Lako kvapas pranaauja dideles permainas

Versija spausdinimui

Jei ne naujai nulakuot? grind? kvapas, gal?tum?me sakyti, kad at?jus naujos kadencijos tarybai, Raseini? rajono savivaldyb?je niekas nepasikeit?. Per?j?s vien? kit?koridori? akylesnis mogus dar pasteb?t?, kad kai kurie specialistai perkelti ? kitus kabinetus, administracijos direktorius, kaip ir Petro laikais, u?m? erdv? kabinet? su priimamuoju tre?iame pilk?j? r?m? aukte, o mero laukiamajame interesant? patogumui pastatyti minktasuoliai. Ta?iau tai tik menkavert?s smulkmenos, palyginussu grandioziniais poky?iais, kuriuos planuoja naujoji m?s? rajono valdia.
Apie tai band?me bent kiek informacijos ipeti i Raseini? rajono savivaldyb?s mero Remigijaus A?o. Udav?me jam kelet? klausim? apie artimus ir tolimus planus,gandais ir legendomis apipintas permainas, laukian?ias Raseini? r. savivaldyb?s. Savivaldyb?je grindys buvo baisios, tai reik?jo jas perlakuoti, – skuba paym?ti meras. Toliau pokalbis vystosi savaime.
- Prab?go pirma J?s? darbo savait?. Kokie pirmieji atlikti darbai ir k? planuojate nuveikti artimiausioje ateityje?
- Labai trumpas laikotarpis, tik susipainau su darbu, ta?iau rimtai ? j? ?sijungti dar nesp?jau. Pradia sud?tinga: tempas didiulis, visi klausimai supuola be jokios sistemos ir reikia juos spr?sti. Sunku dar ir d?l to, kad prie pradedant dirbti pasitrauk? kai kurie specialistai, nauj? dar nesp?jome priimti. Ta?iau pirmosios dienos visada b?na sunkios. Manau, kad per m?nes? pusantro mes susikursime normali? sistem?.
- Sklando kalbos, kad J?s ketinate pakeisti apie 70 procent? valstyb?s tarnautoj?, i esm?s pertvarkyti Savivaldyb?s administracijos strukt?r?.
- Artimiausiu laiku spr?sime reorganizacijos klausim?: pertvarkysime Savivaldyb?s darb?, skyrius. Savivaldyb?s administracijos strukt?ra tikrai pasikeis. Esame
numat? ?kurti du departamentus, kuriuose bus skyriai. Kai kuriuos skyrius planuojame sujungti. Nebus administracijos direktoriaus pavaduotojo, keisime kadrus, nor?dami sutaupyti pinig? mainsime etat? skai?i?. A pats prad?jau nuo sav?s neturiu nei pad?j?jo, nei patar?jo. Kadangi mero tarnyba suma?jo, dirbti bus labai sud?tinga, ta?iau persitvarkius, numa?ius savo darbo prioritetus ir kai ko atsisakius, m?s? produktyvumas nesuma?s ir mes pasieksime netgi geresni? rezultat?. Kai ateis laikais, visuomenei pristatysime Savivaldyb?s administracijos schem?, valdym?, pareigybinius nuostatus. Reorganizacij? esame numat? pabaigti iki rugs?jo 1 dienos.
- Kokios srities specialist? iuo metu labiausiai tr?ksta Savivaldyb?je? Kuriuose skyriuose numatytas didiausias etat? mainimas?
- Dabar mums labiausiai reikia kvalifikuotos teisin?s pagalbos. iuo metu mes jos neturime: i Savivaldyb?je esan?i? teisinink? nematau, su kuo b?t? galima spr?sti teisinius klausimus. Nedelsdami iekosime normalaus teisininko, sugeban?io teisikai, be klaid? spr?sti juridines problemas. O etat? mainimo nenor??iau komentuoti. Galiu pasakyti tik tiek: specialistai, kurie tikrai gerai dirba,netur?t? bijoti atleidimo. Ta?iau nesl?psiu, kad yra specialist?, nepakankamai gerai atliekan?i? savo pareigas. Trumpai tariant, sieksime sukurti darbing?, profesionali? darbuotoj? komand?. inoma, pirmiausia iekosime moni? i m?s? rajono, ta?iau jeigu reik?s, esu pasiruo?s pritraukti kompetenting? specialist? net i kit? rajon?.
