Met? laikai ? laikrod? nei?ri. mon?s kalba

Versija spausdinimui

Rodos, dar 2006 metais Valstybin? metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos gavo Europos Komisijos raginim? pateikti savo pozicij? d?l laiko kaitaliojimo Lietuvoje. Vieojoje erdv?je tuokart buvo lyg ir paad?ta, jog pagaliau baigsime tuos sukaliojimus, nes jie lyg ir nepasiteisino, o moni? susierzinimo es? daug. iandien
jau 2011-?j? pavasaris, o mes praeit? sekmadien? v?l sukome laikrodio rodykles. K? apie tai mano Alio, Raseini? skaitytojai? Ko-k? atsakym? jie b?t? siunt? Europos Komisijai?

- Man tai gerai, nes dabar atstat? mano laik?. Bet rudeninis rodykli? sukimas man labai nepriimtinas. Tuomet jau atunt? valand? a einu miegoti, o keliuosi vis tiek penkt?. A esu i t?, kurie keliasi anksti, vyturiukais tokius mones vadina. Bet jei man leist? rinktis, a pasisaky?iau u pastovum?, bent jau laike.

- Man geriau b?t? senovikai. Nors kaimo mon?s daug ? laikrodius nesivalgo, gyvena gamtos ritmu, esame ?prat? anksti keltis, bet laikrodio sukin?jimas vis tiek kak? sujaukia, kakas negero su organizmu darosi. Jautiesi tarsi pasiklyd?s laike. Sovietme?iu niekas
laikrodi? nesukin?jo ir buvo gerai. Bet, noriu pasteb?ti, kad ne tik d?l t? laikrodio rodykli? yra blogai. Visur, kur tik bepasii?ri Lietuvoje pratisas bardakas, kurio nei rodykli? sukin?jimas, nei pats laikrodi? dauymas nebe?veiks. Jei b?t? mano valia, a tikrai nesukin??iau.


- Kuo daugiau viesos, tuo geriau. B?t? gerai, jei laikrodiai vien vasaros laik? rodyt?. Bet jei rimtai, tai geriausiai buvo tuomet, kai laikrodio nesukin?jome, kai buvome pririti prie Maskvos laiko: vasaros buvo viesios, o iemos tamsios. Prie to reik?t? v?l sugr?ti, nes didioji Lietuvos dalis ir geografikai yra artima Maskvos juostai. O kai Andrikien? sugalvojo laikrodius sukin?ti, tai ir vidury dienos sutemsta. Nereik?t? bent i laiko politikos daryti. A u senojo laiko sugr?inim? ir jo pastovum?.

- Oi, nepriimtini mano organizmui tie sukaliojimai. Jau?iuosi baisiai, kol priprantu. Kai atgal valand? pasuka, tai dar pus? b?dos, ilgiau pasivartai lovoje ir tiek, bet kai anks?iau keltis reikia, tuomet b?na sunku. Nemanau, jog i to kas nors b?na sutaupoma, tuo labiau, jog tai paveikia daugum? moni?, jie b?na suirz?, ne tokie darbingi. O pirmiausiai tai pajunta kaimo
mogus, kuris ir taip anksti keliasi, o v?lai gula. Ir gyvulys juk laikrodio nepa?sta, jis gyvena gamtos ritmu. Jei mano valia b?t?, a tikrai nesukin??iau rodykli?.


- A kategorikai prie laikrodi? sukin?jim?. Laikrod? gali pavarin?ti, bet organizmo tikrai nepastumdysi. Tas pavasarinis sukin?jimas dar pus? velnio, bet ruden? tai tikra kan?ia b?na. Tuomet n? Panoramos sulaukti nebegaliu, snaudulys ima. Bet ir dabar nei is, nei tas, kai prabundi valanda anks?iau. Juk niekas tikriausiai n? neskai?iavo, kokia nauda i t? rodykli? sukin?jimo, bet vienas kvailys suman?, kiti palaik?, o dabar visi ken?iame. Nuo ami? mon?s tamsos nebijojo, o dabar, matot, ?m? ir isigando. Juk pati tamsa yra gerai, nes inai, jog tuoj pravis. viesos laukimas kelia mogui nuotaik?, malonius jausmus. O kad trupu?iuk? anks?iau sutemdavo, tai inojome, kad nat?raliai at?jo vakaras.


- Man b?na sunku, kol organizmas prisitaiko prie naujo laiko. Apie por? savai?i? jau?iuosi nei iaip, nei taip. Man n?ra skirtumo, kada tas rodykles suka: pavasar? ar ruden?. ? mano parduotuv? ueina daug moni? ir visi dejuoja d?l prastos savijautos, susijusios su laiko keitimu. Bet taip yra visoje Europos S?jungoje. Danai tenka ? kitas alis ivaiuoti, ir visur mon?s laikrodio rodykli? sukin?jimu n?ra patenkinti, nes tokie organizmo dresavimai sveikatos neprideda.

- Apie tai geriau paklauskite mano gaidi?. Ir, sakau jums, jiems n? motais tas laikrodi? sukaliojimas. Jie gieda tuomet, kai reikia giedoti. Jie gieda tikrai ne pagal Andrikien?. Jie girdi gamt?. Tai emdirbys, j? ?siklausydamas, ir keliasi. Tik b?da, kad pienveiai vaiuoja pagal kakieno igalvot? laik?. O karv?s irgi i?ri ? gaidi? laikrod?. Joms labai nepatinka ?prastinio ritmo trikdymas. Mano gyvuliukai tikrai jokiai politinei srovei nepriklauso, bet jiems labiau patinka senasis, Maskvos laikas. O vaikams tai tikra kan?ia, ypa? po rodykli? persukimo ruden?, kai jie iki pat darelio nepabunda. Viskas yra blogai, kas yra nenat?ralu.


- Jei jau taip ?nikome ? laikrodi? sukin?jim?, tai gal gal?tume ir dar labiau j? sukalioti. Pvz., ryto laik? palikti tok?, koks jis dabar yra, o ? vakar? v?l rodykl? pasukti. Arba atvirk?iai. O jei kalbant rimtai, tai joki? sukin?jim? nereik?t?. Kaip viena mano pa?stama sako, ji niekaip negali susitaikyti su tuo, kad pietus tenka valgyti vakare. Nuo laikrodio rodykli? sukin?jimo viesos gamtoje nepadaug?ja, o jautresniems organizmams uoliukai laike net labai atsiliepia. Apie tai mon?s diskutuoja daug, bet dar neteko gird?ti, jog kam nors patikt? laikrodio sukin?jimas. Jis nepriimtinas net tiems, kurie seniai nebeturi kur skub?ti.

- Geriau nesukin?t?, nes man tai nepatinka. Niekam i vaik? tai nepatinka, nes visi filmukai isiderina, nebesugaudome, kada juos rodo, nors pagal paraym? laikas ir nepasikeit?. Man atrodo nerimtai, kai sako, kad moksleiviams tenka daugiau viesos. Juk labai daug vaik? mokosi ir antroje pamainoje, jie lanko ?vairius uklasinius usi?mimus ir visada namo gr?ta su tamsa.

Komentarų nėra