Literatūra

Internetas (0)

Pranas Laurinavi?ius
Manasis internetas -
Po ylan?iais plaukais -
Toks b?na netik?tas,
Be gailes?io jis man.
Ustringa kartais schemos
Ar kodai susimaio,
Nors a jiems program?
Nei kuriu, nei raau.
tai blyksteli jo skal?je
Toks klausimas painus:
Kas tavo prot?viai?
Kokiam laike

Skaityti daugiau

Sniego sargai (0)

V. S.
Vis? nakt? krito, krito
Sniegas lyg balta vata.
O i ryto pusnys styro,
Su sena aukta tvora.
Ot tai diaugsmas, tai puiku!
Sniegas limpa – nuotabu!
Daug, oi daug balt? pili?
Pastatysime kartu.
Ei, vaikai, visi ?

Skaityti daugiau

iemos vaizdai (0)

Valerija Jasaitien?
Jau matosi pirmosios snaig?s,
Ruden?lis iaip taip baig?s.
altis pieia ant lang? lelijas,
Sniego pusnys skai?iuoja snaiges…
Mikai ir sodai graiai atrodo,
Jei mediai erknu padengti.
Tas visas grois, per lang? i?rint.
Atrodo visai arti…
Balos ualo,

Skaityti daugiau

T?vynei (0)

Saulius Rimeikis
Tu man esi brangesn? u ryto aur?,
U iburius nakties tamsos gl?dumoje,
Nes man vienintel? ita venta emel?,
Kurios niekaip ikeisti ? niek? negaliu.
A niekad neikeisiu ? uj?r?,
Ir svetim? dangaus platyb?.
Gardesnio k?snio

Skaityti daugiau

Buvusiai kaimynei (0)

Zen? Kulikauskait?
Ak, kaimyne, siuvej?le,
Daugel met? jau pra?jo.
Prisimenu jus dar panel?,
Kai si?davote man sukneles.
Su gyvenimo v?jais, audrom
Pasukau ir a j?s? p?dom.
Gyvendama prie to pa?io kelio
Pasiuvau nemaai sukneli?.
Atsimenu, kai tapote mamyte,
Tur?jote

Skaityti daugiau

Nenuorama vasaris (0)

Jadvyga Evartien?
Kai tu gimei, aplink p?ga kvatojo,
O v?jas d?ko sniego patale.
Ir pro varveklius skverb?s drungnas spindul?lis,
Tuomet Dievulis dovanojo man tave!
Toki? glenut?, rausv?, lyg aguon?,
Didel?m m?lynom rugiag?li? akim.
velniai pad?jo man prie

Skaityti daugiau

iemken?iai (0)

Vladas Danusas
Prisimenu nesen? t?v?,
Pla?iai ingsniuojant? s?j?j?,
Kaip gr?dus, saujomis pas?m?s,
? dirv? b?r?.
Uak?jo.
Ir lauk? peregnojo iemai.
Kai duon? kepdavo mama,
Mums b?davo, vaikams, lyg vent?.
inojom – pagrandukas bus,
Garuojantis kar?iu
Ir su spirgu?iais.
Mes seil? rydavome t?syk
A,

Skaityti daugiau

Baltesni u snieg? (0)

Pranas Laurinavi?ius
Baltas, baltas senas sodas,
Baltas visas laukas,
Baltas sniegas vis dar lipa
Baltom kop??iom dangaus
? emel? balt?.
Kaip nor??iau b?ti baltas,
Kaip tas sniegas i dangaus,
Bet, deja, juk a sutvertas
B?ti tik mogum.
Bet ir ?ia

Skaityti daugiau

R?kas (0)

Jadvyga Evartien?
R?kas apgaubia miest?, klonius.
Smelkias alta dr?gm? ? k?n?, ird?.
Lyg voras ji apraizg? ir namus, ir mones.
Ji m?s? auksmo, praym? negirdi.
R?ke, lyg vandeny, plaukia namai ir mediai.
Rodos, ir a

Skaityti daugiau

Mano kelias (0)

Irena Putvinskait?
A j? regiu sapnuose. Matau kasdien.
Ne tik matau. Tarsi einu…
Matuoju ingsniais kiekvien? kilometr?
Metrais, centimetrais.
Kiekvien? kelio dulk?
Palie?iu ir paglostau a vilgsniu.
Ir taip kasdien. Pirmyn. Atgal.
Vaizdai tie patys
Plaukia pro akis.
Ir pakel?s

Skaityti daugiau