Mindaugo kar?nos pap?d?je

Versija spausdinimui

Jonas BRIGYS,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io
vieosios bibliotekos bibliotekininkas
Balandio 26 d. popiet? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka lankytojus pakviet? ? naujos Knygos muziejaus ekspozicijos pristatym?. Muziejus ?kurtas beveik prie 30 met? (1994 m.) ir balandio pabaigoje vykstan?ios Nacionalin?s bibliotek? savait?s metu (iemet i savait? surengta 23-i?j? kart?) beveik kasmet pristato nauj? knygos istorijai ir (ar) Raseini? krato enklioms sukaktims skirt? ekspozicij?.
2023 m. Raseini? kratui iskirtiniai ven?iame Ariogalos, Betygalos ir Raseini? vietovardi? pirmojo pamin?jimo 770 m. sukakt?, tod?l ir Knygos muziejaus ekspozicija Mindaugo kar?nos pap?d?je. Raseini? kratas knygose, dokumentuose ir em?lapiuose skirta iam istorin?s reikm?s ?vykiui priminti.
Gaila, ekspozicijoje (beveik) negal?jome parodyti autentik? tos epochos liudijim? karalik? regalij?, dokument?. Ta?iau m?s? krato istorin? raid?, jos moni? darbus atspindi XIXXX a. ileistos knygos, ilus viduramius menan?i? piliakalni? nuotraukos, XVIXX a. istorini? em?lapi? faksimil?s. Antra vertus, istorij? apraan?ios, j? nagrin?jan?ios knygos kai kada pa?ios t? istorij? kuria. Taip atsitiko ir Raseini? rajone Alio Raseini? skaitytojai tikriausiai prisimena pra?jusiais metais savaitra?io puslapiuose kilusi? diskusij?, ar Vidukl? kartu su Ariogala, Betygala ir Raseiniais 2023 m. gali v?sti pirmojo pamin?jimo 770 m. sukakt?. Parodoje eksponuojamos antikvarin?s lenk? istoriko Henriko Lovmianskio (Henryk ?owmia?ski) bei rus? istoriko Vladimiro Pautos (???????? ??????) knygos, nuo kuri? ir prasid?jo ta istorin? sumaitis.
Gaila, bet raytiniai istorijos altiniai Viduklei negailestingi 2005 m. Lietuvos istorijos instituto ileistoje Mindaugo knygoje, kurioje sutelkti visi Mindaugo epochos Lietuvos istorijos dokumentai, Vidukl? neminima. ?ia skaitytojams galime pateikti sutrumpint? to svarbiausio, trims m?s? krato miesteliams tapusio faktiku gimimo liudijimu, dokumento tekst?: Mindaugas, Dievo malone Lietuvos karalius ir t. t. Kadangi i Dievo ?kv?pimo malon?s m?s? mylim?j? Kristuje Vokie?i? ordino Livonijoje magistro ir broli? patarimu i pagoni? tamsybi? buvome paaukti ? J?zaus Kristaus Bany?ios vies?, ir atgim?me per krikto vandens malon?, taip pat ven?iausiasis t?vas ir m?s? viepats popieius Inocentas Ketvirtasis, m?s? asmen?, karalyst? ir visas valdas pavesdamas Apatal? Sosto priklausomybei ir globai, savo valdios galia liep? kar?nuoti mus visos Lietuvos ir vis? emi?, kurias su Dievo lov?s parama jau ipl??me i pagoni? rank? arba paj?gsime ipl?ti ateityje, karaliumi, idant pagirtinai b?t? galima baigti tai, kas m?s? buvo prad?ta, ir tvirta ranka sugeb?tume atremti tuos, kurie prieinasi tik?jimui ir griauna m?s? karalyst?, pamat?me, kad mums b?tina min?to magistro ir broli? pagalba, kuri? ir jie patys, dav? priesaik?, tvirtai paad?jo mums suteikti. <...> bet idant gal?t?, teikdami mums pagalb?, veiksmingiau ?vykdyti savo ?sipareigojim? <...> su savo paveld?toj? pritarimu suteik?me j? ordinui emiau ivardintas emes. <...> O emi? vardai yra ie: pus? Raseini?, pus? Laukuvos, pus? Betygalos, pus? Ariogalos, pus? Dainavos, visa Kuleini? [em?], visa Karuva, visa Krai? [em?], visa Nadruva, visa Weyze arba Weyse [Veisiej?? em?], visa Vangi? [em?]. <...> Duota Lietuvoje, m?s? dvare, 1253 Viepaties metais, liepos m?nes?.
Kaip min?ta, ekspozicijoje netur?jome galimyb?s parodyti autentik? XIII a. dokument?. Ta?iau galime pristatyti kiek kitok?, dar ikimindaugin? Lietuv? liudijant? eksponat? Raait?li? kaimo apylink?se rast? akmenin? kirvuk?, kur? muziejaus ekspozicijai paskolino Girkalnio pagrindin?s mokyklos istorijos mokytojas Stanislovas Feiza. Nuoirdiai a?i? jam, taip pat visiems naujos Knygos muziejaus ekspozicijos pristatyme gausiai apsilankiusiems raseinikiams.

Komentarų nėra