Kvitai em?s ?kio ir mikininkyst?s paslaugoms: viskas, k? reikia inoti

Versija spausdinimui

em?s ?kio ministerija primena, kad em?s ?kio veikla usiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys gali gauti em?s ?kio ir mikininkyst?s paslaugas, nesudarydami su jas teikian?iais asmenimis darbo sutar?i?. Tokia paslaug? teikimo forma ?forminama paslaug? kvitu, kur? irao i? paslaug? gav?jas.

Vis? toki? paslaug? s?ra? rasite ?ia.

Naudojantis ia paslaug? teikimo tvarka, yra ribojamas paslaug? teikimo dien? skai?ius, priklausomai nuo to, ar vienam, ar keliems paslaug? gav?jams yra teikiamos paslaugos. Vienam paslaug? gav?jui paslaug? teik?jas turi teis? teikti paslaugas ne ilgiau kaip 60 dien? per kalendorinius metus. Jeigu paslaugos teikiamos keliems paslaug? gav?jams, ne ilgiau kaip 90 dien? per kalendorinius metus, neatsivelgiant ? per dien? teikt? em?s ?kio ir mikininkyst?s paslaug? valand? skai?i?. Jei paslaug? gav?jas nor?t? gauti paslaugas ilgesn? laik?, nei numatyta em?s ?kio ir mikininkyst?s paslaug? teikimo pagal paslaug? kvit? ?statyme, jis tur?t? sudaryti darbo sutart? su asmeniu, galin?iu teikti paslaugas.

Kvit? knygeles galima gauti patu
Paslaug? kvit? knygeles galima ?sigyti em?s ?kio informacijos ir kaimo verslo centre (?IKVC). Paslaug? gav?jas, nor?damas gauti Paslaug? kvit? knygel?, asmenikai arba per atstov? ?IKVC pateikia pasirayt? praym?, prie kurio prideda apmok?jimo ?rodymo dokumento kopij?.
Paslaug? kvit? knygel? gali b?ti siun?iama paprastu arba pirmenybiniu registruotu laiku prayme nurodytu korespondencijos adresu arba iduota tiesiogiai atvykus ? ?IKVC.
Detalesn? informacij? apie paslaug? kvit? knygeli? ?sigijim? ir mokom?sias s?skaitas rasite ?ia.

Paslaugas gali teikti ir registruoti bedarbiai
Uimtumo tarnyboje bedarbiais usiregistrav? asmenys, prad?j? teikti paslaugas pagal kvitus, bedarbio statuso ir gaunam? paalp? nepraranda. Skai?iuojant pinigin? socialin? param?, ? gaunam? pajam? sum? ?skaitoma tik ta i paslaug? teikimo gauta pajam? dalis, kuri virija 1750 Eur per einamuosius kalendorinius metus.
Gyventoj? pajam? mokes?iu neapmokestinamos paslaug? teik?jo pajamos, gautos teikiant paslaugas pagal paslaug? kvit?, jeigu jos per mokestin? laikotarp? nevirijo 1750 Eur. Suma, virijanti 1750 Eur per mokestin? laikotarp?, apmokestinama taikant 15 proc. pajam? mokes?io tarif?. iuo atveju pajamas apskai?iuoja, deklaruoja ir pajam? mokest? sumoka pats paslaug? teik?jas.

Kaip pildyti paslaug? kvit??
Paslaug? kvit? pildo j? gav?jas prie paslaug? teik?jui pradedant teikti em?s ?kio ir mikininkyst?s paslaugas. Pirmiausia ? paslaug? kvit? ?raomi pirminiai duomenys: paslaug? teikimo data, paslaug? pogrupio kodas ir (ar) pavadinimas, matavimo vienetas, ?kainis, atlygio mok?jimo b?das, mok?jimo data ar terminas. Antrasis ipl?tas paslaug? kvito egzempliorius ?teikiamas paslaug? teik?jui, o pirmasis egzempliorius lieka paslaug? kvito knygel?je.
Paslaug? kvitas iraomas kiekvien? j? teikimo dien? arba, kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai kelet? dien? i eil?s, iraomas vienas kvitas numatytam terminui, ta?iau ne ilgesniam kaip kalendorin? savait?.
Kai paslaugos baigiamos teikti, i dalies upildytas paslaug? kvitas gr?inamas paslaug? gav?jui. Tuomet jis upildo likusi? neupildyt? abiej? paslaug? kvito egzempliori? dal?. Upildyt? antr?j? paslaug? kvito egzempliori? paslaug? gav?jas gr?ina paslaug? teik?jui.

PSD ?mokas moka paslaug? gav?jas
Paslaug? gav?jai u paslaug? teik?jus moka privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ?mokas 6,98 proc. nuo per m?nes? kiekvienam paslaugas teikusiam asmeniui apskai?iuoto atlygio sumos. PSD ?mok? privaloma mok?ti nepaisant to, kad paslaug? teik?jas t? m?nes? jau yra draustas.
Tais m?nesiais, kai u paslaug? teik?jus nemokamos PSD ?mokos, asmenys, kurie n?ra draudiami valstyb?s l?omis, nevykdo ekonomin?s veiklos ir neteikia paslaug? pagal paslaug? kvitus, siekdami, kad draustumas sveikatos draudimu neb?t? sustabdytas, patys u save tur?t? susimok?ti PSD ?mokas.
PSD ?mokos Sodrai mokamos ne v?liau kaip iki kito m?nesio 15 dienos u visus paslaugas per m?nes? teikusius asmenis. ?mok? kodas 352.

Konsultacijas d?l em?s ?kio paslaug? teikia LR em?s ?kio ministerija: tel. (8 5) 239 1281, el. p. zum@zum.lt.

D?l mikininkyst?s paslaug? LR aplinkos ministerija: tel. 8 626 22 252, el. p. info@am.lt.

D?l paslaug? kvit? knygeli? ?sigijimo em?s ?kio informacijos ir kaimo verslo centras: (8 5) 266 0601.

D?l PSD ?mok? nuo atlygio u paslaugas sumok?jimo ,,Sodros informacijos centras: tel. 1883.

D?l pajam? pagal kvitus apmokestinimo, deklaravimo Valstybin? mokes?i? inspekcija: tel. 1882.

Isamesn? informacija – em?s ?kio ministerijos interneto svetain?je https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/zemes-ir-maisto-ukis/zemes-ukis/zemes-ukio-ir-miskininkystes-paslaugu-teikimas-pagal-paslaugu-kvitus

Komentarų nėra