Mieli darininkai!

Versija spausdinimui

Jau surikiuotos daruose lysvel?s, pasirod? pirmieji daigeliai. Pavasario didysis darbymetis ir jo r?pest?liai lyg ir baig?si. Vasar?l? retkar?iais teks tas lysveles nurav?ti, patr?ti, palieti. Neumirkime m?s? augal?li? apginti nuo lig? ir kenk?j?. Priemoni? tam turime pakankamai. Ir ?ia patarimas tik vienas nesuv?linkime t? darbeli? atlikti.

Beveik keturis m?nesius kas antr? savait? mes susitikdavome ir pabendraudavome laikra?io puslapiuose. Noriu pad?koti visiems, kurie kantriai skait?, dom?josi, paskambindavo. Nesulaukiau pikt? odeli?, nors gal ir ne visoms mano mintims pritardavote. D?koju Bi?iulio redakcijai, kuri labai nuoirdiai pad?jo iuos puslapius rengti. A?i? visiems!

Juozas JURKAITIS

Komentarų nėra