Mero ataskaita pranoko visas ankstesnes

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Vien? valand? deimt minu?i? tiek truko Savivaldyb?s mero Remigijaus A?o ataskaita Tarybos 25-ajame pos?dyje. Neabejotinai tai buvo ilgiausia i vis? mer? skaityt? ataskait?. Simbolika tai, kad pos?dis vyko pra?jus lygiai metams nuo naujos valdios irinkimo. Pos?dio pradioje meras, aidint plojimams, paskelb?, kad balandio 5 d. LTOK prezidentas Art?ras Povili?nas ?teik? Tarptautinio olimpinio komiteto diplom? Sportas ir moteris rajono Tarybos narei Onai Babonienei ir j? pasveikino. G?l?s buvo ?teiktos ir gimtadien? atventusiam mero pavaduotojui Sigitui Vai?iui.

Neskaitydamas paraidiui, bet gyvai kalb?damas ir komentuodamas aktualesnius atvejus, meras ataskait? prad?jo nuo naujosios valdios suformavimo bei tradicini? skai?i?. Pirmaisiais kadencijos metais 7-ojo aukimo Savivaldyb?s taryba dirbo ?prasta tvarka. 2011 metais rajono Savivaldyb?s meras suauk? 17 Tarybos pos?di?, i kuri? 2 neeiliniai, ikilmingi. Buvo parengti 334 Tarybos sprendim? projektai ir patvirtinti 322 Tarybos sprendimai. Meras savo potvarkiais buvo sudar?s 19 darbo grupi? ir komisij? ?vairiems rajono kult?riniams, vietimo, sporto ir kt. klausimams spr?sti. 2011 metais Raseini? rajono taryba gavo 3 Vyriausyb?s atstovo Kauno apskrityje reikalavimus, kuriuos ?vykd?. Nuo 2011 met? lapkri?io 1 d. rajono Savivaldyb?s taryba ?steig? Sekretoriat?. Iki tol visi dokumentai buvo registruojami per rajono Savivaldyb?s administracij?. Nuo lapkri?io 1 dienos meras gavo 111 rat?. I j? 60 nukreipta rajono Savivaldyb?s administracijai. 2011 met? Raseini? rajono savivaldyb?s biudeto planuotos pajamos kartu su rajono Savivaldybei skirtomis valstyb?s biudeto dotacijomis ir LR Vyriausyb?s nutarimais per metus skirtomis
valstyb?s biudeto l?omis buvo 92 mln. 344,2 t?kst. Lt.

