Kur jis mitologinis Molav?n? akmuo?

Versija spausdinimui

Vytautas BUTKUS

? Molav?nus isiruo?me sulauk? ,,Alio, Raseini? skaitytojos skambu?io. Raseinik? skund?si, kad nuvykusi ? neseniai sutvarkyt? Molav?n? piliakalni? kompleks? api?r?ti lankytin? viet? ir em?lapyje paym?to mitologinio akmens, suprato, kad tai padaryti n?ra taip jau lengva. Gali tekti ,,paragauti elektros srov?s ir ?veikti kitas kli?tis. O svarbiausia, be vietos gyventoj? pagalbos gana sud?tinga atrasti gars?j? akmen?.
I ties? atvyk? ? nurodyt? viet?, atsid?r?me akligatvyje. Galvoje sukosi viena mintis inok dabar, mogau, ? kuriuos kr?mus l?sti. Gerai, kad prie sodybos sutiktas
vietos gyventojas Petravi?ius sutiko mus palyd?ti iki isvajotojo kelion?s tikslo. Pirmiausia nugal?jome elektrinio piemens utvar?, po to slid? skard?, dilg?lynus ir kr?mus. Galiausiai ivydome apsamanojus? akmen?, jaukiai ?sitaisius? upelyje, iki kurio veda jau remonto reikalaujantis, kakada graus buv?s, lieptelis. Akmuo ?sp?dingo dydio ir formos, tod?l nenuostabu, kad j? pamatyti nori daugelis moni?.
Gr?? prie automobilio, pakel?s ol?se radome Molav?n? piliakalni? lankytin? viet? stend?, kur? atr?m?me ? stulp?. Mums jau besiruoiant ivykti, nuo namo laipt?
pamojo ir ueiti pakviet? vietin? gyventoja, sodybos savinink? Bronislava Petravi?ien?.
tai k? ji pasakojo apie Skirtinio akmens priei?r?: Seniai ?ia kariauju. Akmens api?r?ti atvaiuoja daug moni? i m?s? rajono ir i kit? miest?. Lank?si pats Kult?ros ministras Prudnikovas, studentai istorikai. Ir visi atvyk? klaidioja, neino, ? kuri? pus? eiti. Kada pastebime atvykusius, palydime iki akmens, o jei ne mon?s ivaiuoja atgal. Kuomet tur?jau daugiau sveikatos, tai tas varnal?as ir oles ikapodavau, ento papraiau, kad prisukt? bent laikin? rodykl?. Bet laikina ir buvo laikina. inau, kad prie eerius metus buvo skirti pinigai ir prie akmens buvo padarytas lieptelis (iuo metu reikalaujantis remonto), bet takelio iki akmens taip ir nesutvark?. Kreipiausi ? rajono Savivaldyb?s atsakingus asmenis, bet bendros kalbos nesuradome.
Kai atvaiuoja mon?s, ijungiame elektrin? piemen?, palydime iki istorinio akmens. Taip ir gyvename.
Gr??s ? Raseinius, kelet? klausim? udaviau rajono savivaldyb?s administracijos Architekt?ros ir urbanistikos skyriaus vyriausiajai specialistei Grainai Pe?kaitienei,
kuravusiai Molav?n? piliakalni? tvarkymo darbus.
- Kod?l mon?s, nor?dami aplankyti Skirtin? mitologin? Molav?n? akmen? priversti klaidioti?
- Akmuo yra priva?ioje em?je ir ? tvarkom? objekt? projekt? nepateko. Nepateko tod?l, kad objektai, esantys priva?ioje em?je, nebuvo finansuojami. O nutiesti kelius, panaudojant savivaldyb?s l?as, fizikai nebuvo ?manoma. Tai bus daroma ateityje.
- Ar negalima ?rengti nors paprast? rodykl?, kad mon?s neklaidiot??
- Buvo rodykl?, Petravi?iaus paliktas kelias, nusodintas bereliais; itaip galima nueiti iki akmens, bet dabar jau visk? reikia atnaujinti. iais metais nepavyks, bet kit? pavasar? taip.
- D?l ko kildavo konfliktai su vietine gyventoja B. Petravi?iene?
