Kvie?iame steb?ti pauk?ius

Versija spausdinimui

Igyvename ?tempt? laikotarp?, ieikvojame daug energijos, emocij?, tad visiems resursams atkurti kvie?iame prisijungti prie Dubysos parko direkcijos organizuojamo pavasarinio renginio. i? popiet? skirkime Kovo 11-ajai pamin?ti ir ukrainie?iams palaikyti.
Bendrausime, pramogausime, kart? uvien? ragausime…
Dubysos regioninio parko direkcija kvie?ia kartu pamin?ti 40 pauk?i? dien? ir pasitikti gr?tan?ius sparnuo?ius. Kovo 12 d. (etadien?) nuo 13 val. kvie?iame atvykti ? pauktingiausi? viet? Raseini? rajone uvininkyst?s tvenkinius Gabi? kaime (443016, 6134796 (LKS)). Tai puiki galimyb? skirti laik? gausi? migruojan?i? pauk?i? steb?jimams, pabendrauti su patyrusiais ornitologais, susitikti su bendramin?iais ar tiesiog dar vien? dien? praleisti pavasar?jan?ioje gamtoje. Nesvarbu, ar esate patyr?s steb?tojas, ar tiesiog norite geriau painti pauk?ius stebint juos nat?ralioje aplinkoje, nepriklausomai nuo amiaus ir profesijos prisijunkite. Renginio trukm? 2 val.
Renginys vyks nepaisant oro s?lyg?, tad pasir?pinkite tinkama apranga. Jei turite galimyb?, pasiimkite i?ronus. Organizatoriai tur?s kelet? monokli? detalesniam pauk?i? steb?jimui, kelet? i?ron?, pauk?i? painimo vadov?.

Komentarų nėra