Kur gim?m, kur augom…

Versija spausdinimui

Pasaulyje daug keli?, bet pats graiausias kelias namo…
Rugpj??io 20 diena Kilupiuose buvo neeilin? privaiavo daug kaimo moni?, sve?i?. Susirinkome bendruomen?s kiemelyje ?gyvendinti projekto Kur gim?m, kur augom. Diaug?m?s kiekvienu atvykusiu, apsilankiusiu maame kaimelyje, maoje bendruomen?je.
vent? prasid?jo bendruomen?s v?liavos ik?limu ir bendruomen?s nam? atidarymu. Simbolin? rakt? rajono meras Andrius Bautronis ?teik? bendruomen?s pirmininkei Vilmai Vaitek?nienei. Meras palink?jo pirmininkei ir visai bendruomenei taip gausiai susirinkus dirbti, bendrauti, pasidiaug?, kad bendruomen? tokia maa, o atlikti darbai dideli.
Labai diaugiam?s, kad vent?je dalyvavo ir mus pasveikino LR Seimo nario Arvydo Nekroiaus pad?j?jai Skaidrut? uvelaitien? ir Algimantas Mielinis, Raseini? rajono kaimo bendruomeni? s?jungos pirmininkas, G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys, VVG pirminink? Irena Dapkuvien?, Ariogalos kaimikosios seni?nijos seni?n? Ligita ebelien?, Milaai?i? kaimo bendruomen?s pirmininkas Romanas Daujotas, kaim? bendruomen?s Pagraja pirmininkas Vidas Lukoius, Butkik?s kaimo bendruomen?s tarybos atstov? Lina alvaitien?, Jurbarko rajono Juodai?i? ir Vosbut? kaimo bendruomeni? pirmininkai.
Pad?ka ir sveikinimai skamb?jo eiliuotai ?ia gimusios, augusios Sigitos Vaitek?nien?s odiais, nuoird?s sveikinimai ir atsiminimai skriejo i Eleonoros Veli?kien?s ir Stanislovo alvai?io l?p?.
Sveikinimus ir pad?kas skyr? Kilupi? kaimo seni?naitis Aurimas Gelinis ir bendruomen?s pirminink? V. Vaitek?nien?.
Su Kilupi? kaimo bendruomen?s veikla, nuveiktais darbais supaindino vent?s ved?jos Rasa Sadauskien? ir L. alvaitien?, j? maiktus odis ne vien? pralinksmino.
Pad?kota ir nuoirdiai pasveikinti pad?j? savo darbais pasirengti ventei bendruomen?s nariai, i? met? naujagimiai, pirmok?liai ir atuoniolikme?iai, jubiliatai, pad?kota graiausiai besitvarkan?i? sodyb? eimininkams, vent?s r?m?jams ir ventin?s sriubos vir?jams.
vent?s dalyvius lepino graus, saul?tas oras ir gausyb? ?vairi? pramog?. Laikas neprailgo nei maiesiems, nei suaugusiesiems. Mauosius linksmino klouniuk?, ji sudomino aidimais, pieimu, nepailstan?ius vaiku?ius diugino batuto linksmyb?s.
Suaugusieji klaus?si G?luvos moter? ansamblio G?luvos gaida atliekam? dain?, miraus vokalinio ansamblio, vadovaujamo Renatos Aleksiejien?s, skambi? dain?. Kad daina skamb?t? taip, kad kojos kilnot?si, pasisteng? Butkik?s kaimo kapela, jos gretose mat?me grojant? ir rajono mer? A. Bautron?. Nuotaiking? ok? visiems dovanojo Kilupi? bendruomen?s moterys.
Bendryst?s, atsiminim? vakaras neprailgo, mus iki tamsos linksmino Dvi minut?s lov?s dalyvis Nerijus ukutis, jis paker?jo savo nuostabiu balsu ir skambiomis dainomis. O jau oki? kiek b?ta, ne vienas prakait? brauk?! vent?s kulminacija tapo fejerverkai.
Min?i? vis? laik? tur?jome, turime ir tur?sime daug, gal net ir per daug pagal m?s? galimybes. Norime vis grainti savo kaimel?, vis rezgame mintis kaip, pagal kokius projektus ir k? galime padaryti, kad pagerintume s?lygas kaimo vaikams, jaunimui ir visiems likusiems gyventojams. Bandome nenuvilti n? vieno. Kitais metais rinksim?s jau ? tradiciniu renginiu tapsian?i? Kilupi? kaimo bendruomen?s vent?.
D?kojame visiems kartu ir kiekvienam atskirai, kurie atvyko, dalyvavo ?gyvendinant projekt? Kur gim?m, kur augom, kuris moko bendruomenikumo, draugikumo. Tegul laim?, kuri vaikto po em?, sustoja ties j?s? nam? durimis! Iki nuoirdi? susitikim? ir bendravim?, bendradarbiavim?.
Lina alvaitien?,
Kilupi? kaimo bendruomen?s nar?

Komentarų nėra