Literatūra

TAU (0)

Daiva BURINSKYT?
Jei tave paauk?iau nebylio balsu,
Ar tu atsilieptum, ar igirstum tu?
Ne. Neatsilieptum. Netikiu tavim.
Netgi, jeigu kvies?iau mylin?ia irdim.
Jeigu kartais gim?iau a lietaus lau,
Niekad nenukris?iau a i debes?.
Jeigu tik pavir?iau a

Skaityti daugiau

MERGAITEI (0)

Vladas DANUSAS
G?sta saul?, debes? ukliudiusi,
spindulius palikus danguje.
Pama?iau a ilges? ir li?des?.
Pama?iau a daug k? tavyje.
Pama?iau akis, daug verkusias,
keikusias save gelm?j nakt?.-
Buvo toks, kurs jausmo ne?vertino,
kur? pervertinai tu.
Meil? mog? taurina ir

Skaityti daugiau

MOKYKL?LE, LABAS! (0)

Vaida DAPKUVIEN?
Jau pasipuo? kardeliai
Savo graumu.
? mokykl? eina
Vaikai takeliu.
Neasi rankut?j
Daug grai? g?li?.
Suinot daug trokta,
Nes tai- nuostabu.
Jam ini? pasauly
Daug nauj? veid?.
R?pes?iai didiausi-
iandien nesvarbu.
Kaip painti raid?,
Skai?i? parayt?
Kaip imokt skaityti?
iandien. Ne poryt.
Kiek knygeli? laukia
Ir

Skaityti daugiau

MAMOS VARGELIS (0)

Irena PUTVINSKAIT?
Kvapnusis diemedis
velg? pro lang?.
Topoliai skaroti
Ties? akas ? dang?
Varganoje pirkel?je
Supo mane Mama.
Migd?, li?liavo
Jos li?dna daina.
Beras svyruoklis
alt? ras? g?r?.
M?nuo sidabr?
Palang?je b?r?.
Diemedis praydo
Baltais iedais.
Mamos lopin?
Liejos laukais.
Dainavo Ji Meil?,
Varg?, vargel?.
Lop? lingavo
Vis? naktel?.
Dar

Skaityti daugiau

MARIJOS EM? LIETUVA (0)

Pranas LAURINAVI?IUS
Lietuvoje mums gera -
Neskyla ir nevirpa em?,
Nespjaudo krateriai ugnim
Ir uraganai uklysta ?ia retai.
iurena v?jas t?vik?s velnus,
Mikai vis lama
Prot?vi? dvasia.
Upeli? vingiai, akys eer?
Tokie mieli ir paprasti,
O Nemunas sraunus, galingas,
Jis simbolis

Skaityti daugiau

LAIKAS DEBESYSE (0)

Viktorija ADOMAITYT?

Nor?jau parayt tau laik?,
Bet netur?jau popieriaus arti,
O mintys i irdies upeliais plauk?,
Bijojau, kad jie liks neigirsti.
Prad?jau juos rayt ant oro,
D?lioti ant p?kini? debes?.
Jie main?s, pyn?s, keit?s, klojos,
Nors nead?jau a

Skaityti daugiau

KELIAS (0)

G.K.
,Kelias tiesiasi ir tiesiasi pirmyn:
Kalnai vien akmenys ir duob?s.
Ar tiesiai judam, ar alin -
Sielos m?s – neramios ir beglob?s…
Oia mediai, suokia pauk?iai,
O mes tik judame keliu.
Ar emumos, ar svaig?s auk?iai

Skaityti daugiau

GANDRO IR GERV?S DRAUGYST? (0)

Valerija JASAITIEN?
Gandras gerv? susitiko, nors i karto nepatiko.
Kas per pauktis tu esi, iek tiek ? mane panai.
Tu?ios balos, varli? n?ra,
k? man veikti vis? dien??
Gandras si?l? gervei draugyst?
arba grai? bi?iulyst?.
Gerv? gandr?

Skaityti daugiau

TOKS GYVENIMAS (0)

Zen? KULIKAUSKAIT?
Valdia, ta m?s? valdia,
Nieko doro neisprendia.
Pensininkai, daugiavaikiai t?vai
Padejuoja jau seniai.
Parduotuv?j visko yra,
Tiktai kainos labai kyla.
Jei kien?j vieni graiai,
Nieko gero neparnei.
Makaronai ir kruopyt?s
Dar ?perkamos, brolyti.
Bet bulvien? ar kruopien?
Nusibosta sr?bt kasdien?.
Jau

Skaityti daugiau

NETEISK (0)

Jadvyga EVARTIEN?
Neteiski kito niekados,
Ne?siklaus?s ? jo vid?.
Nesmerk, nekaltink, neiduok,
Nerinkis aukso, nors jis iba.
Danai blizgu?iai b?na netikri,
O spindesys j? – altas.
Ant pjedestalo danai keliamas ne tas,
Kuris tikrai yra to vertas.
Prie tariant

Skaityti daugiau