Kuro diktat?ra ir jos ?sigal?jimas Lietuvoje

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Nors Lietuvoje oficialiai naudojamos dvi degal? r?ys benzinas ir dyzelinas ta?iau vis labiau populiar?ja dar keli degal? por?iai valdiki ir kontrabandiniaidegalai.
Kadangi valdik? degal? naudojimo monopol? turi valdikais automobiliais vain?jantys politikai ir valdininkai, tai visiems kitiems tenka naudoti kontrabandinius degalus.
? nelegal? kontrabandini? degal? li?n? mones, kaip inoma, stumte stumia nuomiai did?jan?ios degal? kainos. Situacij? (ypa? psichologine prasme) labai komplikuoja tai, kad degal? kain? did?jimo prieastys yra beveik nesuprantamos. Kaip inoma, 2008 met? viduryje, kai naftos barelio kaina tapo rekordin? ir pasiek? 143 dolerius, u degal? litr? Lietuvos degalin?se mok?jome apie 4.20 Lt. Dabar barelio kaina 90 doleri?, ta?iau degalin?se pardavin?jamas benzinas brangesnis nei prie pusantr? met?.
Lietuvoje minimali m?nesio alga 800 lit?. Anglijoje beveik keturis kartus didesn? apie 3 t?kst. lit?. Lyg ir b?t? logika, jei ir degalai ten kainuot? bent kelis kartus brangiau: pavyzdiui, litras benzino 20 Lt. Ta?iau toli grau taip n?ra. Ten litras benzino tik iek tiek brangesnis nei Lietuvoje: apie 5.20 Lt.
Nepaisant tokios nuomios kuro diktat?ros, Lietuvoje gatv?s net usikimusios automobiliais, kuriuose danai s?di tik vienas mogus. Nejaugi lietuviai tokie netaup?s?
Ieit?, kad dauguma j? vain?ja kontrabandiniu kuru. Vieno populiaraus interneto portalo apklausa parod?, kad vis labiau brangstant degalams, kontrabandiniu kuru ada naudotis apie 48 proc. vairuotoj?, apie 16 proc. toks naudojimasis jau tapo norma, 12 proc. ketina pers?sti ? visuomenin? transport?. Ta?iau yra nemaai ir toki?, kurie automobiliais vain?s net ir tokiu atveju, jei litras benzino kainuos 40 lit?, nes, kaip inoma, tam tikrai daliai moni? geriau tu?ias skrandis nei tu?ias automobilio bakas.
Jau paskelbta, kad iais metais Vyriausyb? i e?lio ketina itraukti 1 mlrd. lit?. ?ia, matyt, nusitaikyta ne ? senus kontrabandininkus ir ? daug met? s?kmingai funkcionuojan?ius kontrabandos altinius, bet ? tuos, kurie iais metais ketina naudotis kontrabandiniais degalais. Gali b?ti, kad degal? kontrabandos sekli? kuro ilaidas apmok?s didieji Lietuvos degalini? tinklai, kurie ypa? suinteresuoti, kad mon?ms b?t? sudarytos visos s?lygos elgtis s?iningai, tai yra u paskutinius pinigus pirkti pat? brangiausi? kur?.
Lietuvoje degal? kainos labai ?domiai veikia plataus vartojimo preki? kainas: kai prie kur? laik? dyzelinas kainavo 4 litus, maisto prek?s pabrango, ta?iau kai jis atpigo, maisto preki? kainos analogikai nepasikeit?, tik dar iek tiek pabrango.
Gyvename kuro diktat?ros s?lygomis. Diktat?ra visada linkusi pl?sti savo galias, tad, be jokios abejon?s, kuro kainos dar ne kart? stebins grandioziniais skai?iais, nes, kaip inoma, diktat?ra siekia, kad viskas b?t? grandiozika ir neataukiama.

Komentarų nėra