Miesto parkas europini? l?? nelauks

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?
Alio, Raseini? redakcijai daug diaugsmo suteikia skaitytoj? atsiliepimai, komentarai, paklausimai. tai pra?jusi? savait? paskambino pilietikai nusiteik?s raseinikis ir pasiteiravo, ar mums, iniasklaidos atstovams, yra inoma, kod?l i vietos nejuda miesto parko tvarkymo darbai.
Oro s?lygos jau tikrai leido ?sib?g?ti statyb? sezonui, ta?iau miesto parke kol kas nepastebime joki? gyvyb?s enkl? po iemos taip ir liko irausti takai, sumaitota em?, ipjauti mediai, abejingai riogso statybinis lauas. Nejau darbai, kaip ir pernai, prasid?s tik ruden?? Ar iemet jie i viso bus prat?sti? ? iuos klausimus maloniai sutiko atsakyti Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktorius Dainius Baltruaitis.
Problema ta, kad prie rinkimus socialdemokratai buvo paad?j? sutvarkyti park?, bet tikriausiai nujaut?, kad nieko nelaim?s ir jiems nereik?s paad? pildyti, nesusilaik? nepapolitikav?s direktorius. – Praeitais metais biudete mes buvome numat? miesto parkui 300 000 lit?. Pernai konkurs? laim?j?s Bilderis atliko darb? u 180 000 lit?. Neinau, ty?ia ar nety?ia, bet tie pinigai pernai nebuvo sumok?ti, kitaip sakant, nuplauk?. iais metais skirstant biudet? buvo numatyta 250 000 lit?, taigi i i? pinig? Bilderiui buvo sumok?ta pra?jusi? met? skola 180 000 lit?. Taip i?jo, kad i pra?jusi? met? biudeto pinigai miesto parko tvarkymui i viso nebuvo panaudoti, o i iemet skirt?j? liko tik 70 t?kstan?i? turint tik toki? sum? nebuvo verta net prad?ti.
Savivaldyb?s administracijos vadovas patikino vis tik surad?s miesto parko tvarkymui l??, ir jau i? savait? tur?t? uvirti darbai. iemet tvarkymo darbams pavyko surinkti normali? sumel? 380 000 lit?, kurie atliko nuo jau pabaigt? arba bus paimti i dar neprad?t? ?gyvendinti projekt?. Ta?iau tai toli grau ne pabaiga. Galutin? parko sutvarkymo s?mata sukasi apie 2,2 milijono lit?. N?ra ko tik?tis, kad ? ruden? jau gal?sime linksmai laigyti po ipuosel?t? miesto park?, bus atlikta tik apie tre?dalis numatyt? darb?. iuo metu projektas vykdomas Savivaldyb?s l?omis, ta?iau tikimasi gauti finansavim? i ES strukt?rini? fond?. Pasak direktoriaus, grei?iausiai is klausimas bus ispr?stas teigiamai, ta?iau laukti n?ra kada, nes bedelsiant darbai ir v?l gali nusit?sti. Mes nelauksime, investuosime dabar, o pasiraius sutart? su agent?ra tie pinigai gr? ir padengs apie 80 procent? visos parko sutvarkymui numatytos sumos, – tvirtino D. Baltruaitis. Europini? l?? laukiama ne tik miesto parkui, bet ir dvira?i? tako, vedan?io Prabaudos tvenkinio link, ?rengimui bei Prabaudos teritorijos sutvarkymui. Kada raseinikiai gal?s skanauti ?sirpusiais projekt? vaisiais? Tikrai ne iemet. Geriausiu atveju kit?met.

Komentarų nėra