- Per pirm?j? tarybos pos?d? kalb?jote apie toli siekian?ius planus, rajono strategij?. Kokie J?s? prioritetai?
- Vienas didiausi? darb?, kuris aktualus didiajai daliai gyventoj?, – tai Raseini?, Ariogalos, Vidukl?s ilumos ?ki? pertvarka. Per projektus pritrauksime investicij?,
pastatysime naujus katilus. Artimiausiu metu bus labai rimtai ruoiamos konkurso s?lygos sudaryti normali? konkurencij? kuro tiekimui. Mes turime padaryti visk?,
kad aliavas, – medio droles, durpes pirktum?me kuo maesn?mis kainomis, kad gyventojams suma?t? mokes?iai u ilum?. Dar vienas svarbus prioritetas
tai m?s? miesto veidas. Manau, jis tur?t? b?ti visai kitoks. Kol kas dar nenor??iau i? dalyk? atskleisti, bet turiu tikrai labai ambicing? plan?. Po Velyk? vyksiu pas kai
kuriuos ministrus, ir kai jau bus konkret?s susitarimai, paskelbsime apie tai per iniasklaid?, diskutuosime su visuomene. Labai sveikintina iniciatyva, kuri? parod? RASAI tvarkant miesto park?. Ta?iau b?tina sutvarkyti ne tik park?, bet vis? miesto centr?. Esu sutar?s su generaliniu komisaru Skverneliu, kad jis atvykt? ? Raseinius. Spr?sime policijos pastato statybos klausim?, pritraukiant privat? kapital?. Tur?t? pajud?ti ir Maximos statybos reikalai, b?tina sutvarkyti autobus? stot? i vieta, pats miesto centras, dabar atrodo tragikai.
- Ar skatinsite verslo pl?tr?, investicij? pritraukim? ? m?s? rajon??
- Danijos investuotojai ruoiasi greta Danspino ir Litspino statyti dar vien? gamykl?. Taip pat turiu kontaktus su dar vienais investuotojais, kurie nor?t? m?s? rajone statyti kitokio profilio gamykl?. Ta?iau, vis? pirma, investuotojams reikia sudaryti geras s?lygas, kad jie nor?t? kurtis m?s? rajone. Jei atsiras nauj? ?moni?,
bus ir darbo viet?, surinksime daugiau mokes?i?.
- Kok? d?mes? skirsite kult?rai,vietimui, sveikatos ir socialiniam sektoriui?
- Kult?ra m?s? rajone vertinama prietaringai vieni sako, kad pas mus su kult?ra viskas yra labai gerai, kiti mato daug tr?kum?, kad kai kurie etatiniai kult?ros darbuotojai neatlieka savo funkcij?, nieko neorganizuoja, ypa? seni?nijose. Manau, reik?t? i? srit? atidiai isinagrin?ti ir tada priimti sprendimus.
Negird?jau, kad sveikatos sektoriuje b?t? koki? nors rimt? problem?. Kaim? gyventojai baiminasi, kad gali b?ti udaryti medicinos punktai, ta?iau mes tikrai tokiems
ingsniams nesiruoiame, kaip tik stengsim?s pagerinti medicinini? paslaug? kokyb? ir prieinamum?. Na, o d?l vietimo… inome, kad dabar rengiami piketai d?l Raseini? pagrindin?s mokyklos. is klausimas bus sprendiamas. Turime tartis su miesto bendruomene, iklausyti visas nuomones ir velgdami ? ateit? priimti pat? geriausi? sprendim?.
- Ar priimdamas svarbius m?s? rajonui sprendimus ketinate tartis su koalicijos partneriais?
- Pra?jusioje kadencijoje daug keblum? kildavo d?l to, kad meras duodavo vienus nurodymus, o administracijos direktorius kitus. A labai vertinu komandin? darb?.
Nesame pasiskirst?, kuris kuri? srit? kuruoja. Sprendim? nepriimu nepasitar?s su savo pavaduotoju ir administracijos direktoriumi.
- A?i? u pokalb?.

