Meninio skaitymo konkursas „Vaikyst?s spalvos“

Eil?raštis yra puikiausias instrumentas, galintis pad?ti ugdytojams atrakinti duris ? vaik? kalbin?s raiškos pasaul?. Poezija ver?ia suklusti ir ?siklausyti ir pa?ius mažuosius, ir suaugusiuosius. Tai patvirtino balandžio 26 d. ?vyk?s t?stinis rajono priešmokyklinio amžiaus vaik? meninio skaitymo konkursas ,,Vaikyst?s spalvos“, kur? nuotoliniu b?du organizavo Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojos Vida Lazdauskait?, Vaida Naujokaitien?, Daiva Danusien? ir Raseini? rajono švietimo pagalbos tarnybos metodinink? Saul? Sitavi?ien?.
Džiugu, kad šiame konkurse dalyvavo 12 skaitov? iš 8 Raseini? rajono švietimo ?staig?.
Konkurso dalyvi? menin? skaitym? vertino Raseini? rajono švietimo pagalbos tarnybos metodinink? S. Sitavi?ien?, Raseini? rajono švietimo pagalbos tarnybos metodinink? Valdon? Bal?aitien? ir Raseini? Šaltinio progimnazijos vyresnioji mokytoja Ilona Zybart?.
Vertinimo komisijai teko nelengva misija – iš daugelio puikiai pedagog? paruošt? meninio skaitymo konkurso dalyvi? išrinkti pa?ius geriausius. Po ilg? diskusij? laureatais tapo skaitovai iš Ariogalos gimnazijos, Nemakš?i? Martyno Mažvydo gimnazijos, Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos, Raseini? lopšelio-darželio „Saulut?“, Šiluvos gimnazijos ir Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos.
Meninio skaitymo konkurso laureatams ?teikti Švietimo pagalbos tarnybos diplomai, juos rengusiems pedagogams – pad?kos, o dalyviams – organizatori? pad?kos.
Organizatoriai