Maieji dviratininkai lenktyniavo Prabaudos puyne

Versija spausdinimui

Raseini? dviratinink? klubas Minam ir kaln? dvira?i? sporto m?g?j? komanda Danspin Cycling Team ketvirti metai kiekvien? ruden? organizuoja ma?j? kaln? dviratinink? varybas.
Rugs?jo 17 d. ryt? prie Prabaudos tvenkinio sulauk?me 30 ma?j? dalyvi? ir j? t?veli? i Raseini?, Garliavos, iauli?, Panev?io, Vidukl?s ir Betygalos. Dviratininkai var?si trijose grup?se darelinuk?, pradinuk? ir 1011 met? vaik?.
Visi dalyviai s?kmingai ?veik? paruotas trasas. Darelinuk? grup?s prizininkais tapo: pirma vieta Kristupas Ge?as, antra vieta Laurynas Pocius, tre?ia vieta Matas egda. Pradinuk? grup?je pirma vieta atiteko Vincentui ivatkauskui, antra vieta Faustai Grici?tei, tre?ia vieta Viliui Markevi?iui. Vyresni?j? vaik?, 1012 m., grup?je pirm? viet? laim?jo Aronas Januka, antr? viet? Elija Grici?t?, tre?i? viet? Dovydas Virilas. Jiems ?teiktos nugal?toj? taur?s. Visi varyb? dalyviai gavo atminimo medalius.
D?kojame varyboms pasiruoti pad?jusiems Raseini? miesto seni?nijai ir Raseini? k?no kult?ros ir sporto centrui, varybose talkinusiems jauniesiems auliams ir savanoriams.
Varyb? akimirkas galite rasti Danspin Cycling Team feisbuko profilyje. Projektas finansuotas Raseini? rajono savivaldyb?s programos Sveikos visuomen?s formavimo programa l?omis.

Raseini? dviratinink? klubo Minam informacija

Komentarų nėra