Masin? emigracija ar masin? kapituliacija?

Versija spausdinimui

Kas yra t?vyn??

Lietuvoje suklest?jo palyginus naujas verslas: tautie?i? gabenimas i kitas alis. Darbt?s lietuviai ? usien? gabenami dviauk?iais autobusais, l?ktuvais, mikriukais, ir visos transporto priemon?s daniausiai b?na perpildytos.

Lietuvi? eksportavimo verslas klesti. Pavyzdiui, dar ne taip seniai apsamanojusiam Kauno oro uostui tautie?i? eksportavimas sune? kalnus aukso: ?ia nuolat leidiasi ir kyla darb?i? ir atkakli? lietuvi? prikimti l?ktuvai. Oro uostas atsinaujino, isigraino, isipl?t?, ?m? kurti ?sp?dingus vystymosi planus.

Akivaizdu, kad emigrantai yra prek?, i kurios valstyb? turi nemaai naudos. I alies ivyk? tautie?iai kasmet ? Lietuv? atsiun?ia apie 4 mlrd. lit?, kurie papildo ne tik priva?ias s?skaitas, bet vartojimo mokes?i? pavidalu gerokai paremia ir valstyb?s biudet?. Be to, valstybei nereikia r?pintis emigravusi? tautie-?i? ?darbinimu, socialiniu draudimu, bedarbyst?s imokomis. Vyksta procesai, kurie netiesiogiai, bet labai sistemingai diegia lietuviams mint?, kad t?vyn? tai ne Lietuva, bet Europa.

Panau ? kapituliacij?

Ties? sakant, mon?s i Lietuvos ? kitas Europos valstybes ivaiuoja anaiptol ne di?gaudami. Kam teko matyti, kaip ankstyv? ryt? autobusais ? Vakarus ivyksta emigrantai, tikrai nekilo mintis, kad savo ivykim? jie laiko laim?jimu. Moterys ir merginos braukia aar?, kai kurie kart?l? slopina degtine, vyrai prie ivykdami traukia aitr? d?m?, velgia ? iki skausmo pa?stam? aplink? ir galvoja: kada a ?ia besugr?iu ir kaip man seksis?

Tokie mon?s danai jau?iasi kaip kapituliuojan?ios armijos kariai, kurie yra priversti trauktis i Lietuvos ? saugesnes vietas. Kokie agresoriai juos stumia i prot?vi? em?s?

O gal tie ivykstantieji yra ne kapituliuojanti minia, bet laim?tojai? Ne kart? teko gird?ti kand? posak?, kad i Lietuvos neivyksta tik bailiai, asilai ir tie, kas ant t? asil? joja. Kas be ko, tame posakyje yra tiesos, ta?iau tik labai maa dalis. Posakiui d?l asil? prietaraujantys m?gsta sakyti, kad emigruojantys i Lietuvos mon?s vaiuoja keisti usienie?iams pampers? ir yra pasmerkti gyvenimui be orumo ir perspektyv?.

B?ga ir generolai

Statistikos departamento duomenimis, 2011 met? pirm?j? pusmet? i Lietuvos ivyko per 33 t?kst. moni?, tuo pa?iu pra?jusi?j? met? laikotarpiu 46 t?kst., o nuo 1990 iki 2010 m. al? prie gintarin?s Baltijos paliko 615 t?kst.

inoma, yra ir sugr?usi?, ta?iau j? nepalyginamai maiau nei ivaiavusi?j? iekoti geresnio gyvenimo.Masinis ivykimo pob?dis kai kuriuos steb?tojus ver?ia daryti ivad?, jog tai net ne emigracija, o evakuacija. Suprask: kaukia negirdimas aliarmas, kad Lietuvoje gyventi nesaugu, kad reikia gelb?tis.

?domu tai, kad i Lietuvos b?ga netik eiliniai pilie?iai, bet ir generolai.
Nejaugi ir jie kapituliuoja?

Pasialina ir profesoriai

Neseniai apie ivykim? i Lietuvos prane? ir buv?s Lietuvos kariuomen?s vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis, kuris pastaruoju metu dirbo Krato apsaugos ministr?s Rasos Juknevi?ien?s patar?ju.

Beje, i Lietuvos atgal ? Amerik? yra sugr?? nemaai garsi? lietuvi?, kurie prie kelet? met? ? savo prot?-vi? em? ryosi atvykti auktai ik?l? patriotizmo v?liav?. Dabar tos v?liavos gerokai nubluko.

Matyt, amerikie?iams sunku ?leisti savo aknis ? gana kiet? lietuvik? mol?. Gyventi u Atlanto saugiau net generolams. Profesoriams taip pat.

Daugelis dar gerai prisimena visuomeniniame Lietuvos gyvenime aktyviai besireikusi? profesor? Liucij? Bakauskait?. Ji irgi kakod?l Lietuvoje neprigijo ir iskub?jo i ?ia gana keistomis aplinkyb?mis, kurios leidia daryti prielaidas, jog profesor? sulauk? bjauraus spaudimo. Prie kelet? met? nuskamb?jo iki iol migl? tebegaubiama istorija, kai name, kur gyveno L. Bakauskait?, siaut?jo ir rusikai keik?si kakoks girtuoklis. Pasakojama, kad po to m?slingo ?vykio profesor? galutinai apsisprend? palikti Lietuv?. Kas tai buvo kapituliacija, evakuacija?

Euforija ibl?so

Lietuvoje susiformavo gana nedidelis, ta?iau labai savitas visuomen?s sluoksnis ieiviai. Kakada jie buvo ieiviai i Lietuvos, paskui Lietuvos nepriklausomyb?s atgavimo auroje jie sugr?o ? savo prot?vi? em? ir tapo ieiviais i Amerikos. Jie nesirengia ivaiuoti i Lie-tuvos, ta?iau nedviprasmikai usimena, jog tai n?ra laisvos valios sprendimas, o tiesiog gana nepalanki? aplinkybi? rezultatas, kai Amerikoje neb?ra pas k? gr?ti, nors ir nor?t?si. Danai tokie mon?s yra nusivyl? naujai sukurtos nepriklausomos Lietuvos realybe ir nebetikintys, kad ?manoma pasiekti koki? nors pozityvi? permain?. Nusivylusi? amerikie?i? nuomone, Lietuvoje ?siviepatavo godumas, teisin?s valstyb?s pagrindus klibinantys papro?iai ir kitokios negerov?s. Be o, jie jau?ia net ir psichologin? atskirt?.

Lietuviai ? ieivius i Amerikos i?ri labai ?tariai ir net juos menkina. ?sivaizduoja, kad buv? amerikie?iai nesusigaudo Lietuvoje vykstan?iuose procesuose ir plaukioja debesyse, ?skaudinta kalb?jo viena moteris, jau keliolika met? gyvenanti Panev?yje.

Ta?iau niekas neabejoja, kad Lietuvoje yra ir toki? em?s ploteli?, kuriuose puikiai gali sudygti paangos ir groio s?klos: ir lietuvikos, ir amerikietikos, ir ?vairios kitokios. Galb?t tas s?klas ibarstys jaunos rankos, kuri? neisukin?jo ?vair?s biurokratiniai prietaisai, kiti
moni? iniciatyv? lugdantys bjaur?s ?nagiai, ir Lietuvoje suklest?s kitokia pelninga veikla lietuvi? importavimo (sugr?inimo) ? Lietuv? verslas.

1 Komentaras

  1. Julija

    2015-01-24 16:50

    ?domu, patiko