Labas, tau sakau

Versija spausdinimui

,,Labas, tau sakau taip vadinosi stacionari stovykla Raseini? rajone gyvenantiems ukrainie?i? vaikams, kuri? LR vietimo, mokslo ir sporto ministerijos l?omis ?gyvendino Raseini? specialiosios mokyklos komanda. Stovyklos metu buvo siekiama pad?ti ukrainie?i? vaikams pasiruoti naujiems mokslo metams ir per ?vairias veiklas pagerinti lietuvi? kalbos ?g?dius. Penkios stovyklos dienos prab?go akimirksniu.
U nepakartojamas akimirkas d?kojame Raseini? krato istorijos muziejui, Raseini? Marcelijaus Martinai?io bibliotekai, Raseini? rajono kult?ros centrui, Dubysos regioninio parko direkcijai, Atuonra?io muziejukui Nemak?iuose. Stovyklautojai leidosi ? keliones iekoti nuotyki? ind?n? kaime, maud?si ir aid? Baltijos j?ros bangose, tyrin?jo Raseini? krat? aplankytas Grausis ?uolas, Lyduv?n? tiltas, Betygalos piliakalniai, Dubysos sl?niai. Stovyklautojus rytais paadindavo energizuojanti mankta, kuri? ved? Raseini? visuomen?s sveikatos biuro trener? Diana Pe?iulien?. Ypatingai paym?ta Ukrainos nepriklausomyb?s diena. Per ikilming? ir jautri? ceremonij? Raseini? rajono savivaldyb?s meras Andrius Bautronis kartu su jaunaisiais ukrainie?iais skambant abiej? valstybi? himnams pak?l? valstybines v?liavas. Sveikinimo odius tar? vietimo ir sporto skyriaus ved?ja Modesta Lukoevi?ien?, vyr. specialist? Danut? Vizbarien?. V?liau vaikai kartu su sve?iais ant simbolinio svajoni? medio lietuviko ?uolo rio ?vairiaspalves juosteles, tur?dami bendr? trokim? taikos mums visiems.
Stovykloje daug d?mesio buvo skiriama sav?s, savo emocij? painimui ir pri?mimui. Ypatingas stovyklautoj? laikas praleistas studijoje ,,Menai ir monai pieiant fraktalus ir analizuojant juos kartu su Jurga Bulotiene, Jurbarko men? dirbtuv?l?se riant l?les, kepant auseles. Diugino ir nuotaikingi muzikiniai vakarai su Tomu Mangirdu, didiaisiais muilo burbulais ir put? ou. Nuostabias patirtis dovanojo Vilniaus l?li? teatro aktori? spektaklis ,,Ach, uch, ajajai (u ? susitikim? d?kojame Raseini? rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biurui ir ypa? io biuro specialistei Donatai Globienei). Kiekvien? stovyklos vakar? baigdavome aptarimu ir su ypsenomis veiduose. O juk ypsena tai enklas, kad tavo irdis namuose.
Paskutin? stovyklos dien? lauk? nuotaikingas susitikimas su ,,Evaland klounu Funtiku, d?kome pagalvi? tinklinio ?empionate, o stovyklos refleksij? su teatriniais, aidybiniais elementais pravesti pad?jo Raseini? meno mokyklos teatro ,,Svajoklis teatro mokytoja, reisier? Romena Godelyt?-Irkmonien?.
Stovyklautojai vykdami ? paj?r? tur?jo uduot? parveti ? mokykl? po vien? jiems graiausi? akmen?l? i paj?rio. Koki? grauoli? vaikai pririnko! Skirting? spalv?, form?, dydi?, paviri?. Kaip graiai jie sugul? stovyklos vadov? delnuose, papildydami vienas kit? ir taip pad?dami atskleisti vienas kito gro?. Pilni delnai d?kingumo u galimyb? b?ti kartu, jausti, patirti ir dalintis. Maasis princas sak?, kad tampi aminai atsakingas u tuos, kuriuos prisijaukini. Vaikai, j?s jau m?s? irdyse. Aminai.
Sandra Maslauskien?

Komentarų nėra