R. A?as savo kalboje pabr??, kad atrems tam tikrus opozicijos kaltinimus ir citavo laikra?i? itraukas, kurias po to komentavo. Mero nuomone, pra?jusi? met? pradioje jau buvo aiku, kad ankstesn?s valdios suformuotas biudetas buvo deficitinis, bet siekiant ivengti socialinio sprogimo jo buvo laikomasi. Pasirodo, kad pra?jusius metus Savivaldyb? baig? su 3 mln. 100 t?kst. Lt deficitu. R. A?o odiais tariant, pavyko metus pabaigti labai paprastai kai kuriems rangovams Savivaldyb? liko skolinga. Gr?s? neimok?ti mon?ms atlyginimus. Ta?iau, pasak Savivaldyb?s vadovo, geriau neimok?ti kai kam atsiskaitym?, nei atlyginim?. Kalbant apie palikim?, kur? rado naujoji valdia, nereik?t? kalb?ti tik apie biudet?, bet reik?t? kalb?ti ir apie vieuosius pirkimus, sak? R. A?as. Pasirodo, kad deg? pinigai, skirti Saulut?s darelio renovacijai, kurio konkurs? reng? ankstesnioji valdia, nes Vie?j? pirkim? tarnyba buvo ?sakiusi j? nutraukti. Panai situacija buvusi Raseini? vandenyse, Raseini? hipodrome, iluvos vidurin?s mokyklos organizuotame konkurse ir kituose. Buvo pakomentuotos ir pernai kilusios peripetijos d?l Savivaldyb?s atstovavimo Vietos veiklos grup?je.
Meras, skaitydamas ataskait?, pabr?? mero institucijos ir administracijos reformos naudingum? ir ekonomikum?. Taip pat buvo pasidiaugta naujojo policijos pastato sutvarkymu ir pareig?n? perk?limu ? naujas darbo vietas. iandien a didiuojuosi Taryba, didiuojuosi valdan?i?ja dauguma, kad pri?m?me tok? sprendim?, kad esame saugesni, kad mes policijai pagerinome s?lygas, kad turime ger? ir patikim? partner? ?ia, kad gauname l?as, d?st? R. A?as. Savivaldos vadovas vardijo vien? po kitos reikmingesnes reformas, ?vykdytas m?s? rajone (Kult?ros centro,
vietimo ?staig?) ir ?vardijo sutaupytas l?as. Mes praeitus metus baig?me su 3 mln. skola, bet a ?sitikin?s, kad mes iemet tokios skolos netur?sime ir imok?sime ankstesni?j?, tikino meras. Taip pat buvo pasidiaugta Savivaldyb?s dalyvavimu pilotini? savivaldybi? projekte, sprendiant socialini? imok? problemas.
Kalb?damas apie strateginius tikslus, meras pamin?jo ilumos ?kio pertvark? ketinama statyti naujus katilus, tiesti trasas, pasidiaug? ilumos kainos suma?jimu. A manau, kad jei ir kitais metais panaia kaina pavyks pirkti biokuro, tuomet mums pavyks utikrinti stabili? ilumos kain?, sak? R. A?as. Kita vertus, buvo pabr?ta, kad ne kiekvienas namas mok?s panai? kain?, nes namai toli grau ne vienodi ir suvartojamos ilumos kiekis skiriasi. Siekiant spr?sti ias problemas, yra numatytos l?os ilumos punkpertvarkyti. Meras pakomentavo ir negra? politikavim? d?l Ariogalos gimnazijos ildymo buvo nuteikin?jami moksleiviai, jog d?l i? patalp? neildymo kalta valdia.Meras pasidiaug? numatomu Raseini? miesto tvarkymu gatvi? ir aligatvi? dang? tiesimu, apvietimo bei kitais darbais. Buvo pamin?ti teigiami poslinkiai Raseini? autobus? parke, Raseini? vandenyse. Ta?iau pamin?ta skausminga situacija mieste nerenovuotas n? vienas daugiabutis. R. A?as pabr??, kad valdia daugiau d?mesio skiria tautin?ms patriotin?ms programoms ir klausimams, valstybin?ms vent?ms, ?gyvendina projekt? Kryi? kelias.

Baigdamas kalb?ti apie darbus ir problemas, meras pasak?, kad i opozicijos nebuvo gauta n? vieno konstruktyvaus pasi?lymo, stinga politin?s kult?ros. N?ra darbo ir su Seimo nariu, tik jo skund? aikinimasis. R. A?as taip pat paskelb? Savivaldyb?s ir seni?nij? apklausos reitingus.

Po ataskaitos tarybos nariai pateik? klausimus, ? kuriuos buvo atsakyta. Pasisakyti usiregistravo tik vienas tarybos narys opozicionierius Valdemaras Jacikas. Jis pabr??, kad raytin? ataskaita skiriasi nuo pasakytosios, papra? ?vardinti kalboje pamin?t? mog?, pasisak? d?l Saulut?s darelio, Raseini? hipodromo ataskaitoje kelt? problem?, skund? bei kit? ataskaitoje nuskamb?jusi? insinuacij?. Meras ? pasisakym? pakomentavo. Ataskaita buvo patvirtinta: 12 balsavo u, 1 prie, 7 susilaik?. Tame pa?iame pos?dyje buvo patvirtinti dar trys klausimai: d?l apklausos Nemak?iuose, biudetini? ?staig? tarnybini? automobili? tvarkos aprao pakeitimo ir Savivaldyb?s teikiam? apdovanojim? nuostat?.

T? pa?i? dien? meras suauk? spaudos konferencij?. Apie tai skaitykite kitame ,,Alio, Raseini? numeryje.

13 Komentarai

 1. aunuolis

  2012-04-13 09:03

  aunuolis meras.
  Kaip grau Sujainiuose, kaip puikiai tvarkosi ko lig iol nebuvo, visos seni?nijos taip turi stengtis. Atrodo kad meras gyvena Nemak?i? seni?nijoje tai many?iau reik?t? kad i seni?nija pagal tvark? ir var? b?t? pavyzdin?.
  Mes visada palaikysime Jus Mere kai gra?s viskas ir bus mums smagu ?ia gyventi.
  ger? darb?

