Literatūra

NEMIGA (0)

Vytaut? LAUKIEN?
Nors naktis tamsi, gili,
Bluosto nein sud?ti.
O irdis vis nerami -
Kur gi pasid?ti?
Mintys laksto nekinkytos,
Kaip lankoj irgai.
Nori b?ti isakytos,
Netveria n?nai.
irdis dauosi beginkl?,
Siela juk su ja.
Ar ilgai dar teks kankintis,
Gal tokia

Skaityti daugiau

RIKSMAS TYRUOSE (0)

Kaimo JURGIS
Kada gi Lietuvoje baigsis is bardakas?
Nuolat brangsta duona, elektra, tabakas,
O valdininkai dauginasi lyg sk?riai
Ir ? mogaus kien? tuoj lenda ?kyriai.
Valdia mus ver?ia susivert dirus,
O patys sau auginasi pilvus.
Veidai j?

Skaityti daugiau

NEIEIK (0)

Andela
Jei gali, neieik.
Noriu tave pavyti,
Nes turiu daug tau pasakyti.
Neinau, kas nutiko,
Bet laim? mus paliko.
Jei gali, ? mane pavelk,
Veido nenusuk,
vilgsnio nesl?pk,
Nes ir taip skaudu
i?r?ti ? tolstan?ius
Tavo ingsnius.
aukiu, kaip noriu
B?ti su tavimi

Skaityti daugiau

KREIPIUOSI ? TAVE… (0)

Irena PUTVINSKAIT?
Skubu! Labai skubu!
Bijau, gal nesusp?siu.
Nesp?siu pasakyti, k? jau?iu,
O Tu manim tiesiog nepatik?si.
Ta baim?… Tokia ji reali.
alta, alta. Bejausm?. Abejinga.
Turiu ?veikti j?. Viltim ir meile.
Tavo palaikymas man reikalingas.
Noriu susp?ti pasakyti,

Skaityti daugiau

GYVENIMAS ANT RAT? (0)

Lietutis velniai nukrenta
nuo lap?…
Graus toks, iltas ir
skaidrus…
Tik gaila,
kad gyvenimas ant rat?
Mums niekad iltas toks
nebus…
Klaj?nai mes…
Mes piligrimai…
Vis juda priekyje furgonai…
Vienodi…
Ech, vienodi m?s likimai…
Peronas, traukinys, vagonai…
Mes trankom?s,
klajojam po pasaul?
Jo nepain?, ne…
kaip ir

Skaityti daugiau

NEPAMIRTAMAS RUGS?JIS (0)

Jadvyga EVARTIEN?
Daug met? jau pra?jo, bet vis laukiu
Ir jaudul? kasmet jau?iu irdy.
Skambutis nors ir ne mane aukia,
Bet diaugsm? t? vis dar neuos savy.
Vis tiek kasmet laukiu pirmos rugs?jo,
Diaugiuosi mokiniais vis

Skaityti daugiau

LAIKAS LANGE (0)

Valerija JASAITIEN?
Vienatv?s paenklintame lange,
Suibo vaigdi? viesa,
Nuo m?nulio apviesto dangaus…
Raau laik? ant ryto rasos padengto lango,
Kur? skaitys tik atskub?jusi saul?,
Neiduodama laiko prasm?s…
Gyvenimas pilnas svajoni? ir nesibaigian?io laukimo.
Mintys vis primena, kas jau

Skaityti daugiau

LIETUVAI (0)

Zen? KULIKAUSKIEN?
Lietuva m?s? T?vyne,
Kiek pas tave visko gl?by.
Kaimai, gra?s miestai,
Ir fabrikai dideli.
B?ta net kunigaik?i?,
Tik maai lik? pili?,
Kiek daug ivingiuot?
Laim?s ir vargo keli?.
Vienintel? Baltijos j?ra,
Pribarstyta krantuos gintar?,
vyturys kuris dien? ir nakt?
Laukia

Skaityti daugiau

MANO ANGELAS (0)

Viktorija ADOMAITYT?
A niekada neklausiau, kas esi,
Nesak? niekas- niekas neinojo.
Radau a tavo tyl? ilgesy,
Kai, rod?s, laikas pamirtas sustojo.
Ir niekada neklausiau, kur buvai,
Tai man primin? iemos balti paveikslai,
Trapiais iedais praystantys langai
Ir kvapas

Skaityti daugiau

MATEMATIKA (0)

Viktorija ADOMAITYT?
Skai?iai, laipsniai ir fig?ros,
Trikamp?liai, k?gi? j?ros
Mums pad?s juos imanyti
Matematik?, brolyti!
Jeigu ties? mes nubr?im,
Dvi dar i krat? prid?sim,
Jas sujungsim viruje,
K? mes gausime beje?
Trikamp?l? ar kvadrat?,
Romb?, kub?- neinia!
Juk nei laipsni?, anei

Skaityti daugiau