Metodin?s dienos Raseini? specialiojoje mokykloje

Versija spausdinimui

Raseini? specialioji mokykla nuo 2022 m. kovo vidurio prad?jo organizuoti metodines dienas rajono bendrojo ugdymo ?staig? vietimo pagalbos specialist? komandoms. Mokyklos pedagog? tikslas pasidalinti ger?ja patirtimi, organizuojant speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?i? mokini? ugdym? ?traukiojo ugdymo kontekste.
Kovo 15-?j? mokykl? aplank? Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos, pra?jus dviem savait?m Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos, o prie mokini? Velyk? atostogas sulauk?me specialist? komandos i iluvos gimnazijos. vietimo pagalbos specialist? komand? vizitus iais mokslo metais birelio 17 d. ubaig? Betygalos Maironio gimnazijos komanda.
Susitikim? pradioje sve?iai buvo supaindinti su mokyklos strukt?ra, edukacin?mis ir laisvalaikio erdv?mis. Paskui specialistai, pasiskirst? po 12 asmenis, steb?jo mokytoj? vedamas pamokas ir veiklas, bendravo su mokytojais bei mokiniais, klas?se, kabinetuose api?r?jo ugdymo procesui tobulinti skirtas vaizdines ir metodines priemones, atitinkan?ias ugdytini? poreikius ir galias.
Reflektuodami susitikim? patirtis sve?iai pasteb?jo, kad mokiniai ?galinti veikti pagal savo geb?jimus ir poreikius, teigiamai vertino speciali?sias ugdymo priemones, akcentavo saugumo, laisv?s jausm?, gyr? mokyklos estetik? ir saugi? edukacin? aplink?, kuriam? darbuotoj? ir mokini? rankomis, dalykikus, nuoirdius, iltus, pagarbius ir draugikus mokytoj? ir mokini? tarpusavio santykius.
Metodini? dien? cikl? planuojama t?sti ir kitais mokslo metais.

Romut? Paulauskien?,
Raseini? specialiosios mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarų nėra