Literat?rin?, istorin? valanda su raytoja A. Ruseckaite

Versija spausdinimui

Birelio 15 d. Kaulaki? biblioteka organizavo susitikim? su raytoja Aldona Ruseckaite. D?l vis dar galiojan?i? karantino suvarym? klausytojai buvo pakviesti susirinkti lauke alia bibliotekos.
A. Ruseckait? ilgus metus dirbo Maironio lietuvi? literat?ros muziejaus direktore. Per t? laik? sukaup? daug ini? ir archyvin?s mediagos apie lietuvi? literat?roje inomus poetus, raytojus, j? gyvenim? ir k?ryb?. Raytoja para? ir ileido 17 knyg?. Paskutin? es? knyga Per arijas ileista dar iais metais. A. Ruseckait?s k?rybin? krait? sudaro biografiniai romanai apie Mairon?, emait?, Salom?j? N?r?, Vytaut? Ma?ern?, jos sukurt? eili?, lyrikos, apysak?, roman? knygos. Raytoja pareng? ir sudar? daug Maironio lietuvi? literat?ros muziejuje ileist? leidini?. Dauguma j? skirti Maironiui.
A. Ruseckait?s darbai ir k?ryba peln? ne vien? apdovanojim?. Tarp gausyb?s apdovanojim? ir premij? 2010 m. ?teiktas ordino U nuopelnus Lietuvai Riterio kryius, 2016 m. LR Vyriausyb?s kult?ros ir meno premija.
Susitikime raytoja isamiai apvelg? savo knygas Padai pilni vini?: romanas apie Salom?j? N?r? ir D?tan?ios formos: romanas apie Vytaut? Ma?ern?. Kalb?dama apie knyg? Padai pilni vini?, raytoja pristat? poet?s, dramatikos asmenyb?s S. N?ries ?vairiapusik? gyvenim?, k?ryb?, pradedant Poema apie Stalin?, kuri? poet? para? per vien? nakt? ir troko ?teikti pa?iam Stalinui, bet nepavyko, ir baigiant poema Prie didelio kelio, kuri ileista poetei sunkiai sergant. S. N?ris tik?jo nauju socialistiniu gyvenimu, bet ilgainiui suprato, kad is kelias jai svetimas. Su?mimai, tremtys ? Sibir? jai atrod? ne?tik?tinos ir nesuprantamos, ji negal?jo patik?ti, kad tai vyksta. Poet? ra?: A troktu kent?t ir numirt u pasaul?. Bet a taip menka, silpna. Visas pasaulis savo nuod?minga nata mane prisl?g?. Ir sutriukins mane, menk? em?s augal?l?, besistiebiant? ? Saul?. Sutriukins, sumins ? purvyn?, kaip daugel? kit? bepro?i?, nor?jusi? dang? emei prilenkti… A. Ruseckait? knygoje rao: Taip ir gyvensime puldami, gindami, bet nieko nepakeisime. Laikas uklos ir pradangins, laikas isaugos ir apgins… S. N?ries pasirinkim?, kuriuo keliu eiti, daug l?m? laikme?io s?lygos. Iteisinti ar pasmerkti poet? ? klausim? autor?, gausiai pateikdama archyvin?s mediagos, spr?sti palieka patiems skaitytojams. Bet svarbiausia, ko reik?t? nepamirti, kad S. N?ris buvo talentinga poet?, jos eil?mis avim?s ir iandien. Visiems, kas domisi poet?s gyvenimu, si?ly?iau perskaityti knyg? Padai pilni vini?. Suinosite ir knygos pavadinimo kilm?.
ie metai LR Seimo paskelbti V. Ma?ernio metais. Tai pats jauniausias Lietuvos klasikas, jis gyveno tik 23-ejus metus. Birel? minime poeto 100-?sias gimimo metines. A. Ruseckait?, raydama knyg? apie V. Ma?ern?, didel? d?mes? skyr? poeto ir jo mylimosios Bron?s Vildi?nait?s meil?s legendai. Jeigu ne i grai meil?s istorija, tikriausiai b??iau neparaiusi ios knygos, ji tarsi ?kv?p? rayti, sako
A. Ruseckait?. Ji ilg? laik? dom?josi poeto gyvenimu, rinko apie j? archyvin? mediag?, tyrin?jo, vain?jo ? ekspedicijas, bendravo su artimaisiais, su bendramoksliais. Tada ir susipaino su istorijos mokytoja B. Vildi?naite V. Ma?ernio suad?tine. Ji saugojo dal? jo laik?, rankra?i?, dokument?, kelet? daikt?, ta?iau niekada nepasakojo pa?i? prisiminim?, j? neura?, tik vis? tur?t? archyv? su trumpais komentarais perdav? Maironio lietuvi? literat?ros muziejui. Ir tai padar? b?dama tik 96-eri? met?.
B. Vildi?nait? savo 100-?j? gimtadien? atvent? pra?jusiais metais. Kaip svarst? raytoja, tikriausiai taip Dievo sur?dyta, kad gyvena u abu. Bron? liko itikima j? ne?vykusiai santuokai ir jai skirt? gyvenim? gyvena viena. Ilg? laik?, kol dar buvo gyva sesuo Graina, jos gyveno kartu. Raydama knyg? apie V. Ma?ern?,
A. Ruseckait? nerimavo, ar ji patiks poeto suad?tinei. Bron? perskait? ir pad?kojo sakydama: Tarsi b?tum?t su mumis gyvenusi. Raytojai tai buvo auk?iausias ?vertinimas. Tik knygoje B. Vildi?nait? tapo Sofija Visvaldaite. A. Ruseckait? nusprend?, kad kalb?ti suad?tin?s vardu b?t? nedr?su.
V. Ma?ernis poetas, filosofas i arnel?s, nors ir nugyveno trump? gyvenim?, suib?jo kaip tas meteoritas padang?je ir ugeso, bet ? istorij? ??jo kaip vienas reikmingiausi? savo kartos poet?, savo vidines patirtis sud?j?s ? eil?ra?ius. Jo Vizijos sulauk? populiarumo dar autoriui esant gyvam.
Perskaitykite i? knyg?, kas dar neskait?te, suinosite daugiau apie poet?, jo asmenyb?, aplink?, k?ryb?, tragikai pasibaigus? jo gyvenim? ir grai?, bet li?dn? meil?s istorij?.
Biblioteka d?koja raytojai
A. Ruseckaitei u padovanotas tris savo k?rybos knygas.
Zita Gedminien?,
Kaulaki? bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra