Mama Dievo angelas em?je

Versija spausdinimui

Saul?t? gegu?s 6-osios vidurdien? Milaai?i? Nukryiuotojo J?zaus parapijos bany?ioje muzikos garsais prasid?jo Motinos dienai skirta vent?, ? j? rinkosi ne tik milaaitikiai ir sve?iai, bet ir kaimynai i Ver?duvos, Lenkeli?. Viso pasaulio g?r?, Mama, tau padovano?iau, / Surink?iau vis? gro? ir dangaus vaigdes… / Udegsiu tau vakel?, Mama. / Atneiu g?l?s ied? tau, miela. / inau, nereikia tau pasaulio turt?, / Juk tau geriausia dovana yra malda. Tylos minute pagerb?me anapilin i?jusias mamas.
Gyvos muzikos koncert? prad?jo operos solist? Judita Leitait? kartu su dukra smuikininke Paulina Daukyte-ereckiene. Pirmiausia skamb?jo daina Ave, Maria!, muzik? 1825 m. jai prara? Franz Schubert. Visi esame gird?j? daug ios dainos atlik?j? ir ?vairi? versij?, bet ponios Juditos gyvai bany?ioje atliktas k?rinys paker?jo. Buvo jautru, grau ir nepakartojama tobula tobulo balso savinink?s ir atlik?jos daina. Atrod?, kad visi tulp?s iedai tarsi klausosi nuostabios dainos, muzikos gars?, kartu atskleisdami gamtos stebukl? gro? ir susiliedami ? darni? harmonij?. alia mama Dievo angelas em?je, Dievas, artimi mon?s ir gamta. Nieko n?ra tobuliau…
Operos primadona Milaai?iuose koncertavo jau antr? kart?. Pirm?j? kult?ros nam? sal?je prie deimtmet?, antr?j? 2023-aisiais medin?je banyt?l?je. Daininink? gro?josi, kad Milaai?i? bany?ia buvo ipuota g?l?mis pavasariniais tulpi? iedais. Pasak jos, vent? Milaai?iuose ir jautri publika maloniai nuskaidrino etadien? prie koncertus kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
vent?je savo k?rybos eiles, skirtas mamai, skait? Aldona Ona Rad?enko ir Renata Aleksiejien?. Renginiui besibaigiant vienioms ?teiktos tulpi? puokt?s. vent?s sumanytojai bibliotekininkei Violetai Jarilinienei puokt? g?li? kaip pad?k? u kvietim? ? rengin? ?teik? Ver?duvos kaimo bendruomen?s atstovai. G?l?s iedu buvo pagerbtos visos mamos ir mo?iut?s, dalyvavusios renginyje.
Motinos dienai skirta vent? Milaai?iuose organizuojama daugel? met?. Ir iais, ir vis? pra?jusi? ven?i? metu savo uaugint? tulpi? iedus neatlygintinai dovanojo kaim? bendruomen?s Milaai?i? Dubysa nariai Nida ir Antanas Gedminai. A?i? jiems.
Diaugiam?s, kad Girkalnio ir Milaai?i? parapij? klebonas Juozas Kaknevi?ius jau beveik deimtmet? geranorikai sutinka, kad banyt?l?je vykt? prasmingi kult?ros renginiai. Nuoirdiai d?kojame jam u supratim? ir palaikym?. Tariame a?i? ir Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos administracijai, nes be pagalbos negal?tume ?gyvendinti savo sumanym?.

Nerijus Jarilinas,
kaim? bendruomen?s
Milaai?i? Dubysa pirmininkas

Komentarų nėra