Meno mokyklos mokiniai Lenkijos ir Lietuvos jaunimo main? projekte

Versija spausdinimui

Rugs?jo 2228 dienomis meno mokyklos Svajoklio teatro ir Ariogalos skyriaus deimt mokini? kartu su mokytoja eksperte Albina Damaauskiene ir direktor?s pavaduotoju ugdymui Benediktu Sili?nu patyr? nuostabi? k?rybos ir bendradarbiavimo akimirk? su bendraamiais i Liubartovo miesto. Projekt?, kuriuo siekiama atrasti universalias bendramogikas vertybes, finansavo Lenkijos ir Lietuvos jaunimo main? fondas, Lenkijos Respublikos vietimo ir mokslo ministerija ir Liubartovo miesto savivaldyb?.
Projekto veiklos vyko Sandomierzo mieste, jis yra vienas i Jogailos kelio punkt?. Per vienag? Sandomierze Raseini? meno mokyklos ir Liubartovo 2-osios vidurin?s mokyklos moksleiviai dalyvavo meno ir teatro dirbtuv?se Iekant bendrojo herojaus. Diskutavome, kas yra i? laik? herojus, kuris yra labiau metafora nei konkreti istorin? ar literat?rin? fig?ra. Pagrindin? io projekto metu vykdom? mokym? tema, prielaida sukurti jaunimo jausm?, kad heroizmas yra virregionin?, viristorin? vertyb? ir remiasi universaliu bruo? rinkiniu, kur? galima apib?dinti ir ireikti teatro, kaip pla?iai suprantamo meno, kalba. Taigi ?ia esm? yra ne sutelkti d?mes? ? koki? nors konkre?i? istorin? asmenyb?, kuri yra ?prastas lenk? ir lietuvi? didvyris, o bandyti apib?dinti tok? heroj?, nurodyti jo bruous, vertybes, b?dingas iuolaikiniam mogui. Tur?jome aun? teatro mokytoj? Rafal Wrotkowski, jis kartu su m?s? mokyklos Svajoklio teatro vadove A. Damaauskiene suk?r? vaidybinius etiudus, juose ir atsispind?jo pagrindiniai m?s? laik? herojaus bruoai atsakomyb? u supan?i? gamt?, u save, pagarba vyresniam u save, nusistov?jusi? stereotip? lauymas ir greita reakcija ? aplinkos poky?ius, greita orientacija besikei?ian?iame pasaulyje sprendiant kalbinius barjerus, kitaip sakant, mums pavyko pastatyti Babelio bokt?. Tuo labai diaug?m?s.
Svarbus ?vykis m?s? projekte buvo knyg? skaitymo vakaras. Jame dalyvavo projekto dalyviai kartu su tuose pa?iuose sve?i? namuose gyvenusiais moksleiviais i Ukrainos. Visi kiekvienas savo kalba skait?me Adomo Mickevi?iaus poem? Ponas Tadas. auniai vakar? vainikavo moksleivi? Jono ir Deimanto atlikti muzikiniai k?riniai.
Viena diena buvo skirta ivykai ? Vyslos emup?, teko pasivaik?ioti ios up?s laitais ir ukopti ? Pipir? kalnus. Taip vadinosi neaukti, madaug 300 metr? up?s Vyslos laitai. Susipainome su miesto, kuriame gyvenome, geografine pad?timi ir vietos ?ymyb?mis. Labai patiko vietos katedra ir jos viduje esantys meno edevrai, lub? skliautai.
Kelion? Jogailos keliu baig?si Liubline, esan?iame buvusiame marrute tarp Krokuvos ir Vilniaus. iame mieste ?vyko daug istorini? ?vyki? i Jogailai?i? dinastijos valdymo laik?. Vienas didiausi? j? laim?jim? 1569 m.
sudaryta Lenkijos ir Lietuvos s?junga, sujungusi Lenkijos karalyst? ir Lietuvos Didi?j? Kunigaiktyst?. Liubline Lietuvos aikt?je tur?jome unikali? galimyb? tiesioginiu vaizdu susisiekti su vilnie?iais prie geleinkelio stoties, pamojavome vieni kitiems. Tai tokia yra io projekto istorin?, menin?, kult?rin? ir daugiafunkc? reikm?.
Kiekvienas projekto dalyvis mokym? ir laisvalaikio metu susirado nauj? draug?, usimezg? nauj? kontakt?. Laisvalaikis buvo ?vairiapusikas: diskoteka, teminis lietuvi? vakaras, teminis lenk? vakaras, kur abiej? ali? moksleiviai parod? labai daug imon?s ir gyvos komunikacijos geb?jim?. Bendravimas tarp moksleivi? vyko angl? kalba, tai rodo aukt? ios kalbos mok?jimo lygmen? tarp abiej? ali? mokleivi?. Projektin?s veiklos t?s?si nuo 10 valandos ryto iki 20 valandos vakaro. Kartais nuovargis lenkdavo pasnausti. Ta?iau laikas b?go nenumaldomai greitai, o nuveikti reik?jo labai daug. Gyva komunikacija tarp abiej? ali? moksleivi? t?s?si ir vakarais.
Netr?ko d?mesio ir io projekto pareik?j? Liubartovo miesto savivaldyb?s pus?s. Visi moksleiviai gavo dovan?les, buvo iklausyti. Liubartovo miesto savivaldyb?s darbuotojos Magda ir Ola buvo su mumis didi?j? dal? laiko, pad?jo organizuoti veiklas. Liubartovo miesto meras Krzysztofas Panikas ir projekto koordinatorius Arturas Ku?mierzakas su projekto dalyviais susitiko net tris kartus.
A?i? visiems projekto dalyviams: Raseini? meno mokyklos moksleiviams Astijui, Elizai, Skaistei, Kamilei, Deimantui, Jonui, Viltei, Andr?jai, Matui, Dovydui u aun? pasirodym? lietuvi? tautiniame vakare pantomimos vaidinim?, spektakl?, dainas, okius, aidimus, pa?i? pasir?pintus tautinius kostiumus. Buvo aunu vaiinome visus lietuvika juoda duona, vark?s s?riu ir medumi, okaladu.
D?koju Raseini? rajono savivaldyb?s vicemerui K?stu?iui Uemeckui u materialin? pagalb? projekto veikloms vykdyti, Meno mokyklos dail?s mokytojai Ginai Kozikienei u sukurtus suvenyrus, vaik? t?veliams kad pasitik?jo mumis.

Benediktas Sili?nas,
projekto koordinatorius, vert?jas

Komentarų nėra