Matematikos mokytojų profesinis augimas – mokymas(is) iš patirties per patirtį

Versija spausdinimui

Atnaujinta matematikos bendroji ugdymo programa (2022 m.) įpareigoja mokytojus atkreipti dėmesį, kad šiuolaikinis ugdymas grindžiamas nuolatiniu mokytojų ir mokinių dialogu. Mokytojai turi siekti, kad mokiniai įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Nebepakanka, kad mokytojas tik išaiškintų dalyko turinį ir patikrintų, kaip įsiminė. Užtikrinti ugdymo kokybę padeda modernus kokybiškas ugdymo turinio supratimas. Norint išugdyti kompetencijas, būtina mokinį įtraukti į aktyvų mokymąsi. Ugdymo turinio parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė ypač priklauso nuo mokytojo pasirengimo tinkamai suplanuoti pamoką, taikyti inovatyvius (aktyvius) mokymo(si) metodus ir vertinimą.
Siekiant tobulinti matematikos mokytojų profesines kompetencijas, organizuojant ir planuojant matematikos mokymo(si) procesą, vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, buvo parengta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Matematikos mokytojų profesinis augimas – mokymas(is) iš patirties per patirtį“. Programą rengė Aistė Venclovienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytoja ekspertė, Tarptautinio bakalaureato diplomo programos mokytoja, Edita Šauklytė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, ir Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Mokymuose matematikos mokytojai aptarė matematikos bendrosios programos aspektus, analizavo kompetencijų ugdymo galimybes matematikos dalyku, plėtojo gebėjimus planuoti pamoką, formuluoti mokymosi uždavinius, tikslingai taikyti mokymo, mokymosi ir vertinimo metodus, stebėjo, analizavo ir vertino savo bei kolegų praktinę veiklą. Programa buvo finansuota Raseinių rajono savivaldybės programos „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas Raseinių rajono ugdymo įstaigose“ lėšomis.
Matematikos mokytojai dalyvaudami trumpalaikėje stažuotėje „Atnaujintas ugdymo turinys ir Pitagoras suveltai“ susitiko su Klaipėdos matematikos mokytojais. Matematikos mokytojai dalyvavo matematikos dirbtuvėse ,,Pitagoro sapnas“, jas vedė Rūta Jegnoraitė-Juškienė, Klaipėdos Baltijos gimnazijos matematikos vyresnioji mokytoja, Gerda Surgautaitė, Klaipėdos Baltijos gimnazijos neformaliojo švietimo mokytoja, Andrius Chomičius, Klaipėdos Baltijos gimnazijos neformaliojo švietimo kūrybinės matematikos mokytojas. Apskritojo stalo diskusijoje „Kolegialus mokymasis dėl matematikos pasiekimų gerinimo“ patirtimi dalinosi Dovilija Jančiauskienė, Klaipėdos miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Rasa Karapetian, Klaipėdos licėjaus matematikos mokytoja ekspertė. Mokytojai pasisėmė idėjų, kaip suspėti pakartoti su mokiniais ruošiantis PUPP ir VBE, pasitvirtino, kad susiduria su tokiomis pačiomis problemomis ir iššūkiais, diskutavo, kaip dirbti su šiuolaikiniais mokiniais, kaip juos motyvuoti.
Seminare „Matematikos bendroji programa – iššūkis ar galimybė“ buvo nagrinėjamos temos: kas naujo matematikos BUP, kompetencijų ugdymas matematikos dalyku, matematinio ugdymo kokybės veiksniai, mokymo(si) proceso planavimo aspektai, mokinių pasiekimai, mokymosi paradigmos raiška matematiniame ugdyme. Seminarą vedė A. Venclovienė.
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Vilija Šileikienė vedė mokymus „Iššūkiai ir galimybės matematikos atnaujinamo ugdymo turinio kontekste“, juose pasidalino darbo patirtimi apie kompetencijomis grįstą ugdymą, pamokos uždavinį ir jo struktūrines dalis, vertinimą ir įsivertinimą pamokoje, mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą pagal keturis pasiekimų lygius.
Programos baigiamasis renginys – rajono matematikos mokytojų forumas „Kolegų patirtis žadina mintį“. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas matematikos atnaujinto ugdymo turiniui įgyvendinti. Apie tai savo darbo patirtimi dalinosi
E. Šauklytė ir Irma Mickutė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos matematikos mokytojos metodininkės, ir Danutė Vykertaitė, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė. E. Šauklytė, Vilma Drungėlienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, Ramutė Stonienė, Girkalnio pagrindinės mokyklos vyresnioji matematikos mokytoja, pasidalino įspūdžiais iš stažuotės Suomijos ir Estijos mokyklose. Mokytojos parengė pranešimą „Penkios dienos neįkainojamos patirties Suomijoje ir Estijoje“, jame pristatė keletą svarbių aspektų, kuriais remiamasi matematikos mokymo procese Suomijoje ir Estijoje. Laima Švilpienė, Kelmės r. Tytuvėnų gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, skaitė pranešimą „UTA, ChatGPT ir aš – mokytoja!“. Mokytoja pristatė, kokia yra dermė tarp ugdymo turinio atnaujinimo (UTA), pokalbių roboto „ChatGPT“ ir jos – mokytojos, kaip „ChatGPT“ padeda kurti mokomąją medžiagą, rasti paaiškinimus, kurie padeda mokiniams geriau ir giliau suprasti matematikos temą. Rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė E. Šauklytė skaitė pranešimą „Raseinių rajono matematikos mokytojų metodinė veikla atnaujinto ugdymo turinio kontekste“.
Apibendrindami galime teigti, kad matematikos mokytojai, kaip ir kitų dalykų mokytojai, mokėsi, dalinosi gerąja darbo patirtimi dėl keleto priežasčių: dalijimasis patirtimi leidžia matematikos mokytojams perduoti vieni kitiems geriausias mokymo strategijas, metodikas ir veiklas, kurios buvo sėkmingos jų pačių klasių kontekste; stiprina mokytojų tarpusavio ryšius; mokytojai gali pasinaudoti kitų mokytojų taikomomis įvairiomis mokymo strategijomis ir priemonėmis, padedančiomis mokiniams geriau suprasti ir mėgautis matematika; skatina mokytojus nuolat tobulėti, ieškoti sprendimų prisitaikant prie skirtingų mokinių gebėjimų.
Taigi investavimas į mokymąsi leidžia mokytojams geriau suprasti savo mokinius, įgyvendinti naujoves ir formuoti pažangią, mokymąsi skatinančią aplinką. Tai yra svarbi priemonė siekiant aukštos švietimo kokybės.
Saulė Sitavičienė,
Raseinių rajono švietimo pagalbos
tarnybos metodininkė

Komentarų nėra