Mano Ariogala

Versija spausdinimui

S?kmingas ariogaliki? startas K?daini? regiono sal?s futbolo turnyre

Aivaras TERVIDIS

2011-12-13 startavo K?daini? regiono sal?s futbolo turnyras, kuriame dalyvavo ir m?s? rajono komanda FK Ariogalos vienyb? (sudaryta i Ariogalos vienyb?s nari? ir keli? jaun? perspektyviausi? raseiniki?). Turnyras suskirstytas pagal paj?gum? ? dvi grupes, m?sikiai pareik? nor? dalyvauti silpnesn?je grup?je ir praeit? tre?iadien? susitiko su K?daini? VSF komanda. Komandos tarpusavyje rung?si pirm? kart?, tod?l kova prasid?jo atsargiai. Buvo iekoma sprag? varov? gynyboje. Pradioje j? rasti labiau sek?si m?sikiams, tod?l ?pus?jus k?liniui isiver?me ? priek? trij? ?var?i? skirtumu, ta?iau k?dainikiai nenuleido nosies ir kovojo. To pasekm? du ?var?iai prie pirmojo k?linuko pabaig?. Po pertraukos situacij? kontroliavo k?dainikiai, jie peln? dar tris ?var?ius ir isiver? ? priek? rezultatu 5:3. Ta?iau m?sikiai vis? susirinkusi? nuostabai nepasidav? ir pademonstravo stipr? charakter? k?r? sud?tingas bei pavojingas atakas, tiesa, pasi?sti kamuol? ? vartus sek?si sunkiai, bet antroje k?linio
pus?je puol?jai ?gavo antr? kv?pavim? ir ?mu? net 6 ?var?ius. Rungtyn?s baig?si rezultatu 5:9. Pergal? ikovojo FK Ariogalos vienyb?. . Antrajame susitikime m?sikiai rung?si su Vilkijos Vilkija. Jau nuo pirm?j? varov? prisilietim? prie kamuolio buvo aiku, kad jie silpnesni, ta?iau rungtyni? pradioje ir v?l Vienybei koj? pakio puol?j? netikslumas, bet vyrukai greitai susigrieb? ir kamuol? ? vart? tinkl? pasiunt? net 16 kart?, praleido 2. Rezultatyvumu Ariogalos komandoje pasiymi Aivaras Tervidis, ?mu?s 14 ?var?i?, ir Steponas Nacius, kamuol? ? vart? tinkl? pasiunt?s 7 kartus. Jie rezultatyviausi ne tik savo komandoje, bet ir visame turnyre.

Kai i Lietuvos emigruoja net sniegas…

Aist? BALTRUAITYT?

Tamsiuoju periodu, kai visus upl?sta depresija, kai nerandama kuo diaugtis, pralinksmina tik art?jan?ios v. Kal?dos. ventin?s nuotaikos bei diaugsmai neaplenk? ir Ariogalos. Gruodio 16 d. ? egl?s ?iebimo vent? buvo pakviesti visi dideli ir mai.

vent? prasid?jo graiu spektakliu Pasiklydusios pasakos, kur? padovanojo Butkik?s bendruomen?. Spektaklis nudiugino mauosius, nes jie gal?jo ivysti savo m?giamus pasak? personaus: grai?sias snieguoles, nuostabi?j? karalait?, baikt?j? katin?, bais?j? vilk? ir gudri?j? laput?. Galiausiai vis? diaugsmui pasirod? Kal?d? senelis. Jis surinko vaik? laikus su kal?diniais norais ir paad?jo juos ipildyti. Kal?d? senelis net nusifotografavo su vaikais, kad jie ilgiau gal?t? prisiminti ? susitikim?. Pasibaigus spektakliui visi buvo pakviesti ? lauk?, kur rengin? vainikavo didiosios miesto egl?s ?iebimas. Regin? palyd?jo ?sp?dingi fejerverkai. ybsint kal?din?ms lemput?ms aplink eglut? oko vaikai ir Kal?d? senelis, visi vaiinosi saldiomis dovan?l?mis, skamb?jo ventin? muzika. Daugum? upl?do diaugsminga nuotaika.

Sunkiais laikais, kai i Lietuvos emigruoja net sniegas, nereikia nukabinti nosies. Diaugsm? sukuriame patys savo ypsenomis bei maloniais vilgsniais, kuri? daug buvo galima ivysti Ariogaloje gruodio 16 d.

Ariogaloje startavo Ariogalos taur?s turnyras

Aivaras TERVIDIS

Nesp?jus nusl?gti emocijoms po turnyro Rasai taurei laim?ti, Ariogaloje startavo Ariogalos taur?s turnyras. Nor? dalyvauti pareik? net 8 komandos: FK Ariogalos vienyb?, FK Ariogalos vienyb? 1, Centras, Studentai, Studentai 2, Bedarbiai, Gimnazija ir Antidepresantai. Turnyras vyks taur?s principu (komandos kapitonai trauks burtus, kad isiaikint? prieininkus. Tuomet susitiks po du kartus. Komanda, ?muusi daugiau ?var?i?, keliaus ? kit? etap?, o pralaim?jusi paliks turnyr?).

Burtai buvo traukiami 2011-12-16. J? metu paaik?jo, kad pirmosiose rungtyn?se susitiks Studentai ir Bedarbiai, antrosiose Centras su FK Ariogalos Vienyb? 1, tre?iosiose Gimnazija su Antidepresantais ir paskutin?se ketvirtosiose savo j?gas im?gins FK Ariogalos vienyb? ir Studentai 2.

