Kvie?iame dalyvauti rengiant vien? svarbiausi? rajono dokument?

Versija spausdinimui

Raseini? rajono savivaldyb?s administracija informuoja, kad iuo metu rengiamas rajono Savivaldyb?s 20222024 m.
strateginis veiklos planas, kurio pagrindu bus formuojamas ir ateinan?i? met? biudetas.
Savivaldyb?s tarybos 2021 m. gegu?s 27 d. sprendimu Nr. TS-151 buvo patvirtintas veiklos plano program? s?raas. Program? koordinatoriai pareng? preliminarius program? projektus atsivelgdami ? planuojamus maksimalius biudeto asignavimus ir Raseini? rajono savivaldyb?s 20212030 m. strategin? pl?tros plan?. Susipainti su parengtu veiklos plano program? pirminiu projektu galima Savivaldyb?s interneto svetain?je www.raseiniai.lt.
iuo metu yra vykdomos vieosios konsultacijos su gyventojais kvie?iant dalyvauti veiklos plano rengimo procese. Pasi?lymus d?l priemoni? ?traukimo ? programas galima teikti iki . m. lapkri?io 8 d. el. p. savivaldybe@raseiniai.lt.
Veiklos plano program? projekt? ir gaut? pasi?lym? svarstymas Nuolatin?je strateginio planavimo darbo grup?je, dalyvaujant Savivaldyb?s tarybos nariams, planuojamas 2022 m. lapkrit?.

Komentarų nėra