Lenk? vienag? Raseiniuose

Versija spausdinimui

Ilona PETROEVI?IEN?

Rugs?jo 1-4 dienomis Raseiniuose lank?si delegacija i Liubartovo. Jos tikslas umegzti ryius su Pagojuk? seni?nija ir pasirayti partneryst?s ir bendradarbiavimo sutart?. Pagojuk? seni?nijos seni?nas Albinas Renusas aprod? neseniai pastatyt? scen?, ?rengtas krepinio ir tinklinio aikteles, restauruot? seni?nijos pastat?. Pasiraant ketinim? protokol?, dalyvavo Tarybos sekretor? Violeta Lauci?nien?, Raseini? rajono kaimo bendruomeni? asociacijos pirminink? Loreta Sirvidien? bei seni?nijos darbuotojai.

Liubartovo delegacija dar susitiko su Vosilikio kaimo bendruomene, usuko ? Bernotus, Maironio t?vik?, lank?si iluvoje, o vakare aid? tinklin? su Raseini? tinklinio veteran? komanda. Po ?temptos kovos sve?iai pralaim?jo. Jiems buvo ?teikta paguodos taur? kaip kompensacija u Lenkijos pralaim?jim? Lietuvos rinktinei Europos vyr? krepinio ?empionate. Taur? ?teik? rajono Tarybos narys A. Mielinis.

Dalios Babilien?s kaimo turizmo sodyboje lenk? delegacija susitiko su kaimo bendruomeni? pirmininkais, pasidalino patirtimi apie bendruomeni? veikl?. Paskutin? vienag?s dien? sve?iai ivyko ? Vilni? api?r?ti sostin?s ?ymybi?.

Delegacij? lyd?jo Raseini? ambasadoriumi Lenkijoje vadinamas Liubartovo sporto klubo Relaks prezidentas Tadeuas Matveij?ikas. Udav?me jam kelet? klausim?.

Raseini? ambasadorius Lenkijoje

Raseinikiai jus vadina Raseini? ambasadoriumi Lenkijoje. Gal gal?tum?te papasakoti apie bendradarbiavimo su m?s? rajonu pradi??

Bendradarbiavimo pradia 1999 metai, kai Varuvoje vyko pirmasis Lenkijos ir Lietuvos savivaldybi? susitikimas. Raseini? rajono savivaldybei atstovavo A. Maciukevi?ius, tuo metu administracijos direktorius, Liubartovo K. Svietonskis. Jie s?d?jo alia ir nutar?, kad Raseiniai ir Liubartovas gal?t? tapti miestais partneriais. Tuo metu a buvau Liubartovo savivaldyb?s tarybos narys ir mane pakviet? ? Raseinius. Tokia buvo pradia.

Lietuvoje j?s danas sve?ias. Kuo Jums ?domi Lietuva ir Raseiniai?

Pirmiausiai, Lenkijos ir Lietuvos istorija yra bendra. Lietuva ekologikas, graus ir ramus kratas, kur gyvenimas plaukia l?tai, o mon?s turi didel? ird?. Kai pas
jus pirm? kart? atvykau, man pasirod?, kad ?ia sustoj?s laikas.

Esu mokytojas (tiksliau socialinis pedagogas), smagu, kai m?s? ali? jaunimas susipa?sta, draugauja. Dabar jau be mano pagalbos susirain?ja, vaiuoja ? sve?ius, ieko ryio. Raseiniuose populiarus sportas, sveika gyvensena, daug iniciatyvi? moni?, tod?l yra smagu bendradarbiauti. Kai ilgai neatvaiuoju, mane traukia ? Raseinius, atvyk?s diaugiuosi, kad galiu matyti savo draugus, susipainti su naujais mon?mis.

Su kokiais kolektyvais bendradarbiavote?

Bendradarbiavome su Raseini? meno mokyklos mokomuoju teatru Svajoklis, Raseini? k?no kult?ros ir sporto centru, sporto klubu Spartuoliai. Keit?m?s mokykl?, policijos, verslinink?, kaimo turizmo sodyb? savinink?, nevyriausybini? organizacij? delegacijomis. Atvykdavo oki? kolektyvai (Non Stop), chorai, muzikos grup? Hobby, muzikos mokyklos kolektyvai. Visus net ivardinti sunku.

J?s dvira?i? klubo Relaks prezidentas. Papasakokite apie klubo veikl?.

Pra?jusiais metais klubas min?jo 15 met? jubiliej?. vent?je dalyvavo ir Raseini? delegacija.

Relaks miesto dvira?i? klubas, kuriam gali priklausyti visi: nuo maiausio iki vyriausio.

Domim?s ne tik dvira?i? sportu, bet apskritai aktyviu sportiniu gyvenimu: tinkliniu, iaurietikuoju vaik?iojimu, audymu i lanko, kaln? slidin?jimu, lauko ir stalo tenisu. Organizuojame turistinius ygius dvira?iais, dvira?i? varybas, ruoiame turistines trasas aplink miest?.

Norime painti ne tik Lenkij?, bet ir Europ?, tod?l organizuojame tarptautines ivykas. Vaiavome dvira?iais ? Italij?, Norvegij?, Baltarusij?, Slovakij?, Ukrain?, Vokietij?, Rumunij?. Kadangi ymus lenk? keliautojas Kazimieras Novakas 1931-1936 metais vaiavo dvira?iu po Afrik?, Lenkijoje norima pakartoti jo marrut?. Relaks prisijungs paskutiniame ios kelion?s etape.

