Medkirt? umu? juodalksnis

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com

Ar medius pjov? vyrai buvo su almais? Ar teisingai buvo nupjautas medis, kuris netik?tai ugriuvo ant medkir?io? Atsakym? ? iuos klausimus laukia tragedijos sukr?sti uvusiojo artimieji, kurie netiki, kad medkirt? gal?jo praudyti neatsargumas.

Band? prisidengti ranka

Tragedija ?vyko pra?jus? etadien? apie 16 valand? imkai?i? mike. 22 cm storio juodalksnis krito ant Vytauto Ra?i?no ir kliud? j? tik savo vir?ne. Gr?smingoje situacijoje atsid?r?s kirt?jas instinktyviai dar band? galv? prisidengti ranka. Medis sutraik? rie?, o sm?gis ? kari?j? galvos pus? buvo lemtingas. 45 met? vyras netrukus mir?. Deja, ? t?vo ?ties viet? i karto nesp?jome nuvaiuoti. Tai buvo klaida. Dabar viskas atrodyt? daug aikiau. Ta?iau tuo metu ne tai r?p?jo, tod?l nepuol?me ? mik?. Tik gird?jome pasakojimus, kad nelaim?s vietoje buvo daug kraujo. Tragedijos aplinkyb?s yra
labai miglotos ir mums kelia ?vairi? min?i?. Neseniai vainik? prie karsto atne? bendrov?s, kurioje t?vas dirbo, direktorius, bet ir jis mums nieko konkretaus negal?jo papasakoti. Tik pasp?liojo,kad galb?t medis netaisyklingai buvo nupjautas, savaitra?iui Alio, Raseiniai sak? prie t?vo
karsto kelias dienas praleid?s s?nus Audrius. Jis tikisi, kad eim? sukr?tus? ?vyk? objektyviai inagrin?s tyr?jai.

I karto po nelaim?s buvo atvykusi policija. Jie visk? ufiksavo. Tai leidia manyti, kad tyrimas bus objektyvus, vyl?si t?vo gedintis s?nus.

Augalotas vyras kalb?jo, kad i karto po laidotuvi? planuoja vykti ? nelaim?s viet? ir visk? api?r?ti savo akimis.

Perk?l? darbo dien?

Ramonuose gyven?s ir bendrov?je Dairana dirb?s V. Ra?i?nas ? mik? ivaiavo sausio 12-?j?.

etadien? bendrov?je buvo darbo diena. Penktadien? vyrai nedirbo d?l blogo oro, tad darbo dien? buvo nutarta perkelti ? savaitgal?, savaitra?iui Alio, Raseiniai paaikino Dairana direktorius Alvydas Ambrulaitis. Valstybin?s darbo inspekcijos (VDI) Taurag?s skyriaus vadovas Albinas Fr?jus savaitra?iui Alio, Raseiniai sak?, jog praneim? apie tragedij? gavo i darbdavio.

Darbdavys privalo praneti apie itikusi? nelaim?, jis tai ir padar?. Praneimo sulauk?me pirmadien?. Tai atitinka ?statymo reikalavimus. Svarbiausia, kad darbdavys pasir?pint?, jog nelaim?s vietoje b?t? isaugotos visos detal?s. Manau, kad tai buvo padaryta. Apie tai sprendiu pagal rast? krauj? ir pagal kitas panai? nelaimi? vietomsb?dingas detales, teig? A. Fr?jus.

Kadangi imkai?i? mikas yra Jurbarko rajone, ikiteismin? tyrim? atlieka vietos policijos komisariato specialistai. Savo ivadas per 20 dien? tur?s pateikti ir VDI Taurag?s skyrius.

Anot skyriaus vadovo A. Fr?jaus, kai kuriais atvejais tyrimo laikas gali viryti 20 dien? laikotarp?. Taip atsitinka, jei laiku nepavyksta gauti, pavyzdiui, blaivumo tyrimo rezultat?.

Kiek buvo pj?kl??

uvusiojo s?nus Audrius sak?, kad nor?damas smulkiau suinoti apie tragedijos aplinkybes, kalb?josi su tuo metu mike dirbusiu pj?klininku. Jis usimin?, kad pj?klinink? buvo sunku suprasti.

Jis ir taip kalb?davo su pauz?mis, o po tos nelaim?s jo kalba tapo dar sunkiau suprantama, apgailestavo uvusio t?vo bendradarb? kalbin?s Audrius. Vyras teig? susidar?s vaizd?, kad juodalksnis buvo nupjautas netaisyklingai ir nuvirto ? prieing? pus? nei tik?josi pj?klininko pad?j?jai, tarp kuri? buvo ir V. Ra?i?nas.

