Kvietimas suskubti norintiems itin spartaus interneto kaime

Versija spausdinimui

Skaitmenin? atskirtis tarp miesto ir kaimo netrukus dar labiau suma?s kaimo vietovi? gyventojai tur?s galimyb? prisijungti prie itin spartaus interneto. Ta?iau tam, kad reikalinga infrastrukt?ra b?t? sukurta, mon?s turi nedelsti ir iki met? pabaigos informuoti apie savo norus seni?nijas, em?s ?kio skyrius ar em?s ?kio ministerij?.


Pla?iajuos?io interneto ryio infrastrukt?ra Lietuvos kaimo vietov?se kuriama jau deimtmet?. Europos S?jungos l?omis finansuojami bendri Susisiekimo ir em?s ?kio ministerij? pla?iajuos?io interneto pl?tros (RAIN, PRIP), naujos kartos prieigos (NKP) projektai. Juos ?gyvendinant nutiesta 11 425 km optini? linij? pla?iajuos?io interneto ry? turi beveik 1,5 mln. nam? ?ki?.
Nors io interneto ryio padengiamumo rodikliai Lietuvoje yra neblogi, Europos Komisija siekia nam? ?kiams suteikti jo paslaugas 100 mb/s sparta. Pagal ? rodikl? Lietuva Europos S?jungos mastu yra vidutiniok?, o imant tik kaimo vietoves mes dar atsiliekame.
Tod?l em?s ?kio ir Susisiekimo ministerijos kartu su V? Pla?iajuostis internetas pareng? nauj? infrastrukt?ros pl?tros kaimo vietov?se projekt? Itin spartaus ryio infrastrukt?ra. Europos Komisija ir jam skyr? reikaling? finansavim?.
Ta?iau siekiant tinkamai ?gyvendinti ? projekt? turi b?ti atliktas rinkos tyrimas nustatyti nam? ?kiai, kurie nori prisijungti prie itin spartaus ryio infrastrukt?ros. Objekt?, ?traukt? ? projekt?, prijungimas bus finansuojamas projekto l?omis, o objekt? valdytojai gal?s patys rinktis konkre?ias interneto paslaugas ir jas teikiant? operatori?.
em?s ?kio ministerija papra? savivaldybi? em?s ?kio skyri?, seni?nij? pateikti informacij? apie objektus, kuriems reikalinga itin spartaus ryio infrastrukt?ra.

Kadangi laiko liko labai nedaug informacij? reikia pateikti iki gruodio 30 d. ?kininkai, em?s ?kio bendrov?s tur?t? kuo skubiau kreiptis ? seni?nijas ar em?s ?kio skyrius, kurie pad?t? upildyti pateikimo form? apie objekt?, ? kur? pageidaujama atvesti viesolaidin? infrastrukt?r?. Ta?iau i? nesud?ting? form?(https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kvietimas-suskubti-norintiems-itin-spartaus-interneto-kaime) galima upildyti patiems ir atsi?sti j? em?s ?kio ministerijai el. patu Nerijus.Gudelis@zum.lt. Informacija pasiteirauti tel. (8 5) 239 1188.

Komentarų nėra