Pirmosios rungtyn?s vyko ikart po burt? traukimo, antrosios etadien?. Pirmosios poros varybose buvo ?domu steb?ti, kaip vaikai (gim. 19981999) atkakliai prieinosi bene dvigubai vyresniems varovams. Jaunuoliai per abu susitikimus sugeb?jo pelnyti net tris ?var?ius. Deja, kad patekt? ? kit? etap?, to neuteko. Antroje poroje, kuri sudaryta i mergai?i?, FK Ariogalos vienyb? 1 rimtesni? sunkum? Centro komandai nesudar? nei pirmose, nei antrose rungtyn?se. Tre?iosios poros pirmosios rungtyn?s abipusiu susitarimu buvo nukeltos ? 2011-12-20. Antrosiose rungtyn?se Gimnazistai sugeb?jo nugal?ti Antidepresantus, ta?iau jie vilties patekti ? kit? etap? neprarado. Ketvirtosios poros pirmose rungtyn?se nuo pat pirm?j? minu?i? vir?
ari kova, ta?iau ne d?l kamuolio. Rungtyn?ms teis?javo nepatyr?s teis?jas, tuo puikiai pasinaudojo abi komandos. Tokios s?lygos buvo palankesn?s Studentai 2 komandai, bet pergal?s ipl?ti jie nepaj?g?. Rezultatu 7:5 laim?jo FK Ariogalos vienyb?. Antrajame susitikime teis?javo kur kas grietesnis teis?jas. Jis tai ?rod? i aikt?s u gin?us paalindamas Student? 2 vartinink?. Rungtynes nuo pat pradios vald? FK Ariogalos vienyb? ir ne tik k?r? progas, bet ir realizuodavo jas. Po pirmojo k?linio jie pirmavo jau 4:0. Antrajame k?linyje Studentai demonstravo kur kas patrauklesn? futbol?, ta?iau persverti rezultato nepaj?g?. Kitos poros paaik?s po antradienio rungtyni?.

A. Rad?enko: susirinkome tam, kad pagalvotume apie savo b?t?

Deimant? GRAUSLYT?

Art?jan?i? ven?i? s?kurys jau daugel? ?trauk? ? malon? urmul?. ven?i? nuotaika persmelkia net ir tuos, kurie j? nelaukia. iuolaikinis marketingas puikiai veikia primindamas, kad laikas leisti pinigus ir iekoti dovan? brangiems mon?ms, kolegoms, bendrakursiams ir pan. Pagrindin?se miesto aikt?se, prekybos centruose puikuojasi eglut?s, kuri? ?iebimas tapo savotika vente, lydima koncert?, spektakli? ir netgi fejerverk?. Parduotuvi? vitrinos, televizijos ir radijo reklamos, v. Kal?d? dainos – viskas byloja apie art?jan?ias didi?sias met? ventes. B?tent art?jan?i? met? vent?ms ir buvo skirti pastarieji du sekmadieniai Raseini? rajono kult?ros centro Ariogalos filiale. ? adventin? popiet? kviet? Aldona ir Andriejus Rad?enkai mama ir s?nus, kurie savo mintimis ir k?ryba pasidalino su ariogalikiais. Aldona ir Andriejus si?l? ? adventin? laikotarp? pavelgti tradicikai: ne kaip ? apsipirkin?jimo maraton?, bet kaip ? susikaupimo period?. Jaukumo adventinei popietei suteik? udegtos vak?s, kurios viso renginio metu skleid? ne tik ramyb?, bet ir jauki? ilum?. Skaitom? poezij? keit? dainuojamoji.

Aldona Rad?enko skait? ne tik savo, bet ir kratie?i? i Nemak?i? poezij?. Poezija buvo labai skirtinga, nes autoriai – ir vaikai, ir brand?s senoliai. Eil?se kiekvienas gal?jo ?velgti nors ma? dalel? sav?s, tad norom nenorom nugrimzdo ? savas mintis. tai Aldonos an?k? apra? ilges?, kuris kamuoja kiekvien? vaik? – vasaros laukim?. Vasara – ne tik iluma ir atostogos pas mo?iut?, bet ir saldus ryto miegas, kuomet nereikia anksti keltis.

Eiles deklamavo ne tik popiet?s kaltinink? Aldona, bet ir i?rovai, kurie nebijodami lipo ? scen? ir kaip tikri skaitovai deklamavo eiles. B?tent toks aktyvus i?rov? ?sitraukimas nustebino. Juk mes nepasiymime laisvumu ir juo labiau pom?giu deklamuoti eiles. Dar mokyklos suole kiekvienas steng?si atsikratyti skaitovo dalios. Toks aktyvus i?rov? ?sitraukimas yra didiausias artist? nuopelnas, nes jiems pavyko sukurti jauki? atmosfer?, panaikinti scenos atitvar?.

Andriejus yra bardas, tod?l jo instrumentas sekmadienio popiet? buvo gitara. Dalis gitaros skleidiam? melodij? buvo gerai inomos ir ne kart? gird?tos, dalis buvo paties Andriejaus k?rybos. Ta?iau jau ne kart? gird?tos Vytauto Kernagio dainos odiai ,,Bet jei iekai – iekok iki galo! ar Olego Ditkovskio ,,Vakaro daina skamb?jo t? popiet? kitaip, nei esame ?prat? gird?ti. Andriejus pateik? savo versij?.

Apie popiet?s s?km? bylojo ne i?rov? skai?ius, o ilti aplodismentai ir g?li? bei pad?k? gausa. ,,Susirinkome ne tam, kad pasilinksmintume, bet tam, kad pagalvotume apie savo b?t?, atsisveikindama su i?rovais sak? Aldona Rad?enko.

Komentarų nėra