Lietus Lietuvoje nemylimas

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Lietuvikas peizaas sunkiai ?sivaizduojamas be lietaus. Liet? Lietuvoje yra apdainav?s ne vienas poetas. Ta?iau pastaruoju metu lietus vis daniau peikiamas. Juo nepatenkinti ir emdirbiai, ir miestie?iai.Vieniems jis naikina derli? ir planuojamas pajamas, kitiems pridaro visoki? b?d?. Viena i toki? hidrosm?gis.

Tai Lietuvoje dar pakankamai nauja s?voka, kuri? pastaruoju metu ypa? aktyviai naudoja draudimo bendrov?s, si?lan?ios apdrausti automobilius nuo galimos alos ?vaiavus ? gili? bal?. Jei automobilis tokioje baloje ug?sta, draudimo bendrovi? specialistai sako automobilis patyr? hidrosm?g?.

Prasideda ruduo tikras hidrosm?gi? metas. Gamtos steb?tojai jau prognozuoja, kad madaug nuo ateinan?io spalio iki met? pabaigos bus labai dr?gna, nes, pasak j?, labai anksti prad?jo p?ti vaisiai.Negana to, teigiama, kad lapias ir ilgai usit?s?s ruduo ada ypatingai
altus iemos m?nesius kitais metais. Tad, atrodo, kad po hidrosm?gi? m?s? dar laukia ir al?io sm?giai.

Blogiausia tai, kad al?io sm?giai Lietuvoje paradoksaliai susij? su ilumos sm?giais klaikiai didel?mis s?skaitomis, kurias ilumos vartotojai gauna i iluminink?. Palyginus su tomis s?skaitomis, lietaus sukeliamos problemos t?ra smulkmenos. Tad netur?tum?me
lietaus labai smerkti, juk, kaip sakoma: ?ia Lietuva, ?ia liet?s lyja…

Komentarų nėra