 2. popas

  2012-04-13 11:00

  Man suteikia v i l t i e s mero aktyvumas, jo noras pakeisti stovint? ir jau dvokti prad?jus?./tai ankstesni? mer?-nevyk?li?-\palikimas/Raseini? ir jo seni?nij? vaizg?.Graudu buvo matyti vis labiau gri?vant? Raseino? miesto ?k?.Nuolatin?s” petyn?s savivaldos b?stin?je,tarpusavio rietenos .\Riejosi savi oligarchai d?l didesnio lito,tariamo populiarumo ar trumpalaik?s garb?s.Kvailai pikta o p o z i c i j a jau tapo m?s? savivaldyb?s v?liava..LInkiu p.A?ui nenuleisti rank?,stipryb?s ir sveikatos.Mes g a l i m e ir turime gyventi g r a i a u .

  Tikras raseinietis

 3. taip taip

  2012-04-13 17:07

  mea turim gyvent graziai ir svariai
  palaikau visas kas kuria svara

 4. Realistas

  2012-04-14 06:37

  Ir vel tie patys komentarai tarsi poteriai mintinai beriami, slovinant mera. Atsimerkit, zmones uzburtieji, realybe visai kita! Tas jusu meras siekia tik rekordu ir pinigu. Pjudo zmones tarpusavy. Tai kas cia gero?

 5. Nuoteka

  2012-04-15 18:09

  Labai geri pasiekimai “Raseini? vandenys” Nuotek? iveimas i priva?i? nam? pabrango beveik dvigubai. 5 kub. m. nuo 82 lt pabrango iki 133 Lt. Trij? asmen? eima per m?nes? sumoka 266 litus. Kiek pabrango Norvelitai?
  Auktas lygis Milaai?i? kult?roje-vadov? Ligita su 9 klasi? isilavinimu ir nebaigtais siuv?j? kursais.

 6. kelininkas

  2012-04-16 07:51

  a?iu Sujainikiams kurie kerta kr?mus i kelinink? priiurimo emai?iu plento zonos ir prideda mums plius? o ne tvarko Sujainiu gyvenviet?

 7. At?j?nas

  2012-04-16 12:09

  Raseinikius ivar?, pri?m? i vis? pakampi? atlikusius, bele savus. O tas ekskavatorius bilteriuose i ko nuomojamas? ar ne pupuliuko?

 8. Valius

  2012-04-16 13:28

  Na brangieji nematau t? dideliai ger? darb?,nors tu k?. Dubysos,Vinco Grybo gatv?s,velnias koj? nusisukti gali.Vytayto Didiojo ,po rekonstrukcijos 5 m?n.v?l duob?s atsiranda.Vilniaus gatv?j dvi ,,utvankos,, padarytos. Po lietaus mainos praeivius maudo… Gal a nedamatau,papasakokit kas inot..

 9. joo...

  2012-04-16 17:24

  Taip linksma net prie Skamarako nebuvo :)

 10. ...

  2012-04-16 22:00

  B?da, kad i kur iplaukia is ,,linksmumas” , net medikas Merkliopas nesuvokia. Arba tiesiog jam patogu nesuvokti.

 11. to ....

  2012-04-17 21:36

  jau atsiranda toki?, kuriems pamin?jus apie rinkimus mya ? kelnes.

 12. ...

  2012-04-17 22:29

  Apie kokius ?ia rinkimus? Tuo, kur pas mus vyksta? N?ra pas mus rinkim?. ,,Rinkimai”- tai tik spektaklio su kriminalinio pob?dio veiksmais pavadinimas. Blogiausia, kad daugelis jau net nebe?sivaizduoja, kad gali b?ti kitokie. Ir m?gaujasi tuo, kad juos mausto. Minios pas?mon?je tai ukoduota ir tol, kol minia netaps atskirais m?stan?iais individais, kitaip nebus. Kur kelias neb?ti minia? Savivieta ir noras keisti savo gyvenim? ir socialin? aplink?.

 13. Jonas

  2012-04-27 09:39

  Ta?iau, pasak Savivaldyb?s vadovo, geriau neimok?ti kai kam atsiskaitym?, nei atlyginim?.
  Geriausia citata cia kadangi pats savo darbuotojam algu niekaip nesugeba ismoketi…