Met? rezultat? aptarimas Kilupi? kaimo bendruomen?je

Versija spausdinimui

Sausio 21 dien? Kilupi? kaimo mon?s ir sve?iai rinkosi ? visuotin? ataskaitin? Kilupi? kaimo bendruomen?s nari? susirinkim?. Jis prasid?jo nauj? nari? pri?mimu, o j? buvo net vienuolika. Dabar bendruomen? vienija 49 gyventojus, tai ne vien Kilupi? kaimo gyventojai, bet ir kiti, kurie panoro b?ti ios besiple?ian?ios bendruomen?s nariais. Kilupi? kaimo bendruomen? dar jauna jai bus 4 metai.
Bendruomen?s veiklos ataskait? pateik? pirminink? Vilma Vaitek?nien?, ji primin? darbines ir ventines akimirkas, nuveiktus darbus, sudalyvautus renginius rajone ir kaimynin?se bendruomen?se. Aikiai ir suprantamai finans? valdym? apib?dino bendruomen?s revizor? Irena Dobrovolskien?. Bendruomen?s nariai vienbalsiai patvirtino finansin? 2022 met? ataskait? ir gerai ?vertino bendruomen?s veikl?.
Kilupi? kaimo seni?naitis Aurimas Gelinis supaindino su bendruomen?s veiklos gair?mis ir perspektyviais darbais, pad?kojo kaimo bendruomen?s tarybai ir pirmininkei u k?rybingus ir bendruomenikai nuveiktus darbus grainant Kilupi? kaim?.
Bendruomen? vieningai pritar? dalyvavimui em?s ?kio ministerijos remiamame projekte Materialin?s baz?s stiprinimas bendruomen?je.
Bendruomen?s pirminink? u kal?dinius sodyb? papuoimus pad?kas ?teik? E. ir R. Dobrovolskiams, L. ir V. Frejeriams, G. ir A. Geliniams, kuri? sukurta kal?din? dvasia diugino visus ir skatina toliau tobul?ti. Jubiliejinio gimtadienio proga pasveikinta bendruomen?s nar? Edita Luniv.
Susirinkime isakyta daug palink?jim?, puiki? id?j?, kalb?ta apie laukian?ius didelius ir k?rybingus darbus, palink?ta sutelktai dirbti naujai irinktai Kilupi? kaimo bendruomen?s tarybai.
Susirinkimo pabaigoje kilupikius ir sve?ius linksmino Raseini? rajono kult?ros centro Ariogaloje kapela altin?lis su vadovu Valdu Paulausku. Klausantis smagios muzikos, skambi? dain? laikas b?go greitai. ? namus isiskirst?me puikios nuotaikos.
Lina alvaitien?,
bendruomen?s nar?

Komentarų nėra