Lankomoji priei?ra patik?ta aferistei?

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?
Nueidami nuo valdios, rajono socialdemokratai pakio kiaul? ir patiems silpniausiems lankomosios priei?ros darbuotoja ?darbino labai abejotinos reputacijos Danut? ekien?, paskui kuri? jau vilkosi juodas leifas.

Informavo Savivaldyb?

Praeit? met? gale, gruodio 13 dien?, rajono Savivaldyb?s administracijos direktorius gavo Jaunimo gatv?s gyventojos Editos Laurynavi?ien?s praym?, raginant? atkreipti d?mes? ? Danut? ekien? ir jos darb?. Pareik?jos nuomone, D. ekien? negalinti dirbti tokio darbo, nes ji usiimanti aferomis. Man ji yra skolinga 17 t?kst. lit? ir j? piktavalikai negr?ina. Kol paskolinau jai pinigus, ji man ne? ?vairius dokumentus, kurie priklaus? kakokiam mogui, sak?, kad greitu laiku ta moteris juos jai perrays ir namas priklausys jai, tada ji man gr?ins skol?. E. Laurynavi?ien? teig? mananti, kad D. ekien? gali b?ti apgavusi ne vien? senuk?, jei su ja itaip gal?jo pasielgti. U tai ir pra? atkreipti Savivaldyb?s vadov? d?mes?, nes tokie darbuotojai kaip D. ekien?, moters manymu, negal?t? dirbti socialiniais darbuotojais, o ypa? su senais, maai ratingais, nebeprimatan?iais mon?mis, nes tokie jie tikras lobis aferistams.
Prie savo praymo Savivaldyb?s administracijos direktoriui moteris prid?jo ?siteis?jus? Raseini? rajono apylink?s teismo sprendim? apie skolos priteisim? i D. ekien?s bei antstoliams atiduot? Vykdom?j? rat?.

Kai paad? netes?jo

E. Laurynavi?ien? Alio, Raseiniams pasakojo, kad D. ekien? i jos 15 t?kst. lit? pasiskolino 2008 met? gruodio 3 dien?. Pasiskolino trumpam, kaip tikino D. ekien?, kol senut? perrays jai nam?. Edita mano, jog D. ekien? j? auka buvo nusii?r?jusi ne atsitiktinai, nes inojo, kad Edita yra neseniai gavusi kompensacij? u patirt? skriaud?. Pinig? D. ekienei prireik? b?tent tiek, kiek Edita j? tur?jo. Sveikas protas sak?, kad nereik?t? skolinti pinig?, bet ji taip mok?jo prayti, taip geb?jo suokti, visais ventais, mirusiais ir gyvaisiais prisiekin?ti apie greit? gr?inim?, kad a tiesiog neatlaikiau. E. Laurynavi?ien?, matydama, kad D. ekien? delsia gr?inti skol?, pareikalavo, kad ji skol? patvirtint? bent skolos rateliu. D. ekien? tai padar? 2009 met? gegu?s 13 dien?, kartu ?sipareigodama visus pinigus gr?inti per birel?. Dar 1000 lit? ji ?sipareigojo prid?ti u tai, kad laiku neatsiskait?, ir kad skolos gr?inimo klausimas neatsidurt? teisme.
Bet ?jo bireliai, o D. ekien? su skola neskub?jo. E. Laurynavi?ien? sako, kad D. ekien? ?m? jos vengti, o nety?ia susitikusi ugaulioti. Tada ji prad?jusi su ja bendrauti ratu. O kai tapo akivaizdu, kad D. ekien? j? tik u nosies vedioja, kreip?si ? teism? d?l skolos iiekojimo. Teismas i D. ekien?s priteis? E. Laurynavi?ienei 15 t?kst. lit? skolos, 5 proc. dydio pal?kanas nuo bylos ik?limo teisme dienos iki teismo sprendimo visiko ?vykdymo ir 1250 lit? bylin?jimosi ilaid?. D. ekien? teismo pra? skolos mok?jim? priteisti dalimis, ta?iau teismas, atsivelgdamas ? tai, kad D. ekien? negr?ino iekovei net dalies paskolos, man?, jog id?styti teismo sprendimo vykdym? n?ra pagrindo. E. Laurynavi?ien? sakosi po teismo pagalvojusi, kad toks mogus kaip D. ekien? negal?t? dirbti su lengvai paeidiamais mon?mis. Jei j?, jaun? ir pasaulio ma?iusi?, itaip id?r?, tai k? bekalb?ti apie patiklius galudienius senelius. Tod?l E. Laurynavi?ien? ir para? tok? informacinio pob?dio praym? Savivaldyb?s administracijos direktoriui. Bet ji tuomet neinojo, kad i tikr?j? D. ekien? n? nedirba socialine darbuotoja, o tik taip prisistatin?ja. Tad suprantama, kod?l ji gavo laikinai ?jusio Socialini? paslaug? centro direktoriaus Arvydo Spurgos atsakym?, kad tokia darbuotoja pas juos nedirba.