Mano t?vas mike dirbo jau ketvirtus metus, tad tikrai negal?jo padaryti elementarios klaidos atsidurti po krentan?iu mediu. Dar band? prisidengti ranka, bet tai buvo tik mechanikas savisaugos judesys, kuris, deja, jau nieko negal?jo pad?ti, apgailestavo Audrius.

Jo sp?jimu, kirtimo aiktel?je buvo darbuojamasi keliais pj?klais, tod?l tvyrantis triukmas gal?jo nustelbti persp?jim? pasitraukti ar sutrukdyti pagal gars? nustatyti, kur link krenta nupjautas medis.

Ta?iau bendrov?s Dairana vadovas savaitrat? Alio, Raseiniai tikino, kad tuo metu mike dirbo tik vienas pj?klininkas ir du jo pad?j?jai. Tokiais pat duomenimis savo tyrime remiasi ir A. Fr?jaus vadovaujamas VDI Taurag?s apskrities skyrius.

Klaustukai d?l alm?

Kadangi krentantis juodalksnis V. Ra?i?nui smog? tik savo vir?n?s dalimi, neatmetama prielaida, kad pasekmes b?t? gal?j?s suvelninti almas. Kita vertus, kyla neaikum?, ar vyrai i ties? buvo su almais. Pagal aizd? ant velionio galvos i pirmo vilgsnio sunku nustatyti, ar medio vir?n?s sm?gis buvo tiesioginis, ar suvelnintas almo. Kai kurie nelaim?s aplinkyb?mis savarankikai dom?j?si asmenys, igird? urnalisto klausim?, ar vyrai d?v?jo almus, m?slingai yptel?jo.

Pasak Dairana vadovo, vyrai tur?jo b?ti su almais.

Visi dirbusieji yra susipain? su darbo saugos reikalavimais ir pasira?, jog ino visus reglamentus. Pagal darbo taisykles miko pjovimo aiktel?je besidarbuojantys vyrai privalo b?ti su almais, pabr?? A. Ambrulaitis.

VDI Taurag?s skyriaus vadovo A. Fr?jaus iniomis, imkai?i? mike juodalksnius pjovusi brigada buvo apsir?pinusi almais.
iem? nelaimi? padaug?ja

A. Ambrulaitis teig?, jog per vis? ?mon?s gyvavimo ?storij? (bendrov? ?kurta prie septynerius metus) tai pirmas tragikas atsitikimas.

D?l gerai apib?dinamo darbuotojo V. Ra?i?no ?ties apgailestaujantis Dairana vadovas sak?, jog rasti ger? ir patikim? medkir?i? labai nelengva.

Darbas tikrai sunkus: vasar? kartis ir uodai, pavasar? ir ruden? dr?gm?, iem? altis, apie medkir?iams tenkan?ius ibandymus kalb?jo A. Ambrulaitis.

A. Fr?jus pabr??, kad iemos metu, prasid?jus miko ruoos darbams, nelaiming? atsitikim? rizika pastebimai padid?ja.

Prie iemos darb? pradi? lankom?s miko ruoos ?mon?se, tikriname, kaip laikomasi saugos reikalavim?, primename, kad vis? instrukcij? b?tina grietai laikytis, pabr?? darbo saugos specialistas.

Atstumas keturi metrai

Bene paskutin? nelaim? d?l kritusio medio Lietuvoje ?vyko prie por? m?nesi?: Kalvarijos girininkijoje uvo miko ruoos ?mon?s darbuotojas V. G. ? j? pataik? u 23 metr? augusio uosio vir?n?. Ta?iau medis buvo ne nupjautas, o tiesiog ivirto su aknimis. Nelaimingo atsitikimo tyrime konstatuota: Neprognozuojamas rizikos veiksnys, kai grybeline liga paeistos medio aknys, ir neprognozuojamu laiku medis virsta.

Pra?jus? spal? nupjautas medis mirtinai sualojo Panev?io rajono mike dirbus? kirt?j? V. L.: papuv?s pjaunamas beras virto anks?iau ne tik?tasi. Gri?damas jis nukirto gretimo medio vir?n?, kuri krisdama pataik? V. L. ? kr?tin?, ir is uvo. Nelaim?s tyrimo ivadose konstatuojama, jog vyras, prad?jus virsti mediui, nepakankamai atidiai med? steb?jo ir tebuvo atsitrauk?s 1,2 metro atstumu. Tuo tarpu saugos taisykl?s reikalauja atsitraukti ne maiau nei 4 metrus.

Miko darb? saugos taisykl?se pabr?iama: nuo pjaunamo medio reikia atsitraukti i anksto parengtais atsitraukimo takais, kuri? kryptis turi eiti 45 laipsni? kampu nuo prieingos medio leidimo krypties.

Komentarų nėra