Kokios yra tolimesnio bendradarbiavimo su Raseiniais galimyb?s?

Esu pasiruo?s bendradarbiauti su Raseini? savivaldyb?s organizacijomis ir laukiu pasi?lym?. Mielai umegsiu ryius. Susitikome su Vidukl?s seni?nijos seni?nu ir bendruomen?s pirmininku, aptar?me tolimesnes bendradarbiavimo perspektyvas.

Kokie j?s? gyvenimo prioritetai?

Egoistiniai: sveikai gyventi, tai reikia b?ti aktyviam, kiek leidia sveikata. Noriu, kad ir vaikai?iai sekt? mano p?domis sportuot?. Jau iais metais an?k? pasiimsiu ?
kalnus ir mokysiu slidin?ti. Kitas svarbus dalykas kelion?s. Smagu painti sve?ias alis ir kitiems jas parodyti.

Ko palink?tum?te Raseini? mon?ms?

Linkiu, kad jauni mon?s tur?t? viet? savo krate, pager?t? ekonomin? situacija ir kad nereik?t? ivykti i savo alies. Kad Raseiniai gra?t? taip kaip sostin? Vilnius, kuris jau tapo tikru Europos miestu. Kad Raseini? mon?s b?t? tokie pat nuoird?s kaip dabar, kad visada utekt? laiko pab?ti su draugais.

2 Komentarai

 1. Antanas Kramilius

  2013-06-19 13:33

  Kaip suvalkietis zanavykas turejau garbes aplankyti Zemaitija ir Raseiniuose zmonos gimines.1993 m man teko didelis darbas. Sydnejaus Lietuviu Bendruomene buvo globojama zemaicio is Nemaksciu prel Petro Butkaus MBE. Tuo laiku cia buvo dar 2 tukstanciai lietuviu,kuriuos aptarnavo prel Butkus. Po 40 metu sunkaus darbo prelata
  pakirto vezys.. Gryztu I 1992 m lapkriti. Pasiruoses ant rytojaus sirdies operacijai. Vakare suskamba telefonas. Kunigas Butkus. ” Antaneli ” atvaziuok pas mene . Turiu
  vezi. reikia keisti Testamenta.” Sakau kad as rytoj iseinu I ligonine, ” Tu negali sirgti nei mirti,Pirmiau turi mane palaidoti”.Vaziavau ir suraseme testament. Turtas Namaksciu baznyciai jo gimtine. Kuna parvezti I Nemakscius ir ten palaidoti. Padariau. Sendien ten klebonas Msr. Stasys Slepavicius. surenge 20 mirties metu minejima. Nepaprasto darbstumo kunigas..Dekoju jam ir visiems parapijieciams padejusiem si minejima suruosti.. Lai Gerasis Viespats laimina Jusu kelius
  Antanas Kramilius Sydney Australija.

 2. Antanas Kramilius, Australija

  2013-08-11 08:24

  tai ir v?l tas suvalkietis dairosi ? “allio “Raseiniai. D?mes? atkreip? Ilonos Pertrosevi?ien?s straipsnis rasytas pries du metus. “Lenk? Vienage Raseiniuose.”
  Atrodo kad nebuvo kalb?ta apie Vilniaus okupacij?.? Tai ir likote draugai..
  Jeigu rasite vietos ir tur?site raalo nore?iau pasidalinti mano draugyste su lenkais.
  Ne paslaptis pamelaves mano metus stojau ? Gen. Plechavi?iaus “Vietine Rinktin?”,
  Atsid?r?me Jai?nuose ir al?inikeliuose.Ten niekas nenor??o kalb?ti lietuviskai su mumis.. A?i? Dievui. Tik v?liau suinojome,kad ?ia viepatavo Armija Krajova. Vokie?iu apginkluota su m?s? ginklais . Nuo j? uvo du imtai m?siki?.Vokie?iams reik?jo vyr? Rytu fronte. Vieton garantav? kad m?s neve i Lietuvos pareikalavo vaiuoti I Ryt? front?. Gen Plechavi?ius atsisak?. Jo tab? arretavo ir ive? ? Saliaspily Latvijoje.,o musu kareiviu plehavi?iuk? suaud? 86 Paneriuose ir kitus ive? ? Vokietij?. .Gritu ? Saj?dio laikus ir uvusius prie TV bokto Vilniuje. ? kart?
  mus jau surado Pasauline spauda.. urnalas “LIFE” paskyr? Lietuvai 13 lap?. Buvau sisidraugaves su lenkiuku Sbiek. Jis dirbo m?s? dienras?io administacijoje. Man atve? 100 LIFE urnal?.. Draugyst? tes?si. “Cepelinai” pas lietuvius buvo skanesni negu pas lenkus. Prie kokius penkis menesius v?l susitikome Lietuvi? klube. Bekalbant a nieko negalvodamas usiminiau apie eligovskio u?mima Vilniaus krato. Sbiekas atsuko savo niaut? ir suvapaliovo “You mean liberated” Tai manai,kad ilaisvintas ?. A pasik?liau ir nu?jau. Pasibaig? m?s? draugyst? ir daugiau jo nemat?me prie lietuvik? “Cepelin?, ar Lietuvi? kl?be..Be tokios draugyst?s a galiu gyventi. Antanas Kramilius Australija