Maos rankos daug k? gali

Versija spausdinimui

Pastaruoju metu tarptautin?s Raudonojo Kryiaus organizacijos vardas minimas daniau. Ir tai suprantama Pab?g?li?, pasaulin?s pandemijos ir karo Ukrainoje kontekste i organizacija vaidina svarb? vaidmen?. Tai pagalb? teikianti organizacija.
Pagalvojome, kad ios organizacijos pristatymas maiesiems m?s? visuomen?s pilie?iams pradinukams b?t? visai laiku. Tod?l pakviet?me pradini? klasi? mokinius dalyvauti pieini? konkurse Maos rankos daug k? gali. Diaugiam?s, kad mokytojai neatsisak? ir pad?jo vaikams suvokti ios organizacijos prasm?. O mokiniai savo supratim? iguld? pieiniuose. D?kojame altinio progimnazijos mokytojoms Liubai Vaigauskienei, Saulei Tikuvienei, Ilonai Zybartei, Aurai ?epauskienei, Meilei Radavi?ienei, Renatai Simanavi?ienei, Viktoro Petkaus progimnazijos mokytojoms Daliai Kosienei, Ramutei Mockuvienei, Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos mokytojai Ingridai Ra?ickienei, Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijos mokytojoms Linai Stasiulevi?ienei, J?ratei Dumskienei, Virginijai Ralienei.
Konkurso organizatoriai gavo 82 mokini? pieinius. Vaikai, pasirink? sau artimiausi? raikos priemon?, vaizdavo ?vairias tarptautin?s Raudonojo Kryiaus organizacijos veiklas ar tai, kaip jie jas ?sivaizduoja. Organizatori? sudaryta komisija tur?jo ?sigilinti ir irinkti 14 laureat?, kurie taikliausiai, originaliausiai atspind?jo Raudonojo Kryiaus, kaip pagalb? teikian?ios organizacijos, veikl?.
Tarp pirm? klasi? laureatais tapo altinio progimnazijos pirmokai Rokas Valin?ius ir Rokas Radavi?ius ir Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijos pirmokai Vaiva Kontvainyt? ir Ugnius Baltruaitis. Antrokai laureatai i Viktoro Petkaus progimnazijos Aur?ja Ivanauskait? ir M?ta Laurynait? ir altinio progimnazijos mokinys Oskaras Vaitkus. Tre?iokai buvo patys aktyviausi konkurso dalyviai. Tarp tre?iok? laureatais tapo altinio progimnazijos mokiniai Vigail? Pe?iulyt? ir Denas Jukevi?ius, Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijos tre?iok? Gabriel? Jovaiait?, Viktoro Petkaus progimnazijos mokin? Gabija Orlauskait?. Vilt? Kuncait? ir Justina ickut? i altinio progimnazijos, Skaist? Baltruaityt? i Nemak?i? Martyno Mavydo gimnazijos tapo laureat?mis tarp ketvirt? klasi?.
D?kojame jauniesiems dailininkams ir linkime jiems ateityje tapti aktyviais Tarptautin?s Raudonojo Kryiaus organizacijos savanoriais.

Raudonojo Kryiaus draugijos
Raseini? skyriaus savanor?s

Komentarų nėra