Administracijos direktorius liep?

Ta?iau rajono Savivaldyb?s admi-nistracija bei Socialini? paslaug? centras, netgi tur?dami itokios informacijos, netrukus po E. Laurynavi?ien?s persp?jimo D. ekien?… ?darbino. Ir ne bet kuo, o b?tent lankomosios priei?ros darbuotoja. Socialini? paslaug? centro direktorius A. Spurga labai gerai prisimin? t? atvej?: Per visur spaud?, kad j? ?darbin?iau. Skambino tarybos nariai, politikai. Net ne?tik?tina, kad d?l toki?, rodos, nedideli? pareig? buvo toks didelis d?mesys. Bet a atsisakiau priimti. Jau tur?jau ir ?ia j?s? minim?, ir kitokios informacijos apie i? moter?.
Bet netrukus, ryium su m?s? anks?iau apraytu Socialini? paslaug? centro direktor?s Violetos Augustaitien?s teismo sugr?inimu ? darb?, A. Spurga trumpam ? post? buvo palik?s, o v?l sugr??s rado D. ekien? jau ?darbint?. J?, kaip iandien isiaikinome, ?darbino Socialini? paslaug? centro direktoriaus pavaduotoja Ina Bal?aityt?. Ji sakosi tai padariusi ne savo valia, o buvusio administracijos direktoriaus Liudo Kavaliausko nurodymu, t. y. b?tent to mogaus, kuriam ra? E. Laurynavi?ien?.

Sudar?me sand?r?

? pavasar? su D. ekiene susitikome ir mudvi. Moteris dievagojosi, jog ji skol? tikrai gr?ins, kad ji iki iol netur?jusi darbo, tod?l negal?jusi to padaryti, nes netur?jusi pinig?. Sak?, po rinkim? ateis jai palank?s politikai, ji gaus daug geresn? darb? nei is (dabar tik buv? svarbu bet kur ?kelti koj?), b?sianti kakokio centro direktor?,
nes tai jau jai es? paad?ta ir t. t. O tuomet jau tikrai su skolomis atsiskaitysianti. Ir labai krimtosi, kad po m?s? paraymo jai gal? b?ti daug nemalonum?, b?t? sunkiau gauti isvajot?j? darb? ir pan. Tuomet a jai pasi?liau sand?r?: sakiau, gr?ink moterikei skol?, o a apie tai neraysiu. Leidau jai pa?iai pasirinkti dat?, iki kada ji paj?gt?
tai padaryti. D. ekien? pasirinko liepos 1 dien?. Iki tos dienos sak? tikrai atsiteisianti iki paskutinio cento.
E. Laurynavi?ien? d?l tokio sand?rio irgi neprietaravo. Nors ir nelabai betik?jo D. ekien?s paadais, bet sutiko palaukti.

