Mero taur? liko Raseiniuose

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Sausio 16 dien? Raseiniuose vyko dar vienas puikus achmat? turnyras, skirtas Mero taurei laim?ti. Diugu, kad nors merai ir kei?iasi, renginiai ilieka. Kai u lango alta, labai malonu parungtyniauti iltoje aplinkoje ir pabendrauti su draugais.
Kaip ?prasta, pas mus ? turnyrus visada atvyksta sve?i? i kaimynini? rajon?, ? kart? lank?si sve?iai i Jurbarko r. Jurbarkie?iams atstovavo net keturi achmatininkai.
Turnyras vyko veicarika devyni? rat? sistema. aid?jus ir juos palaikan?ius pasveikino ir s?km?s palink?jo m?s? rajono meras Dainius adauskis. Tarp achmatinink? prasid?jo kovos. Kaip ?prastai manoma, tur?jo nugal?ti auktesn? reiting? turintys aid?jai, bet to negalima numatyti, nes daug kas priklauso nuo tos dienos aid?jo
nusiteikimo, emocin?s ir fizin?s b?kl?s. Tarp septyni? reitingo lentel?s viruje esan?i? achmatinink? vyko atkakl?s susitikimai ir tai k?l? intrig?, bet kas i i? aid?j? gal?jo laim?ti taur?. ? kart? viskas atsitiko taip, kaip achmatininkai rikiuojasi pagal reiting?. Taur? liko Raseiniuose. J? ikovojo m?s? geriausias achmatininkas Jonas Kubilius, surink?s 8,5 tako i 9 galim?. Antroji vieta atiteko achmatininkui i Ariogalos Sigitui Grigali?nui, kuris ? syk? gana daug atsiliko nuo Jono Kubiliaus ir surinko tik 6,5 i 9. Tre?iosios vietos laim?tojas – m?s? miesto achmatininkas Art?ras Pralgauskas, kuriam nedaug tr?ko, kad uimt? antr?j? viet?. Art?ras surinko 6 i 9 tak?. Pagal reiting? aid?jai, u?m? prizines vietas, rikiuojasi ia tvarka:
1. Jonas Kubilius 2398 tk.
2. Sigitas Grigali?nas 2350 tk.
3. Art?ras Pralgauskas 2282 tk.
Diugu, kad m?s? mieste yra nemaai jaun? aid?j?, kuriuos ? ? klub? sub?r? Jonas Kubilius. Jaunieji achmatininkai su vyresniais visuose turnyruose kovoja lygiomis teis?mis, tik jie b?na apdovanojami savo amiaus grup?se, nes kol kas jiems dar nepavyksta ?siterpti tarp vyresni? ir labiau patyrusi? aid?j?. Mokini? grup?je, gimusi? 1992 metais ir jaunesni?, pirm?j? viet? ikovojo Vilmantas Kan?auskas 2048 reitingo tak?. iame turnyre tai 11 vieta bendrame reitinge. Mokini? grup?je, gimusi? 1997 metais ir jaunesni?, pirm?j? viet? ikovojo Andrius Vai?iulis 1724 reitingo tak? bei 19 vieta bendrame reitinge iame turnyre. iame turnyre dalyvavo net 25 achmatininkai. Prizininkus ir nugal?tojus ?vairiose amiaus grup?se apdovanojo Raseini? r. meras D. adauskis, palink?damas ger? partij? kituose turnyruose. Deja, visi turnyrai baigiasi, baig?si ir is. Savaitgalis buvo praleistas puikiai. Vieni laim?jo, kiti pasis?m? ?g?di? ir geros nuotaikos, pabendravo su bendramin?iais ir isiskirst? iki kit? turnyr?.

Komentarų nėra