Min?jome Gedulo ir vilties dien?

Versija spausdinimui

Kiekvienas mogus gimdamas ?gyja teis? ? laisv?. Deja, i m?s? tautos teis? buvo sutrypta purvinais okupant? batais, 1941 m. prasid?jus masiniams tr?mimams ? Sibir?. iais metais sukanka 80 met? nuo m?s? tautos kan?ios pradios, kai prie t?kstan?i? lietuvi? nam? sustojo sunkveimiai ar ginkluot? moni? pris?d? veimai ir bej?gius, isigandusius ive? ? neini?, ? mirt?…
Birelio 14 d. visi rinkom?s ? Gedulo ir vilties dienos pamin?jim? A noriu gyventi tik ?ia… Renginys prasid?jo atminties vaku?i? udegimu ir g?li? pad?jimu prie koplytstulpio Lietuvos tremtiniams, esan?io alia Vidukl?s geleinkelio stoties.
Toliau min?jimas t?s?si Maosios Vidukl?s kaim? bendruomen?s nam? kiemelyje. Jame dalyvavo gausus b?rys sve?i?: Raseini? rajono savivaldyb?s meras Andrius Bautronis, mero pavaduotojas K?stutis Uemeckas, Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nar?, Lietuvos politini? kalini? ir tremtini? s?jungos Raseini? skyriaus pirminink? Dovil? Lukminait?, Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nar?s Aldona Ona Rad?enko, Gerda Visockien?, Vidukl?s seni?n? Daiva Ulinskien?, Nemak?i? seni?nas Remigijus Laugalis, Nemak?i? ir Vidukl?s seni?nijos seni?naitij? seni?nai?iai, kaimo bendruomeni? pirmininkai ir j? atstovai, Raseini? 207 kuopos Vidukl?s 2 skyriaus auliai.
Renginio ved?jos Aiva Gailien? ir Lina Andrulien?, kalb?j? sve?iai, dainininkai nuk?l? mus ? sunk? m?s? tautai met?. Tremtiniai, prievarta iveti i savo krato, buvo priversti dirbti ir igyventi atiauriomis s?lygomis. Daugelis j?, palauti bado, lig?, alinan?io darbo, ? T?vyn? nebegr?o… Negr?usieji buvo pagerbti tylos minute, o tiems, kurie sugr?o, igyventi pad?jo tik?jimas ir daina. Tod?l ir iame min?jime skamb?jo tremtini? dainos, dainos Lietuvai, kurias atliko RRKC Vidukl?je ir RRKC Nemak?iuose kolektyvai.
Praeitis mus moko ir ?pareigoja neumirti savo t?v? ir seneli? kan?ios, gerbti savo krato istorij? ir perduoti j? ateities kartoms. Myl?kime savo gimt?j? krat?, branginkime jo laisv?!
Aiva Gailien?,
RRKC Vidukl?je kult?rini? rengini? organizator?,
Gerda Lapinskait?,
RRKC Vidukl?je m?g?j? meno kolektyv? vadov?

Komentarų nėra