Laisvalaikis Raseiniuose

Versija spausdinimui

iniasklaidoje praneama, kad vis daugiau jaun? moni? nusivilia gyvenimu Lietuvoje. Kaip rodo statistika, Lietuvos emigrantai yra vieni i jauniausi? Europos S?jungoje. iuo metu kas tre?ias iki 25 met? alies gyventojas neturi darbo.

Neviltis. N?ra turiningo laisvalaikio. Socialin? atskirtis. Kas toliau? Juk jie – jauni, energingi, val?s, veikl?s, original?s…Tokius jaunus mones ?sivaizduoja suaugusieji. Danai t?vai sako: Kaip tu gali li?d?ti? Juk dabar tavo jaunyst?, n?ra joki? problem?, viskas privalo klostytis puikiai”. Deja, jauni mon?s danai susiduria su ?vairiausiomis problemomis. Jaunimui pereinamajame laikotarpyje kyla nemaai psichologini? problem?, susijusi? su integravimusi ? visuomen?, per?jimu i vieno brandos tarpsnio ? kit?.

Vis d?lto, ko tr?ksta Raseini? jaunimui? Kokiomis mintimis gyvena jauni mon?s? Sutikt? jaun? ir solidesnio amiaus panekov? klausiau to paties: 1) kaip manote, ar Raseini? jaunimas turi galimybes turiningai praleisti laisvalaik?? 2) ar valstyb? (jos institucijos) pakankamai d?mesio skiria jaunimo problemoms? 3) k? j?s padarytum?te d?l jaunimo, jei b?tum?te valdioje?

Edgaras Juka, Raseini? kult?ros centro rengini? organizatorius:

- I dalies turi Kult?ros centras organizuoja renginius, Meno mokykla, kitos institucijos dirba. Bet tik i dalies O d?mesio tikrai tr?ksta, ir be l?? ?ia nieko nepadarysi. Kakod?l jaunimo renginiams l?os dabar visikai neskiriamos. Tod?l apie koki? valstyb?s politik? jaunimo atvilgiu galime kalb?ti? Manau, kad Raseiniuose reikia ?kurti jaunimo uimtumo centr?, kokie yra kituose rajonuose. Tokie centrai veikia demokratikai, ugdo jaunimo pilietikum?, suteikia platesnes galimybes jaunimo saviraikai.

Vytautas Barevi?ius, AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialo Raseini? agent?ros vadovas:

- N?ra daug t? galimybi? Raseiniuose. Nors gal vienareikmikai taip ir neder?t? atsakyti. Yra jaunimo, kuris domisi sportu, kult?ra. A pats, kaip stalo tenisininkas, galiu pasakyti, kad prie kelet? met? vienas kitas vaikinas ateidavo ? m?s? klubo patalpas pasitreniruoti. Dabar toki? n?ra. iaip tie, kurie nori, suranda kakoki? galimybi?, bet toki? moni? yra nedaug. Manau, kad valstyb? apskritai neskiria d?mesio jaunimui. Valstyb?s politikai turi sav? b?d? Seime, ministerijose. i? dien? nepriteklius atsiskleidia baisiomis pasekm?mis. Pa?stu daug jaunimo, kuris ivaiuoja ? usien?. Valstybei nebe?domu. Valstyb? net mokslo srityje skriaudia studentus, nors deklaruoja tarsi viskas b?t? gerai. V?lgi, gr?kim prie meno, sporto, kur jaunimo uimtumas tur?t? b?ti akivaizdus. Jo iandiena n?ra tiek Raseiniuose, tiek ir kituose miestuose. B?damas valdioje duo?iau keli? veiklai, visgi reikia jaunimui klubo, nes n?ra m?s? mieste vietos, kur jaunimas gal?t? rinktis, iskyrus komerciniais pagrindais veikian?ias ?mones. Kakod?l niekam tai ner?pi.

ivil? alabinait?, altinio vidurin?s mokyklos mokin?:

- Man atrodo, kad Raseiniuose n?ra s?lyg? ir n?ra viet?, kur jaunimas gal?t? susitikti ir pasidalinti bendrais interesais, kak? kurti, usiimti bendra veikla. Manau, kad jaunimo problemoms m?s? mieste skiriama nepakankamai d?mesio. Jei b??iau valdioje, tai steng?iausi sukurti toki? bendr? vien? erdv?, kur jaunimas gal?t? susirinkti, pasidalinti savo nuomon?mis, pabendrauti. iuo atveju a maiau d?mesio ir l?? skir?iau, mano nuomone, tokiems maiau reikmingiems dalykams, kaip aplinkos tvarkymui ir panaiai.


Laura emaityt?, ivil? Saunoryt?, Prezidento Jono emai?io gimnazijos gimnazist?s:

- Renginiai gimnazijoje vyksta, ta?iau mieste jaunimui niekas neorganizuojama, iskyrus L klub?. Tr?ksta rengini?, susib?rimo viet?.

Nor?t?si nauj? sumanym?, projekt?. Gal?t? b?ti kokie nors Id?j? bankai, kur jaunimas pats gal?t? teikti pasi?lymus. inoma, kartais ir patys jauni mon?s nerodo iniciatyvos. D?mesio ities nejau?iame.

B?nant valdioje min?tas problemas ir spr?stume.

Ilona Lukoi?t?, Raseini? vaik? lopelio darelio Liepait? darbuotoja:

- Jaunimas s?lyg? beveik neturi. Laisvalaikiui lieka tik kavin?s. Diskotekos, sportas yra umesti. Aiku, kad d?mesio tr?ksta n?ra nieko, tod?l apie kok? turining? laisvalaik? galime kalb?ti? Mokykla ir viskas, o dirban?iam jaunimui dar blogiau. Pirmiausia reik?t? suinoti, ko pa?iam jaunimui reikia, bet ir taip aiku, kad tiek sportin?s, tiek kult?rin?s veiklos tr?ksta. Kinas kaip ir mir?s. Nieko…

Vaidas Laurynas, L klubo vadovas:

- Pasakysiu trumpai, paprastai Kas ieko turiningo laisvalaikio tas suranda. Kas neieko ir eina, kaip sakoma, unkeliais tam nieko ir nereik?s. Ar pas mus klube, ar sporto varybose, koncertuose, norint, visada galima surasti kakoki? laisvalaikio praleidimo form?. O kiek valstyb? bed?t? pastang?, l??, d?mesio ir t.t. ? tuos jaunimo reikalus tiek bus per maai. Visada visko b?na per maai, nes kiek yra moni?, tiek yra ir nuomoni?. Jei koks nors projektas bus pavyk?s, tai visviena, kakam jis nepatiks, kakas j? nor?s sukritikuoti, nor?s kako kito ir panaiai. iaip nemanau, kad b?damas valdioje kak? stebuklingo nuveik?iau. iuo atveju – atsakymo n?ra.

Komentarų nėra