Juk ne milijonas
Liepa netruko ateiti. Jai ?silingavus, D. ekienei paskambinau paklausti, ar ji savo paad? ?vykd?. Bet vien?dien ji sak?si negalinti kalb?ti ir paad?jo v?liau pati perskambinti (inoma, nepaskambino), kit? dien?, kai v?l paskambinau, ji sak?si norinti su advokatu pasitarti ir rytojaus dien? b?tinai paskambinsianti. Ir v?l nepaskambino. O tre?i? kart? sak?si jau skol? mokanti, bet mokanti tiek, kiek igalinti. A moku per antstolius. inoma, antstoliai pirmiausiai savo dal? atsiims. Mok?siu dalimis. Ir pal?kanos man nebus skai?iuojamos, nes a jau moku, melavo tiesiai ? akis. Juk teismo sprendime kuo aikiausiai parayta, kad 5 proc. pal?kanos mokamos nuo bylos ik?limo teisme dienos iki teismo visiko ?vykdymo. Ir d?l mok?jimo dalimis teismas pasisak? vienareikmikai: Atid?ti ar id?styti teismo sprendimo vykdym? n?ra pagrindo. Bet d?l visa ko pasiteiravau antstol?s Eurikos Rulien?s kontoroje. Deja, ir ?ia melo kojos pasirod? esan?ios trumpos: antstoliams D. ekien? n?ra pervedusi n? cento. Per t? laikotarp? ji n? karto nebuvo u?jusi ? kontor? ir net nesiteik? praneti, kad jau ?sidarbino.
O bene iurpiausia yra tai, kad D. ekien? net nesijau?ia padariusi kak? negero: mon?s milijon? prisiskolina ir negr?ina, u tai nieko neb?na, o ?ia tik tiek… Vos
keletas t?kstan?i?. Dar daugiau: D. ekien? band? guostis, jog E. Laurynavi?ien? su ja labai nepagarbiai elgiasi, labai danai jai skambina, reikalauja pinig? ir netgi grasina. Ir k? bepridurti? Nebent priminti liaudies patarl?, kad u bet koki? past? geriau dantis nuo praradimo apsaugo laiku gr?intos skolos.
E. Laurynavi?ien? iandien tri?sia usienyje. Svetimam krate prakait? lieti moteris priversta tik tod?l, kad jos pinig?liais pasinaudojo nedoras mogus.

8 Komentarai

 1. L.

  2011-07-14 13:49

  Kaip ji gali dirbti socialine darbuotoja, o tuo labiau kazkokio busimo ar esamo centro darbuotoja, jei ji net tinkamo issilavinimo neturi… ?

 2. ?

  2011-07-14 20:35

  ?ia Lietuva, ?ia viskas galima. Tik?kim, kad vien?kart ueis ant mogaus, tik jos nuskriaust? labai gaila.

 3. Klausimas

  2011-07-15 12:12

  Ir kaip venta em? dar tokias neioja?

 4. Irena

  2011-07-15 15:14

  Taip, Zekiene visam rajone garsi savo darbeliais ir intrigomis, apsaugok , viespatie, nuo tokios bobos.

 5. Smalsuolis

  2011-07-15 16:03

  Irenai,- tai gal ir paraykit k? inot apie t? poniut?, visi drauge stokim ? kov? prie tokias blogybes. gal tuomet kitus nuo toki? b?d? apsaugosim.

 6. 123

  2011-07-16 19:00

  Nejaugi yra Raseiniuose zmoniu, kurie dar nepazysta tos aferistes??????

 7. iniukas

  2011-07-17 15:09

  moni? aferist?s neinan?i? gal ir neb?ra, bet valdinink?, pasirodo, yra. Kavaliauskas, liep?s j? ?darbinti, tai neinojo…

 8. fyi

  2013-09-01 11:58

  click me!