m?sos importas 2020 metais, lyginant su 2010 metais, Rusijoje tur?t? suma?ti apie keturis kartus, o eksportas ymiai padid?ti.

Perasi akivaizdi ivada, kad pasikliauti vien Rusija b?t? tikrai labai neatsargu ir netoliaregika. Tai rodo ir istorijos pamokos. Tod?l b?t? prasmingiausia, jei igird?s klausim? Quo vadis, lietuvikas pareli?, jis gal?t? atsakyti: Ne tik ? Rytus, bet ir ? visas pasaulio puses.

Komentarų nėra