Lietuva, tu grai diaugiasi vaikai mai

Versija spausdinimui

Laisv?. K? is odis reikia m?s? maiesiems? Ar supranta m?s? vaikai, k? reikia b?ti laisviems? Kokios j? pareigos ir teis?s laisvoje alyje? Ar jie ino, kad mon?s d?l to kovojo ir uvo? Nelengva paaikinti istorines datas vaikams, nes jie neturi mums, suaugusiesiems, b?dingo laiko t?km?s suvokimo. Lietuvos gimtadienis diena, kai per ?vairias veiklas galime vaikams paaikinti, kas yra T?vyn?s meil?, atsidavimas savo aliai, patriotizmas. Nor?dami, kad vaikas usikr?st? patriotikumu, turime nepraleisti svarbi? valstyb?s ven?i? ir jas nuoirdiai pamin?ti. ? visus iuos klausimus atsakym? iekojo mokytojai ir j? ugdytiniai diskutuodami, vartydami knygeles, klausydamiesi daineli?, statydami nuostabias pilis ir miestus.
Vasario 15 dienos rytas lopelyje-darelyje Liepait? buvo ypatingas. Ruo?m?s v?sti Vasario 16-?j?, Lietuvos nepriklausomyb?s dien?. Grup?se vaikai puo?si tautiniais r?beliais ir skub?jo ? sal? okiais, dainomis, eil?mis pamin?ti ios dienos. v?sdami vaikai suvok? Lietuvos laisv?, didiavosi, kad yra lietuviai ir gyvena Lietuvoje.
Roma Kasparavi?ien?,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarų nėra