Kvie?ia Girkalnio grieyn? 2022

Versija spausdinimui

Gyvenimas pilnas netik?tum?, pavoj? ir sunkum?. Bet ne tik to. Gyvenime yra ir diaugsmo, nebl?stan?i? prisiminim?, inoma, jei tuo gyveni. Nors pra?jusi? met? Girkalnio grieyn?s 2021 atsiminimai nenugrimzdo ? praeit?, jau esate viliojami naujam muzikos jausm? potyriui.
Taigi nuotyki? itrokusiems, pamiusiems d?l lietuvikos muzikos ir pramog? t?siame tradicij? ir skelbiame: etadien?, rugpj??io 27 d.,
12 val. v?l visi esate laukiami Girkalnyje, Vingio gatv?s vasaros estradoje, kur vyks tradicin? atuonioliktoji respublikin? kapel? vent? Girkalnio grieyn? 2022.
Atvykusiems garantuojame skambios dainos, smagaus okio, geros nuotaikos terapin? seans?, kur? nemokamai paruo? Jurbarko kult?ros centro kapelos Santaka ir Mituva, edbar? liaudikos muzikos kapela ir Svaja i Tytuv?n?, Pag?gi? krato kapela Vaivorykt?, Jurbarko kratui atstovaus kapela i Raudon?s, Taurag?s kratui kapela Kamana i Sartinink?, Raseini? kratui Kalnuj? Kalnuja ir Girkalnio Gojus.
Vienas senov?s imin?ius yra pasak?s: Ne mes klausom?s muzikos, o muzika klausosi m?s?. Kai tavo m?gstama daina pripildo siel?, o po k?n? b?gioja iurpuliukai, tikriausiai tai vienas nuostabiausi? jausm? pasaulyje. Ir klysta tie, kurie ?sivaizduoja, kad tikr?, menik? koncert? gali pamatyti tik didmies?i? scenose. Tikras tautikas muzikos menas yra ir kukliame miestelyje, kur susiburia vienmin?iai, negailintys laiko repeticijoms, mylintys rimt? darb? ir turining? poils?.
Renginys su visais tradiciniais vent?s elementais muzika, prekyba, pramogomis, bendravimu jau suorganizuotas, tik… labai tr?ksta vis? j?s?, kurie skaitote ias eilutes. Nuoirdiai kvie?iame papildyti vent? savo buvimu, labai j?s? laukiame. Tikrai patirsite ger? emocij?, prasmingai praleisite laisvalaik?, padainuosite, paoksite, pamatysite, susipainsite. inom? melodij? puokt? puikiai tiks paskutiniam j?s? vasaros savaitgaliui. Gal?site ne tik pasilinksminti, akis paganyti, bet ir paragauti skani? patiekal?, kuriuos paruo Linos Kuzmarskien?s eiminink?s. Maloniai kvie?iame rinktis patogi? avalyn?, nebijoti vasaros kar?io visiems uteks pav?sio palapin?je. Palyd?kime vasar? kartu! Ateikite, nenusivilsite!
Renginio organizatoriai

Komentarų nėra