Kalbino Kristina Bendi?t?

3 Komentarai

 1. Kanceliarija

  2011-04-21 13:42

  Buvusio Seimo nario R.A?o kanceliarin?s ilaidos 2010 metais.
  1. Biuro patalp? nuoma ir aptarnavimas – 17243,25 Lt;
  2. Kompiuterin?s technikos ir biuro ?rangos nuoma – 4916 Lt;
  3. Telekomunikacij? ir interneto paslaugos – 2718 Lt;
  4. Seimo kanceliarijos transporto skyriaus paslaugos – 51,25 Lt
  I viso: 24928,50 Lt

 2. Tauras

  2011-04-24 20:17

  Sekmes naujajam merui. Labai reikia pertvarku rajone. Todel daug tikimes is p. Aco, nes manom, kad jis reiklus, principingas, grieztas ir teisingas. Sekmes Jusu darbuose, istvermes, nes priesinimasis pertvarkoms gali buti stiprus. Tikime Jumis.

 3. pavyzdiai

  2011-04-25 13:44

  Ar reiklus sau, principingas, teisingas, s?iningas?
  1 pvz.
  2009-11-18 Nr. 101-I-33
  Etikos ir proced?r? komisija nusprend?:
  1: Seimo narys Remigijus A?as, u valstyb?s biudeto l?as, skirtas Seimo nario parlamentinei veiklai, nuomodamas patalpas Seimo nario biurui i savo sutuoktin?s sesers sutuoktinio, paeid? Lietuvos Respublikos Seimo statuto 18 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos vie?j? ir priva?i? interes? derinimo valstybin?je tarnyboje ?statymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas.
  2. Remiantis Seimo statuto 78 straipsnio 1 dalies 11 punkto nuostata informuoti Seim?, kad Seimo narys Remigijus A?as nevykd? Vie?j? ir priva?i? interes? derinimo valstybin?je tarnyboje ?statymo ir Seimo statuto 18 straipsnio reikalavim?.
  2 pvz:
  Teismo procesas baig?si atsipraymu
  meitu kaltintas ir dar vienas buv?s ?takingas R.Pakso patar?jas Remigijus A?as, ketinantis dalyvauti rinkimuose, ta?iau jis prie pusantro m?nesio nusprend? ugniauti savo ididum? ir taip ispr?sti konflikt? su nukent?jusi?ja Seimo Antikorupcijos komisijos vadove Nijole Steibliene. R.A?as buvo teisiamas u tai, jog kalb?damas telefonu vienoje televizijos laid? pareik?, kad N.Steiblien? neva reikalavo i bendrov?s VP Market atstovo milijonin?s sumos kyio.
  Liepos vidury R.A?as teisme prisipaino padar?s nusikalstam? veik? ir atsipra? parlamentar?s. Tuomet teismas nusprend? teisiam?j? atleisti nuo baudiamosios atsakomyb?s ir baudiam?j? byl? nutraukti.
  3 pvz:
  Seimo k?d? R.A?ui jau per kieta
  2011-04-02 09:23
  Parlamentaro mandat? ? Raseini? rajono mero post? ikeisti usimoj?s Remigijus A?as dar teb?ra Seimo narys. Bet tvarkietis nutar?, kad dirbti jam jau nereikia.R.A?as, irinktas ? Raseini? taryb?, parlamente dar tur?t? darbuotis iki balandio 10-osios. Iki to laiko ? savivald? pasukusiam politikui bus mokama Seimo nario alga.Bet tvarkietis jau savait? nebesirodo Seimo pos?di? sal?je. Neoficialiomis iniomis, politikas be Seimo valdybos leidimo ivyko su mona ils?tis ? Egipt?.
  Seni?nas pripaino: negrauTvarkie?i? frakcijos seni?nas Valentinas Mazuronis patvirtino, kad bendraygio Seimo sal?je jis nemat? nei antradien?, nei ketvirtadien?, paman?s, jog R.A?as jau darbuojasi Raseiniuose.Jei paaik?s, kad sesijos metu jis ivyko ? usien?, bus negrau. R.A?as vis dar yra Seimo narys, gauna alg? ir turi atlikti savo pareigas, kalb?jo V.Mazuronis.
  4 pvz:
  Buvo ?kliuv?s anks?iau
  * D?l egzotini? kelioni? darbo metu R.A?as jau buvo patek?s ? etikos sarg? akirat?.
  * Politikas 2009 metus sutiko Tailande ir nesp?jo laiku gr?ti ? prasid?jusi? neeilin? Seimo sesij?.
  * Etikos ir proced?r? komisijos vadovas Algimantas Salamakinas tada pareik?, kad R.A?as prival?jo gauti Seimo valdybos pritarim?, tuo tarpu tvarkietis ?rodin?jo, jog etikos sargo reikalavimas nepagr?stas.
  5 pvz:
  RASEINI? RAJONO SAVIVALDYB?S
  TARYBA
  SPRENDIMAS
  D?L RASEINI? LOPELIO-DARELIO LIEPAIT?
  DIREKTOR?S ONUT?S ALDONOS KAVOLIEN?S ATLEIDIMO

