LPS Bo?iai Raseini? bendrija aktyvina veikl?

Versija spausdinimui

Lietuvos pensinink? s?jungos Bo?iai Raseini? bendrija savo 2023 m. veiklos plane numa?iusi aktyvinti veikl? ir taip mainti senyvo amiaus moni? socialin? atskirt?, didinti j? aktyvum?. Veikloms vykdyti turi patalpas Raseini? seni?nijoje. Patalpos yra pastato r?syje, tik n?ra ?rengta ne?galiesiems su jud?jimo negalia keltuvo ar veim?liams takelio. Jose gali lankytis ir dalyvauti organizuojamuose usi?mimuose visi senjorai.
Vadovaujantis bendrijos tikslais, udaviniais ir siekiant sudaryti s?lygas visiems nariams ir j? eimoms gauti socialkult?rines paslaugas, utikrinti paslaug? prieinamum?, ?veikti sunkumus ir krizes, ugdyti sveikos gyvensenos ?g?dius ir mainti socialin? atskirt?, iemet buvo suorganizuota Ugav?ni?, Jonini? vent?s, ivyka susitikti su Bo?i? Kelm?s rajono bendrija, Bo?i? emaitijos regiono s?skrydis, pabuvota ventojoje. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su kit? rajon? Bo?i? bendrijomis, m?s? rajono Ramon? kaimo bendruomene, Raseini? Caritu, kurio pirmininkas yra Darius Budzinauskas. J? d?ka senjorai mokosi kompiuterinio ratingumo, gauna kitas bendradarbiavimo sutartyje numatytas paslaugas. Bendrijoje veikia 2 saviveikliniai meno b?reliai, jiems vadovauja Konstantinas Kruikas ir Raseini? kult?ros centro skirtas vadovas Vaidas Vilkas.
Socialkult?riniams poreikiams tenkinti Bo?i? Raseini? bendrija liepos 21 d. suorganizavo paintin? ivyk? ? Pakruojo rajono Rozalimo bendruomen?, kur bendruomen?s nar?, o kartu ir gid? Virginija Kazlauskien? supaindino su Rozalimo istorija ir ?ia gyvenusi? yd? likimu. Pabuvojome senoje medin?je sinagogoje, susipainome su bany?ios atributika, pa?iu klebonu. Atsisveikindami visi nusifotografavome, utrauk?me dain? U Raseini?, ant Dubysos ir ivykome susipainti su Pakruojo dvaro bendruomene. Dvare prabuvome apie 3 valandas ir jis visiems paliko neidildom? ?sp?di?.
Gr?dami namo sustojome prie eduvos mal?no, pasidiaug?me graiai sutvarkyta teritorija ir senuoju mal?nu. Vis? kelion? apie lankomas vietoves, j? istorijas pasakojo gid?, buvusi ilgamet? Raseini? rajono kult?ros vertybi? apsaugos specialist? Graina Pe?kaitien?, o kad linksmiau b?t? vaiuojant, savo dainomis linksmino K. Kruikas. Kad ?vykiai b?t? ?simintini, visk? dien? fotografavo nepailstantis fotografas Pranas Laurinavi?ius.
Diaugiam?s, kad projekt? ?gyvendinti pad?jo Raseini? rajono savivaldyb?s skirtos l?os, gautos ?gyvendinant Raseini? rajono savivaldyb?s biudeto l?omis finansuojam? nevyriausybini? organizacij? projekt? atrankos konkurs?. U kelion? senjorai d?kingi vicemerui Mingaudui Tamali?nui, Socialin?s paramos skyriaus ved?jai Loretai Laugalienei.
Projektas pad?jo sumainti socialin? atskirt?, isipild? socialkult?riniai poreikiai, sustipr?jo bendrijos nari? tarpusavio santykiai.
Dalyt? Raudonien?,
LPS Bo?iai
Raseini? bendrijos pirminink?

Komentarų nėra