Ma? verslinink? dideli vargai arba pasl?pti

Versija spausdinimui

Ilona PETROEVI?IEN?

Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nutarimu nuo 2012 m. gegu?s 1 d. kasos aparatus prival?s naudoti ne tik individualia veikla besiver?iantys gyventojai, prekiaujantys maisto produktais, bet ir kita prekybos veikla besiver?iantys gyventojai, jei jie prekiauja ne lauko s?lygomis, t.y., pastatuose, patalpose, kioskuose, vagon?liuose, kilnojamuosiuose nameliuose, autoparduotuv?se. Valstybin? mokes?i? inspekcija numatys atvejus, o taip pat individualiu sprendimu gal?s atleisti nuo prievol?s naudoti kasos aparat?, kai kasos aparato ne?manoma naudoti d?l objektyvi? prieas?i? arba kasos aparato naudojimas sukelt? akivaizdiai neproporcing? administracin? nat?. Apie ? vyriausyb?s nutarim? ir smulki?j? verslinink? r?pes?ius pakalbinome Lietuvos smulki?j? verslinink? ir prekybinink? asociacijos Raseini? skyriaus pirminink? Angel? Matusevi?ien?. Ji pirmininke dirba apie 10-11 met?.

- Kaip gyvena smulkieji verslininkai?

- Nuotaikos ne per geriausios. Dvejus metus akivaizdiai, ?vairiausiais b?dais lugdomas smulkusis verslas. Neprisimenu tokio ?vykio, kad b?tume skatinami. Kur dideli pinigai, ten ir j?ga, ir ?statymai. Smulkiame versle mai pinigai, juos suvalgo mokes?iai. Mes, smulkieji verslininkai, pirmiausia stengiam?s susimok?ti mokes?ius, tik tai, kas lieka, skiriame eimai. Kai prasid?jo kriz?, stambieji rykliai ?velg? dar vien? k?sn? mus. Politikai ?sivaizduoja: jei smulkieji verslininkai kantriai dirba, nesiskundia, neprao paalp?, reikia, dar yra terp? pralobti. Nei vieno i m?s? turtingo n?ra – gyvename ia diena. Lietuvoje jau normalu prayti paalp?. Jei mes nepraome, vadinasi, per gerai gyvename.

- Nuo 2012 m. gegu?s 1 d. visi verslo liudijim? tur?tojai prival?s ?sigyti kasos aparatus. Kaip tai atsilieps smulkiesiems verslininkams?

- Didiosios ?mon?s sulygintos su maomis s?lygos vienodos, bet neatsivelgiama ? skirtumus. Pagal esamas taisykles bus ne?manoma dirbti. Juk neutenka kasos aparat? pasistatyti, prisideda techniniai dalykai, apskaita, taisykl?s, ilaidos. iuo metu yra apskaitos urnalas, kur? pildyti sugeba kiekvienas. Suskai?iuojamos ir deklaruojamos pajamos. Tai nesud?tinga, taip esame ?prat?.

- Su kokiomis dar problemomis susiduria smulkieji verslininkai?
– Didiausia problema, kad n?ra stabilios pad?ties: partin?s rietenos, nuolatiniai ?statym? pakeitimai vargina turb?t ne tik smulkiuosius verslininkus. Kiekvien? dien? vis po naujien?. Vis? laik? esame gr?iami, g?sdinami apskaitos ir dar kitokiais mokes?iais. Vyriausyb?s
atstovai dr?sta pasakyti, kad nemokame mokes?i?. I tikr?j? mokame Sodrai, privalom?j? sveikatos draudim?, net iankstin? fiksuoto dydio pajam? mokest?. Niekam nesvarbu, ar tur?si pelno, ar ne. Bet mums vis tiek gerai, mes ?prat? kent?ti. Vyriausyb? ito niekaip nesupranta, galvoja, kad ?ia kakas pakasta, yra pasl?pt? lobi?. Kaip sename vaikikame filmuke: jei tu dainuoji, tau gerai, reikia, reikia nusukti galv?.

Dar viena problema, kuri? matau, – nesame ?prat? skaityti rinkim? program?. Jei b?tume ?siskait? ? konservatori? program?, b?tume pasteb?j? vien? i punkt? panaikinti verslo liudijimus. Konservatoriai taip ir daro laikosi savo programos. Nei viena partija nesi?lo nieko gero. Jei ir ada, tai tik prie rinkimus.

- Esate tokios nat?ros mogus, kuriam neutenka kasdienin?s veiklos, imat?s smulki?j? verslinink? r?pes?i?. Gal prisimenate smagesni? ?vyki??

- Jau nuo pat veiklos pradios steng?m?s visus suburti, bendradarbiauti. Keliaudavome, rinkdavom?s po darbo ar ven?i? metu. Raseini? r. savivaldyb? organizuodavo paintines keliones, susijusias suverslu. Paskutiniai ?vykiai apribojo ivykas, pramogas. Bet koks vyriausyb?s ingsnis, vidin? ar pasaulin? kriz? stipriai paveikia tiek prekybininkus, tiek paslaug? teik?jus. Dabar visi labai sunerim? d?l banko Snoras ?vyki?. Daugelis tur?jo ind?li?, atsiskaitom?j? s?skait?. Stambieji verslininkai gal nelabai ir pajuto pasekmi?, bet smulkiesiems tai labai skaudus ?vykis. Juk paprastai atsiskaitymams kelis t?kstan?ius teturime trupinius skai?iuojame. Dirbu asociacijos pirmininke ne d?l to, kad labai noriu vadovauti, tiesiog matau, kad mon?ms sunku ir noriu jiems pad?ti. Raseiniuose bet kuri at?jusi partija steng?si spr?sti problemas, pad?ti rajono mon?ms. Vyksta seminarai, mokymai, neseniai kompiuterinio ratingumo kursuose daugelis nemokamai mok?si. Labai daug informaciniame centre paramos gauname. ?ia gali gauti isam?, suprantam? paaikinim?.
Tai n?ra sukaustyta valdios institucija.

- Gal keliaudama pasteb?jote,kaip smulkieji verslininkai gyvena kitose alyse?

- Vidaus problem? tik atvyk?s paprastai nematysi. Galiu tik pasteb?ti, jog kasos aparat? kiekvienoje palapin?je tikrai n?ra. Jei lietuv? politik? nukeltum ? iaur?, tai ir ten, jurtoj, kasos aparat? pastatyt?.
– A?i? u pokalb?.

3 Komentarai

 1. ingstad.lt

  2019-12-10 15:14

  Kai mokes?iai lietuvoje dideli, smulkiesiems verslininkams gali tikrai labai pasitarnauti usienio rinkos. Ta?iau reikia rasti kaip jas ten parduoti, o dar svarbiau pigiai ir tvarkingai nugabenti jas ten. Gerai, kad iais laikais yra ?moni? kurios gali transportuoti m?s? produkcij? svetur. Jos pasir?pina kad jos saugiai nukeliaut? pas pirk?jus ir taip augint? ne tik j? pasitik?jim? mumis, bet augina ir m?s? pasitik?jim? perve?jais, kuriais dar neteko nusivilti

 2. Buhalter?

  2020-07-23 14:40

  Nereikia skleisti melo ir teigti, kad Lietuvoje mokes?iai dideli. Esame i vien? maiausi? pelno mokes?i? turin?i? ES ali?. Reikia laiko, kol mon?s supras, kad sl?pdami mokes?ius, jie vagia i sav?s pa?i?, i savo t?v? ir vaik? ateities.

 3. tricii

  2020-10-07 15:43

  Buhalterin?s paslaugos padeda verslininkams.