- Nei mes pykom?s, nei mes bu?ia-vom?s. Prieastis ta, kad takas prieiti prie akmens buvo paliktas tarp dviej? B. Petravi?ien?s em?s sklyp?, o jie pa?m? ir visk? suar?.
Po to draug? paraginti padar? tak?, nes kaip sako Petravi?iai, ?ia b?t? gerai ?kurti kaimo turizmo sodyb? ir tuomet b?t? galima prekiauti pienu, medumi ir kt. Kuomet paskutin? kart? buvome nuvaiav?, tak? radome utvert? elektriniu piemeniu ir su sve?iais i Vilniaus prie akmens nepri?jome. Taip elgtis neleistina ir savininkas taip negali daryti. Jeigu objektas yra priva?ioje em?je, pri?jimas prie jo numatytas pagal ?statym?.
- Ar sutinkate, kad i? problem? reikia spr?sti bent minimaliai?
- Galvojame spr?sti kitais metais.
Petravi?ius pateik? preliminarius pasi?lymus sutvarkyti aplink?, ?kurti kaimo turizmo sodyb?, bet jie nor?t?, kad kakas visa tai padaryt?. Priva?ios em?s tvarkymui
savivaldyb? l?? skirti negali.
- Ar paadate pagaminti rodykl?, kad mon?s bent inot?, ? kuri? pus? eiti?
- Rodykl?s buvo pagamintos ir pastatytos. Netgi patys Petravi?iai vien? paprast? rodykl? buvo padar?, o kad iandien j? n?ra, tai mon?s kalti. Buvo rodykl?s Kej?nuose, kitame piliakalnyje, bet jas tiesiog pavagia.
- Ar galime tik?tis, kad ateityje objektas bus sutvarkytas?
- Tikrai taip.
- Ar negalvojate apie tok? variant?, kad takelis iki objekto b?t? valstyb?s em?je?
- Galimas variantas, kad takelis eit? upelio apsaugine zona. Keli metrai alia upelio yra valstyb?s em?. Bet tai b?t? labai ilgas kelias ir jo sutvarkymas atsieit? labai brangiai.
- Gird?jome, kad norvegai ada atvaiuoti api?r?ti Molav?n? piliakalni?, kaip jiems parodysite Skirtinio mitologin? akmen??
- Mes jiems nerodysime, nes akmuo ? Molav?nuose numatyt? atlikti ir atlikt? darb? s?ra? ne?trauktas. Na, o jeigu jie dom?sis iuo objektu, em?s savininkai nuienaus tak?, nuims elektrin? piemen? ir parodysime, nes pagal ?statym?, jie privalo leisti prieiti prie objekto. Kadangi savivaldyb? nefinansuoja darb? priva?ioje valdoje, em?s savininkai pyksta, d?l to ir ?vyko nesusinek?jimas. O kad n?ra pri?jimo prie akmens valdika eme tai em?tvarkinink? klaida.
Kauno apskrities Raseini? rajono em?tvarkos sk. ved?jui Jurgiui Plieskiui taip pat pateik?me klausim?.
- Kod?l ?kininkams matuojant em?s plotus, nebuvo numatytas patogus pri?jimas prie istorinio ir lankomo objekto valstybei priklausian?ia eme?
- M?s? tarnyba atlieka em?s matavimo darbus ir neusiima istoriniais objektais. T? darb? tur?jo ir turi padaryti rajono savivaldyb?je esantis skyrius, kuruojantis krato paveldo objekt? priei?r?. iuo atveju, sutvarkant pri?jim? prie mitologinio akmens, projekto autorius turi pateikti nuorod? m?s? tarnybai, o mes tada matuojame em?s sklypus savininkams taip, kad takas prie lankytin? istorini? objekt? eit? valstybei priklausan?ia eme.Baigdamas nor??iau paguosti m?s? skaitytoj?, kad paadas, jog kitais metais min?ta problema bus sprendiama, gautas. Tik truput? apmaudu, kad mes, lietuviai, ir susimatom, ir susikalbam. Tik monikai susitarti geranorikumo kartais pritr?ksta.

Komentarų nėra