Legaliam alkoholiui sakome NE!

Versija spausdinimui

Sausutis PLA?IAGERKLIS

Buvo laikai, kai atsik?l?s ketvirt? ryto skaudan?ia galva gal?jau nueiti ? Juravel? ir suvilgyti gerkl? alto alaus gurkniu. Tie laikai jau seniai praeity. O taksistai u butel? prao trigubai daugiau. D?kui Raseini? rajono savivaldyb?s tarybai, kuri apribojo baro Juravel? prekybos alkoholiniais g?rimais laik? nuo 8 iki 22 valandos. A, Sausutis Pla?iagerklis, tikiu, kad taip buvo atritos rankos nelegaliai prekybai alkoholiu. Nes mes g?r?me ir gersime, ir kur gauti rasime!

Kalbant rimtai, baras Juravel? jau kelinta savait? nebeprekiauja alkoholiu naktimis. Rajono tarybos sprendimu apribotas prekybos alkoholiniais g?rimais laikas. Tai padaryta remiantis Narkotik?, tabako ir alkoholio kontrol?s departamento ratu, kuriame patariama atkreipti d?mes? ? Juravel?s prekybos alkoholiu laik? bei nutarimu Taikyti ekonomines sankcijas u alkoholio kontrol?s ?statymo paeidimus. Taip pat iauli? apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseini? rajono policijos komisariato ratu.

Svarstant pasi?lym? apriboti prekybos alkoholiu laik?, daug diskusij? Taryboje nekilo. Paprietarauti ryosi vienintelis Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis.

Juravel? yra miesto centre, apstatyta kameromis, vieta kontroliuojama. Ten maiausiai m?s? mieste kyla pavojus, kad ?vyks kakas negatyvaus. Be to, padar? ? ingsn?, mes suduosime sm?g? smulkiajam verslininkui. Atrodys, jog m?s? mieste su smulkiuoju verslu yra susidorojama. Taigi a agituoju visus nepalaikyti ito sprendimo, pos?dio metu kalb?jo V. Kuzmarskis. Ta?iau rajono meras Remigijus A?as ugin?ijo: Po deimtos valandos ?ia nuolat kvie?iamos policijos paj?gos, nuolat vyksta incidentai. Nepriimti ito sprendimo mes negalime, nes Alkoholio ir tabako kontrol?s tarnyba gali imtis visikai kit?, daug grietesni? priemoni?, ivis atimti licencij?. Nereaguoti mes negalime, teig? meras. Sprendimas buvo priimtas prekybos laikas sutrumpintas.

Tarybos narys V. Kuzmarskis ir po pos?dio nepakeit? savo nuomon?s. Neprat?sti licencijos Juravelei buvo visikas absurdas. Tai yra dar vienas smulkiojo verslo lugdymas. A pats esu smulkusis verslininkas, taigi inau, kaip m?s? rajone jis yra uspaustas. At?jus gigantams jis bus visikai sulugdytas. Ypa?, jei ? visokiausius apribojimus kiis politikai. Juravel?s atveju nematau pagr?stumo. Jei b?t? surayti kokie nors paeidimai, jei b?t? nuteista, tuomet sprendimas, remiantis teismo ivadomis, atimti licencij? dar b?t? suprantamas. O dabar kas? Vien? kart? pardav? nepilname?iui alkoholio, bet juk prekybos centruose tai pasitaiko vos ne kas m?nes?, situacij? svarsto panekovas.

Anot jo, svarbu atkreipti d?mes? ? tai, kad Juravel? yra miesto centre, apviestoje, filmuojamoje vietoje. Ten bet kok? nusikalstamum? galima greitai ufiksuoti ir sustabdyti. Kartiesiems takams persik?lus ? maiau apviestas ir kontroliuojamas vietas, nusikalstamumas mieste gal?t? ne suma?ti, o padid?ti. Tiesa, policijai darbo b?t? maiau. Manyti, kad toks apribojimas sumains girtuokliavim? naktimis,yra visikai nelogika. Mes puikiai atsimename, kas buvo tarybiniais laikais. Visa alkoholio prekyba pateko pas bobutes ? pogrind?. Buvo prekiaujama samagonu, visokiais surogatiniais g?rimais. Alkoholizmas plito ir toliau, tik tapo nelegalus. Sumainti j? gali prevencija reikia viesti jaunim?, informuoti apie alkoholio al? visuomen?. Tai gali kak? pakeisti, o ne legali? tak? udarymas. Jis tik skatina pogrindin? prekyb?. Negi dabar mon?s nepirks alkoholio? Pirks, tik kitur. Isikvies taksistus, eis ? benzino kolon?les, kur nelegaliai gaus nusipirkti. Uuot vartoj? alkohol? baro patalpose, gers turgelyje, tarpuvart?se. Kalbant ia tema, a esu kategorikas, tvirtina V. Kuzmarskis.

Paklaus?me Savivaldyb?s administracijos direktor?s Aurelijos Loyt?s, k? ji mano ia tema, ta?iau isamaus komentaro negavome. Direktor? patvirtino, jog sprendimas yra galutinis ir kol kas nesirengiama jo nei svarstyti, nei keisti. A. Loyt? tvirtina, jog kol kas nesulaukta ir Juravel?s savinink? kreipimosi. Patys savininkai komentuoti situacij? grietai atsisako.

1 Komentaras

  1. Aidis

    2012-06-17 10:14

    Prekybos alkoholiu laiko apribojimas tai n?ra Licencijos at?mimas man atrodo pasimet?s Tarybos narys, be reikalo kategorikas.