Rosvaldas Kunickas

Versija spausdinimui

Liudvikas BAKAS

iais metais t?siame rubrik? ?domi? moni? galerija. iandien skaitytojams pristatome verslinink? Rosvald? Kunick? (toliau R.K.). is jaunas mogus gyvenime turi savo stubur?. Jis m?gsta keliauti, domisi alies aktualijomis. Jeigu vyksta ? Pranc?zij? tai b?tinai Paryius, Luvras, jeigu ? kitas alis tai paintis su istorija, kult?ra, menais. Tai ne naujasis lietuvis, tai naujos, verlios, konstruktyvios, blaiviai pragmatikos kartos atstovas. J? kalbina Liudvikas Bakas (toliau L.B ).

L.B. Rosvaldai, kada ir kur gimei, k? baigei ir kada prasid?jo tavo gamybin? veikla? Kod?l tapai ne dail?s mokytoju, bet verslininku?

R.K. Gimiau 1967m. liepos 6d. Raseiniuose. 1985 m. baigiau Raseini? 1-?j? vidurin? mokykl? (dabar Kalno) . Dvejus metus 1965-1987 praleidau sovietin?je armijoje. ?stojau mokytis ? iauli? pedagoginio instituto Dail?s fakultet? Braiybos, dail?s ir darb? specialyb? (BDD). 1993m. baigiau studijas ir prad?jau dirbti Vidukl?je darb? mokytoju. Ta?iau mokytojauti ilgai neteko, gyvenimas taip susiklost?, kad reik?jo ivaiuoti ? Vokietij?. Dirbau statybose, kur

susipainau su keliais vokie?i? verslininkais, turin?iais medienos apdirbimo ?mones. Gr??s ? Lietuv?, ?sidarbinau naujai besikurian?ioje ?mon?je, kuri planavo usiimti medienos perdirbimu ir eksportu, taigi Vokietijoje umegsti ryiai labai pad?jo. Kadangi i prigimties esu gana aktyvus mogus, darbas patiko, teko daug pakeliauti, susipainti su ?vairiais ?domiais mon?mis. Vienu metu teko paragauti valdininko duonos, v?liau vadovauti visuomeninei organizacijai. 2003 metais neakivaizdiai ubaigiau Teis?s universitet? (dabar Riomerio universitetas) ir ?gijau teis?s magistro laipsn?. iuo metu jau beveik septyneri metai, kaip vadovauju usienio kapitalo ?monei UAB Danspin.

L.B. Buvai vienas Liberal? demokrat? partijos Raseini? skyriaus k?r?j?. Kod?l palikai aktyvi?j? politin? veikl?? Ar tam tur?jo ?takos gamybos specifika?

R.K. 1998m. i privataus verslo per?jau ? valdik? darb?, atsiradodaugiau laisvo laiko, pajutau, kad turiu nor? ir galimyb? dal? laiko ir energijos skirti visuomeninei veiklai. Tai ir paskatino prad?ti aktyviau dalyvauti politin?je veikloje. Pama?iau politikos virtuv? i vidaus, daug kuo teko nusivilti, idealams ir geriems norams ?ia anktoka, viskas matuojama interesais. Vienu metu pajutau, kad tur?ti gra?s ?sivaizdavimai subliuko ir politika prad?jo trukdyti tiesioginiam darbui, tod?l i politin?s veiklos pasitraukiau. Ta?iau, kaip kiekvienas aktyvus pilietis, politika domiuosi, turiu savo tvirt? pozicij? ir visada prisidedu prie ger? iniciatyv?.

L.B. Esi daugelio kult?rini? ir sportini? rengini? mecenatas, inomas sporto komand? ?k?r?jas. Ar kriz?s metu tai n?ra prabanga?

R.K. Kadangi tenka vadovauti vienai i didesni? m?s? rajono ?moni?, turiu galimybi? ir jau?iu pareig? prisid?ti prie rajono visuomen?s kult?rinio ir sportinio gyvenimo, pagal galimybes paremti vietin? bendruomen?. Stengiuosi visada surasti laiko ir l?? prisid?ti prie ger? darb?. Labai diaugiuosi, kad UAB Danspin remiamos krepinio ir futbolo komandos pasiek? grai? pergali?, o bendruomen?s tur?jo grai? rengini?.

L.B. K? m?stai apie dabartin? ekonomin? smegduob?? Ar ji greitai paleis Danspin??

R.K. Ekonomika ities iuo metu papuolusi ? smegduob?, ir kelias i jos bus sunkus, skaudus bei pakankamai ilgas, vis d?lto gyvenimas juda ? priek? ir tai negali b?ti prieastis pateisinti neveiklum? ir abejingum?. Jeigu nori, visada surasi

galimyb?.

L.B. Sklando legendos, kad kartu su kitais menininkais esi suk?r?s savo sodyboje prie Dubysos galing? mobili? arklio skulpt?r?. Kokia tai buvo id?ja? Ar tai ne tavo sugr?imo ? dail? enklas?

R.K. Nedr?s?iau sav?s vadinti menininku, nors ir teko prie ios srities prisiliesti ir iki iol tai labai artima. Kakada perskai?iau mint?, kad menininku netampama juo reikia gimti, io kredo ir laikausi.

Vis d?lto kartais kyla noras save ibandyti, tod?l pra?jusi? vasar? su pora draug? mano sodyboje prie Dubysos padar?me mini plener? ir sumeistravome nemenk? arklio skulpt?r?. I?jo gana graus arkliokas, o d?l id?jos – tai ?ia jau

kiekvieno vaizduot?s reikalas, kaip kas mato. Gal ?ia Trojos arklys, gal Pegasas, o gal kiekvienam lietuviui artimas darbinis kuinas. Kitais metais nutar?me iniciatyv? t?sti, tik k? kursime, ? kart? dar paslaptis.

L.B. Kiekvienas jaunas mogus randa laiko muzikai. Kokias grupes ir atlik?jus klausaisi?

R.K. Muzikos klausausi, ir pakankamai ?vairios, bet pasakysiu tik tiek, kad labai patinka dainuojamoji poezija, tod?l ir remiu Bard? klub?.

L.B. Esu ?sitikin?s, kad veikli? ir verli? verslinink?, turin?i? auktus reikalavimus ne tik sau, bet ir aplinkiniams, tr?ksta vietin?je politikoje. Ar nem?stai balotiruotis ? Taryb??

R.K. D?l tolimesn?s politin?s veiklos ar kur nors balotiravimosi tikrai neturiu joki? plan?. B?ti politine marionete kakieno rankose visikai nesinori ir man yra nepriimtina, o kitoki? perspektyv? iandien nematau. Kiekvien? darb?

m?gstu atlikti s?iningai ir iki galo,vadovaudamasis savo iniomis ir patirtimi, o ne kaip vienas d?d? liep?.

A?i? u pokalb?.

1 Komentaras

  1. mykolas

    2014-06-29 14:56

    Tai tvirtas, ryztingas, padorus, patikimas, saziningas, reiklus sau ir kitiems, meniskos sielos zmogus. Jis – ir geras vadovas,sauniai tvarkosi iki siol vis kylancioje pagal ekonominius rezultatus danisko kapitalo imoneje Danspin, kurioje ir man buvo nusisypsojusi laime darbuotis pirmus gerus 6 imones gyvavimo metus…A.M.