Literat?rin? popiet? Sujaini? bibliotekoje

Versija spausdinimui

Sujaini? bibliotekoje lank?si Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos 2 b klas?s mokiniai, mokytoja Silva Vitauskien? ir mokytojos pad?j?ja Vida Vinickien?.
Spalio 26 d. gimnazija min?jo tris svarbias sukaktis: gimnazijai 15 met?, mokyklai 115 met?, kai prad?jo veikti valstybin? pradin? mokykla, filologui, raytojui, tautosakininkui, kult?ros veik?jui Simonui Stanevi?iui 223 metai.
Maieji bibliotekos sve?iai ryt? prad?jo k?rybikai i gamtini? mediag? bibliotekos kieme gamino gimtadienio tort?. Paskui vyko valand?l? Simono Stanevi?iaus gyvenimas ir k?ryba. Prisimin?me raytojo biografij?, susipainome su jo k?ryba, skait?me pasak??ias, diskutavome apie knyg? skaitymo svarb?. S. Stanevi?iaus literat?rin? palikim? sudaro od? lov? emai?i? ir eios pasak??ios.
Bibliotekos lankytojai prisijung? prie mokinuk? ir kartu skait? pasak??ias. Lankytojas Pranas pasidalijo prisiminimais apie priva?iuose namuose veikusias pokario mokyklas, Asta iraikingai perskait? pasak??i? Arklys ir meka. Paskui mokiniai atsakin?jo ? Lietuvos nepriklausom?j? raytoj? s?jungos nario Prano Laurinavi?iaus pateiktas savos k?rybos m?sles ir buvo apdovanoti bibliotekinink?s Danelijos prizais.
Vartydami S. Stanevi?iaus Ratus paband?me perskaityti raytojo ranka rayt? tekst?. Ratai bibliotekoje didiausia ir sunkiausia knyga.
Nuotaika buvo gera, tod?l maieji bibliotekos lankytojai gal?jo dar ir savo pieimo ?g?dius parodyti piedami m?gstamiausius pasak??i? herojus. Renginio dalyviai juos padovanojo bibliotekai.
Tikim?s, kad smagiai prasid?jusi draugyst? su biblioteka nesibaigs iuo susitikimu ir vaikai sugr? dar ne kart?.

Danelija Laurinavi?i?t?,
Sujaini? bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra