Meil?s automobiliams nualinti

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Nors oficialios statistikos ir n?ra, ta?iau Alio, Raseini? krapotyrininkas neabejoja, kad nemaa dalis lietuvi? daugiau l?? ileidia savo automobiliams remontuoti, nei savo sveikatai. Keista tendencija. Meil? automobiliams nualina k?n? ir ilgainiui padaro j? labai ligot?.

Regis, savo k?nu vert?t? labiau r?pintis net ir d?l to, kad k?no dalys gerokai brangesn?s nei automobili?.

Spaudoje (Vakar? Europos internetin?je iniasklaidoje) ne kart? rayta, jog internetas tiesiog l?ta nuo pasi?lym? pigiai ir nepigiai, teis?tai ir ne itin teis?tai parduoti ?vairias k?no dalis. Nekalbant apie praymus parduoti vis? k?n?, organ?, k?no skys?i? ir ?vairi? k?no
dali? prekybos rinka klesti. Taigi, kiek i ties? galima udirbti i savo k?no? Viskas priklauso nuo tinklalapio ir alies, kurioje atsidursite.

Inkstai aukso valiuta

Inkstai organ? donoryst?s aukso valiuta. Niudersio valstijos spauda skelb? istorij? apie slaptajam agentui prisipainus? organ? kontrabandinink?. Anot jo pasakojim?, deimt met? organais prekiav?s vyras teig?, jog pradin? inksto kaina 150 t?kst. JAV doleri?. Didioji pelno dalis atitekdavo ne donorams, o tarpininkams. Pasak altini?, Indijoje ir Pakistane organai superkami tik u 10002000 doleri?, o v?liau perparduodami Vakaruose.

Pelningas yra ir kraujas. Daugumoje ali? kraujo donoryst? yra pilietin? pareiga, ta?iau kai kur u toki? paslaug? galima puikiai usidirbti. Vokietijoje esanti klinika si?lo 80 lit? u vien? kraujo doz?, ta?iau, jei donoras nusprendia ten lankytis kasdien, jo ?kartis sustabdomas: vizit? danis yra ribojamas.

JAV yra apie 400 mokamos kraujo donoryst?s centr?, kur u kraujo doz? galima praturt?ti 935 doleriais.

Jungtin?se Amerikos Valstijose mokslininkai tyrim? reikm?ms supirkin?ja kaul? ?iulpus ir baltuosius kraujo k?nelius. 2005 m. Kalifornijoje esanti klinika vietiniams studentams mok?jo 200 doleri? u mikroskopikai ma? kaul? ?iulp? doz?. U keturias dienas trunkan?i? balt?j? l?steli? paalinimo operacij? studentai udirbdavo 750 doleri?.

Sperma ne pigi

Rumunijoje, kur mok?jimas u sperm? yra teis?tas aktas, Timisoaros mieste esanti klinika savo klientams si?lo 140 lit? u vien? spermos paaukojim?. Netoliese esan?io automobili? fabriko darbuotojai iuo pasi?lymu nusprend? pasinaudoti, kad sumaint? ?mon?s skolas.
JAV donoras u vien? auk? gali usidirbti apie 40120 doleri?, ta?iau jis taip pat privalo upildyti isami? anket? apie savo bei savo eimos sveikat?. Kai kurie spermos bankai priima s?kl? tik i t? donor?, kuri? intelekto koeficientasne maesnis u nustatyt? minimum?.

Didiojoje Britanijoje moterys u kiauin?li? donoryst? gali tik?tis madaug 12 t?kst. lit? umokes?io. Ta?iau Indijoje, kur rinka n?ra reguliuojama, kiauin?lis gali b?ti parduotas u madaug 20002700 lit? kain?.

indan?ios motinos turi galimyb? parduoti savo pien? vietini? ligonini? naujagimi? skyriams. Taip pat pasitaiko motin?, kurios nusprendia savo pienu prekiauti laikra?i? reklamose ir internete.

Anglijos peruk? gamintojai Wigs UK moka 12 lit? u 30 gram? gerai prii?r?t? plauk?. Jei plaukai ilgesni nei 30 cm, kaina i karto kyla iki 20 lit?. Ta?iau skurdesn?se alyse mokama ne taip dosniai, moterys danai apgaunamos ir kitaip inaudojamos, kad ios tik parduot? brangias savo kasas.

Brangios yra ir dalys

Ta?iau net ir aukso valiuta vadinami inkstai negali lygintis su kai kuri? automobili? dali? kainomis.Kaip sakoma, yra didel?s s?skaitos ir yra siaubingai didel?s s?skaitos. Berib? meil? automobiliams tas s?skaitas gali ip?sti iki milinik? dydi?. Antai kraupiai brangiu pirkiniu laikomas automobilis Bugatti Veyron. Ir jo ilaikymo kainos kelia iurp?. Teigiama, kad jo ilaikymas per metus kainuoja apie 300 t?kst. lit?, ir tai yra brangiau nei skraidyti priva?iu l?ktuvu. Informuojama, kad io brangaus automobilio padangos Michelin
Pilot Sport 2s, papuotos iskirtiniu Veyron enklu, kainuoja apie 30 t?kst. doleri?. Bugatti gamintojai rekomenduoja jas keisti kas 4000 kilometr?, o kas eiolika t?kstan?i? kilometr? keisti ratus ir padangas, kuri? kaina 50 t?kst. doleri?.

Be i? pakeitim?, kitos ilaikymo ilaidos per metus siekia dar 20 t?kst. doleri?. Jau nekalbant apie tai, kiek kainuoja io vieno grei?iausi? automobili? pasaulyje draudimas.

Vain?ti tokiais automobiliais milijonieriams b?t? per brangu, tod?l juos ?sigyja tik milijardieriai.

Trukdo sportuoti

Suprantama, lyginti automobili? ir k?no dali? kain? grubu ir gal net ventvagika. Ta?iau tai reikia daryti d?l labai svarbios misijos mogaus sveikatos.

Automobilis ir sveikata labai sunkiai suderinami dalykai, juolab, kad nemaai moni? prioritet? link? skirti ne sveikatai. Kitaip tariant, daniau lankosi pas autoservis? meistrus, nei pas gydytojus.

Suprantama, lankytis poliklinikose ar ligonin?se nemalonu. Ten danai reikia eiti ?simetus koki? nors dovan?l? ar pinig? pluotel?, ir ne visada esi tikras, kad toks apsilankymas i ties? bus naudingas sveikatai. O autoservisuose visk? stengiasi padaryti kuo grei?iau ir
taip, kad automobilio eimininkas b?t? patenkintas (suprantama, iskyrus kainas).

Automobiliai ne tik skatina ileisti pinigus, kuriuos b?t? galima panaudoti sveikatai stiprinti, bet ir trukdo sportuoti. Vietoje to, kad kelis kilometrus nueitume p?s?iomis, mes daniausiai s?dame ? automobil?, taip atimdami savo k?nui galimyb? pajud?ti.

Vaistai ne vaistai

Dalis moni? savo sveikat? bando gelb?ti paskubomis pasirinktais vaistais, pavyzdiui, tais medikamentais, kuriuos igirsta reklamuojant per radij? vaiuodami automobiliu. Deja, umirtame, kad reklamuoti radijo bangomis vaistus jau senokai yra draudiama, tad reklamuojami ne vaistai, bet ?vairiausi? r?i? ir ?vairiausioms k?no dalims skirti papildai, kurie, pasak medik?, negali igydyti jokios ligos.

Kartais abejotinas b?na ir tikr? vaist? poreikis. Vienas rimt? stuburo negalavim? turintis mogus pasakojo, jog kelet? met? vartojo ?vairius vaistus, ta?iau taip ir nesulauk? jokio teigiamo rezultato. Rezultatai pasirod? tik tuomet, kai jis prad?jo reguliariai sportuoti ir, kas
ne maiau svarbu, maiau vain?ti automobiliu.

Vaist? dabar nebenaudoju visikai, ta?iau daug sportuoju ir visikai nebejau?iu stuburo negalavim?, diaug?si buv?s ligonis, kuris dabar ir automobiliu vain?ja gerokai re?iau nei tai darydavo prie kelet? met?.

Benzinas paseno

Danai galima igirsti argument?, kad iais laikais be transporto priemon?s ne?manoma visur susp?ti. Sakoma, jog naudodamasis tik kojomis, kaipmat atsiliksi nuo gyvenimo.

Ta?iau dar grei?iau atsilikti nuo gyvenimo galima rimtai sulubavus sveikatai. Be to, automobiliai didel? nata eimos biudetui. Kiek pinig? pareikalauja vien ilaidos benzinui. Ir tos ilaidos tik did?s, nes pigios energijos naudojimas dar tik gana tolima, nors ir viliojanti perspektyva.

Pavyzdiui, elektra varom? automobil? pagaminusi Kauno ?mon? Elinta gali diaugtis puikiais taupumo rodikliais imtui kilometr? nuvaiuoti automobilis sunaudoja elektros madaug u 6 litus. Deja, norint pertvarkyti automobil?, kad jis gal?t? vaiuoti naudodamas
elektros baterijas, reikia apie 50 t?kst. lit? investicij?. Tad, galima sakyti, kad masinis elektromobili? naudojimas prasid?s dar labai negreitai. Kaip inoma, Europos S?junga prie visuotinio elektros automobili? naudojimo planuoja pereiti 2050 metais. Ir tai suprantama
naftos atsargos nuolat senka. Benzinas, kaip sakoma, jau labai senas jam daugiau nei imtas met?, ir jis tur?s uleisti viet? kitoms energijos r?ims. Bet kol tai atsitiks, benzino kainos iki dugno siurbs automobili? naudotoj? eimos biudetus, taip atimdamos galimyb?
daugiau l?? investuoti ? sveikat? ir poils?.

Naujos pagundos

Atrodo, kad prie automobili? prisiriusi? vairuotoj? laukia naujos pagundos netrukus gali b?ti pasi?lyti palyginus labai pig?s nauji automobiliai.

Praneama, kad Pranc?zijos kompanija Renault ketina gaminti itin pigius lengvuosius automobilius, kainuosian?ius tik 2,5 t?kstan?io eur?.

Technin?s detal?s kol kas neskelbiamos, tik inoma, kad ie automobiliai bus 3,6 metro ilgio. Pirmiausia jie bus tiekiami ? besivystan?ias alis, bet neatmetama, kad v?liau bus pardavin?jami ir Europoje.

Nauj?j? automobil? projektuos kompanijos Renault ir jos partner?s Nissan specialistai. Manoma, jog tokie automobiliai jau kitais metais bus prad?ti pardavin?tiIndijoje. N?ra abejon?s, kad netrukus jie pasieks ir Lietuv?.

Dvira?io vilion?s

Sveikatos entuziastai pabr?ia, kad atsisakyti automobili? tur?t? skatinti bendros tendencijos didiuosiuose pasaulio miestuose. Nuo automobili? sp?s?i? ken?iantys kai kurie Vakar? Europos didmies?iai jau planuoja ateityje automobili? apskritai nebe?sileisti ? miest? teritorijas ir gatves palikti tik p?stiesiems ir vieajam transportui.

Turint galvoje moderni?sias tendencijas, atrodo, kad paangiausia transporto priemone gali tapti paprastas dviratis, suteikiantis galimyb? ir pasportuoti, ir pakv?puoti grynu oru (aiku, tik su ta s?lyga, jei nepating?si dvira?iu numinti ? nuoali? viet?, pavyzdiui, prie
Dubysos, kur maai automobili? ir daug gamtos teikiam? malonum?). Suprantama, pajusti nuoird? nor? atsisakyti automobilio labai nelengva vis d?lto malonu s?d?ti jame, vaiuoti ir klausytis muzikos, kai esi pavarg?s, o lauke alta. Arba atvirk?iai kai lauke karta, o automobilyje v?su. Komfortas yra klastingas: jis prisijaukina mus kaip ka?iukus ir nuolat ver?ia u autopatogumus mok?ti danai ir sveikatos kaina.

1 Komentaras

 1. Dr. Patricia Marie

  2022-04-19 14:30

  Norite nusipirkti inkst?, k?no organus ar norite parduoti savo
  inkstai ar k?no organai? Iekote galimyb?s parduoti
  savo inkst? u pinigus d?l finansinio sutrikimo ir neinote, k? daryti, susisiekite su mumis iandien ir mes pasi?lysime jums ger? pinig? sum? 500 000 USD u j?s? inkstus. Mano vardas yra gydytoja Patricia Marie, a esu MAX SVEIKATOS PRIEI?ROS neurolog?. M?s? ligonin? specializuojasi inkst? chirurgijoje, taip pat perkame ir persodiname inkstus su gyvu ir atitinkamu donoru. Esame ?sik?r? Indijoje, JAV, Malaizijoje, Singap?re. Japonija.

  Praome praneti mums, jei jus domina parduoti ar pirkti inkstus arba
  Nedvejodami susisiekite su mumis el. patu.

  patas: patriciamariemooremariemoore@gmail.com

  Geriausi link?jimai
  VYRIAUSIAS MEDICINOS DIREKTORIAUS