  2011 m. balandio 19 d. Nr. (1.2)TP-19
  Raseiniai
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ?statymo (in., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (in., 2002, Nr. 64-2569) 127 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 ,,D?l biudetini? ?staig? ir organizacij? darbuotoj? darbo apmok?jimo tvarkos tobulinimo (in., 1993, Nr. 28-655; 2010, Nr. 104-5385) 5.2 punktu ir atsivelgdama ? Raseini? lopelio-darelio Liepait? direktor?s Onut?s Aldonos Kavolien?s 2011 m. balandio 15 d. praym?, Raseini? rajono savivaldyb?s taryba n u s p r e n d i a:
  1. Atleisti Onut? Aldon? Kavolien? i Raseini? lopelio-darelio Liepait? direktoriaus pareig?, nutraukiant darbo sutart?, nuo 2011 m. balandio 29 d. pagal Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dal? ir imok?ti kompensacij? u nepanaudot? kasmetini? atostog? 49,56 k. d.
  2. Pavesti Raseini? lopelio-darelio Liepait? direktoriaus pavaduotojai ugdymui Astai Petravi?ienei laikinai eiti direktoriaus pareigas nuo 2011 m. balandio 29 d., kol konkurso tvarka bus paskirtas direktorius, mokant 20 procent? nustatyto tarnybinio atlyginimo priemok? u papildomai atliekamus darbus.
  3. ?pareigoti Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus ved?j? sudaryti reikal? perdavimui ir pri?mimui komisij?, atleidiant Raseini? lopelio-darelio Liepait? direktori?.
  4. Pavesti sprendimo vykdymo kontrol? rajono Savivaldyb?s administracijos direktoriui Dainiui Baltruai?iui.

  Savivaldyb?s meras Remigijus A?as

  Tikiu, kad meras s?iningas ir teisingas, tod?l pinigus u biuro nuom? sumok?tus giminai?iui gr?ino, o pinig? u pravaiktas Seime ne?me ir pasipra?, kad b?t? imestas i Seimo u pravaiktas.
  Tikiu, kad meras principingas ir teisingas ir darelio “Liepait?” direktor? bus atleista i darbo ne pagal DK 127 str. 1 d. (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareikimu, savo noru), o pagal straipsn? pagal nuopelnus ir atlyginta valstybei padaryta ala ?statym? nustatyta tvarka.
  Tikiu, Kad euvies (euvio) up? tek?s sena vaga.
  Alio, Aplinkosaugininkai.